786 - 790 от 991 поръчки

 • България 8 344 BGN 18.11.2019 17:00

  „Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна централа с прилежащите към нея елементи”

  Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за демонтаж на дефектирала пожароизвестителна централа и доставка, монтаж, настройване, пускане в експлоатация, тестване и предаване на Възложителя на нова пожароизвестителна централа.

  Референтен номер: 00145-2019-0173
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 000 BGN 18.11.2019 17:00

  "Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ…

  Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на климатици, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Враца. Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части и консумативи включва: преглед, почистване, поддържане в техническа изправност, отстраняване на повреди, а при необходимост и осигуряване на резервни части и консумативи, демонтаж и монтаж в друго помещение на административната сграда на ТП на НОИ - Враца на техниката, индивидуализирана по марка, модел, тип на климатика и местонахождение в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00145-2019-0172
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 300 BGN 18.11.2019 16:00

  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП - ДГС Никопол ” за срок от 36 месеца

  Предметът на процедурата включва: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП - ДГС Никопол за срок от 36 месеца, като необходимите количества стоки, предмет на поръчката са описани в Техническата спецификация – Образец № 4 от документацията.

  Референтен номер: 02709-2019-0099
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.12.2019 17:00

  Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение по обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка e извършването на ремонт на всички видове асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор, стандартно изпълнение, намиращи се в експлоатация в обектите на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД, подробно описани в Техническите спецификации. Към датата на обявяване на обществената поръчка, общият брой асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор по отделните обособени позиции, е както следва:
  1. Обособена позиция № 1: Асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско напрежение 380 V – 634 броя.
  2. Обособена позиция № 2: Асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за средно напрежение 6000 V – 21 броя.

  Референтен номер: 00606-2019-0027
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 456 725 BGN 18.11.2019 17:00

  „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина –…

  „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“

  Референтен номер: 00254-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки