796 - 800 от 855 поръчки

 • България 4 929 897 BGN 10.12.2019 17:00

  „Ремонт, реконструкция на съществуващи брегозащитни съоръжения за защита от абразия на морския бряг в района на морски залив гр. Ахелой…

  Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт, реконструкция на съществуващи брегозащитни съоръжения за защита от абразия на морския бряг в района на морски залив гр. Ахелой – етап I и II“.
  Брегоукрепителната бунна система е разположена в югозападната част на залив гр.Ахелой и е част от общата брегоукрепителна система създадена да предотвратява периодични наводнения, причинени от морски щормове между гр. Ахелой и гр. Поморие.

  Референтен номер: 00712-2019-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 94 750 BGN 10.12.2019 17:00

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на ремонт, реконструкция на съществуващи брегозащитни съоръжения за защита от абразия на морския бряг…

  Настоящата открита процедура е за избор на Изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на ремонт, реконструкция на съществуващи брегозащитни съоръжения за защита от абразия на морския бряг в района на морски залив гр. Ахелой – етап I и II“. Обект на поръчката e„услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

  Референтен номер: 00712-2019-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 000 BGN 16.12.2019 17:30

  „Доставка на мобилни устройства за нуждите на Национално тол управление“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на мобилни устройства за нуждите на Национално тол управление“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да извърши дейности по доставка на мобилни устройства- 205 броя мобилни телефони за нуждите на НТУ, както и гаранционна поддръжка на доставеното оборудване.
  Изискванията на възложителя са подробно описани и посочени в Техническo задание - Приложение №1 към настоящата документация.

  Референтен номер: 00044-2019-0133
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 643 559 BGN 16.12.2019 17:30

  Доставка на оборудване и обзавеждане за сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 с три ОП

  Предметът на поръчката е свързан с доставка на предвидените в проекта материали/стоки/артикули, както и свързаните с тази доставка съпътстващи я дейности, който проект ще кандидатсва за финансиране от ОПРР. Цитираните материали/стоки са предвиденото с инвестиционния проект и желанието на възложителя оборудване и обзавеждане по трите отделни обособени позиции за сградата - „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“.

  Референтен номер: 00081-2019-0075
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 334 650 BGN 11.12.2019 16:30

  „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на териториалните поделения на територията на област Пловдив”

  „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на териториалните поделения на територията на област Пловдив”
  за срок от 24 месеца по обособени позиции.

  Референтен номер: 02718-2019-0189
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки