796 - 800 от 1165 поръчки

 • България 200 000 BGN 01.08.2019 17:30

  „Доставка на пожарникарски стълби”

  Доставка на пожарникарски стълби за нуждите на териториалните структури на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).

  Референтен номер: 02443-2019-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 01.08.2019 17:30

  Доставка на комплект тръбопроводи за специализирана техника за работа при пътнотранспортни произшествия

  „Доставка на комплект тръбопроводи за специализирана техника за работа при пътнотранспортни произшествия” по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1: „Доставка на комплект тръбопроводи за специализирана техника за работа при пътнотранспортни произшествия към хидравлични комплекти за спасителна дейност марка Weber”.
  Обособена позиция 2: „Доставка на комплект тръбопроводи за специализирана техника за работа при пътнотранспортни произшествия към хидравлични комплекти за спасителна дейност марка Lukas”.

  Референтен номер: 2443-2019-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 58 200 BGN 01.08.2019 16:00

  „Осигуряване на публичност по проект №BG16M1OP002-4.002 "Пилотен проект по създаване на Национална система за Управление на водите в реално време…

  Предметът на обществената поръчка е: Предметът на обществената поръчка включва: „Осигуряване на публичност по проект №BG16M1OP002-4.002 "Пилотен проект по създаване на Национална система за Управление на водите в реално време (НСУВРВ) – река Искър“ като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)” с включени три обособени позиции:
  Позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни събития и осигуряване на информация и публичност“
  Позиция №2 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали”
  Позиция №3 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали – плакати, брошури, блок пад и чаши“.
  Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са съгласно Техническата спецификация –…

  Референтен номер: 00258-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 107 985 BGN 05.08.2019 16:30

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ - АНПС

  Предметът на поръчката е "Доставка на лекарствени продукти - АНПС” (АНПС – антинеопластични средства) и съдържа общо 104 на брой номенклатурни единици в Обособена позиция № 1, подробно описани в Техническа спецификация /Приложение № 1/. В спецификацията /Приложение № 1/ са заложени лекарствени продукти, които към момента на откриване на процедурата липсват от Приложение 2 на ПЛС, те ще бъдат възлагани при наличието им в приложението/.

  Референтен номер: 00094-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 495 000 BGN 05.08.2019 17:30

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“, във Факултета по…

  Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008. Избраният изпълнител следва да осигури доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа на специалисти и гаранционно обслужване на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване. Техническите и функционалните характеристики на АПАРАТУРАТА, както и изискванията към изпълнението на поръчката са подробно разписани в ЧАСТ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА от документацията за участие на възложителя.

  Референтен номер: 00640-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки