791 - 795 от 991 поръчки

 • България 100 000 BGN 25.11.2019 16:00

  Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО…

  По време на действието на договора, ще се извършва доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

  Референтен номер: 01011-2019-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 85 168 BGN 18.11.2019 17:00

  Обществен превоз на пътници по маршрутни линии от републиканската и областната транспортна схема от квотата на Община Белене по две…

  Обществен превоз на пътници по маршрутни линии от републиканската и областната схема от квотата на Община Белене със следните маршрути по две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1: „Обществен превоз на пътници по следните маршрути:
  Маршрут 1: Белене – Плевен и обратно;
  Маршрут 2: Белене – Свищов и обратно;
  Маршрут 3: Белене – Левски и обратно“
  Обособена позиция №2: „Обществен превоз на пътници по маршрутна линия Белене – София и обратно”
  Срок на изпълнение: до 36 (тридесет и шест) месеца считано от датата на сключването на договора или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност на поръчката по съответната обособена позиция - което от двете…

  Референтен номер: 00661-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 088 052 BGN 26.11.2019 17:00

  "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Пордим, с.Згалево, с.Одърне"

  Предметът на поръчката обхваща извършване на реконструкция и рехабилитация на улици в три населени места на територията на Община Пордим – гр. Пордим, с.Згалево и с.Одърне.
  Уличната мрежа на територията на Община Пордим е изградена 70-те години на миналия век и силно амортизирана. В гр.Пордим уличната мрежа е изградена 100 %, от които е асфалтирана 90 %. В селата уличната мрежа е изградена 90 %, а е асфалтирана 60 %.
  Освен пътната настилка по време на строителството ще бъде извършен демонтаж и възстановяване на съществуващи бордюри.

  Референтен номер: 00913-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.11.2019 17:00

  Доставка на антиоблед. продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и др.…

  Пълният обхват на поръчката включва периодични доставки на антиобледенителна течност (обособена позиция 1) и антиобледенителни гранули (обособена позиция 2), по заявки на възложителя, чиито количества, технически изисквания и срокове, са подробно описани в техническата спецификация (раздел IV от документацията).

  Референтен номер: 00533-2019-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19.11.2019 17:00

  Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1…

  Пълният обхват на поръчката включва товарене, извозване и разтоварване на натрупаните снежни маси, образувани в резултат на почистването от специализираните служби на Летище София, срещу заявки на възложителя. Общата стойност на всички заявки не може да надхвърли прогнозната стойност на поръчката. При почистване на перона на Летище София от сняг се образуват ръбове и купчини снежни маси, които затрудняват движението на въздухоплавателните средства и специализираната обслужваща техника, вследствие на което могат да възникнат предпоставки за нарушаване сигурността на полетите.
  Срокът на договора е една година или до достигане на посочената прогнозна стойност, което обстоятелство настъпи първо.

  Референтен номер: 00533-2019-0044
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки