781 - 785 от 833 поръчки

 • България 16.12.2019 17:00

  Интегриране на данни за пет участъка от газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, изготвяне на оценка на риска и план за…

  Предметът на поръчката е интегриране на данни за пет участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД,които са Очистно съоръжение (ОС) Кардам – ОС Лозенец,с дължина 124 км и диаметър 1220 мм;ОС Лозенец–ОС Малкочлар с дължина 74 км и диаметър 1020 mm;ОС Лозенец–ОС Пиперево с дължина 340 км и диаметри 1016 и 1020 mm,ОС Батулци–ОС Чирен с дължина 57 км и диаметър 521 mm,ОС Вълчи Дол–ОС Лом Черковна с дължина 135 км и диаметър 711 м,както и изготвяне на оценка на риска и план за управление на интегритета на участъците,чрез дейности като минимум следния обхват:Анализиране на наличната информация,събиране и интегриране на…

  Референтен номер: 01351-2019-0068
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 06.01.2020 17:00

  Доставка на трансформатори Ср.Н./0,4kV

  Доставка чрез покупка на трифазни, двунамотъчни, маслонапълнени, разпределителни трансформатори, херметичен тип за номинални първични напрежения 6kV, 10kV, 20kV и 33kV. Доставки ще се изпълняват от Изпълнителя само след изпращане на поръчка за доставка от Възложителя.

  Референтен номер: 01379-2019-0237
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.12.2019 16:30

  „Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции"

  Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции, за срок от 4 (четири) години, считано от 17.03.2020 г. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да участва за целия обем на предмета на поръчката.

  Референтен номер: 00197-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 16.12.2019 16:00

  Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на МБАЛ Търговище АД.

  Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на МБАЛ Търговище АД.

  Референтен номер: 00531-2019-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 360 000 BGN 19.12.2019 16:30

  Доставка на медицински изделия за отделение по Кардиология при МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

  Предмет на възлагане с настоящата поръчка е доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Кардиология на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин.
  Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински изделия за нуждите на отделение по Кардиология на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка.
  Пълно описание на предмета на поръчката е подробно преставен в Раздел II.Техническа спецификация, част от документацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

  Референтен номер: 00425-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки