796 - 800 от 828 поръчки

 • България 63 107 BGN 03.06.2020 17:00

  Доставка и гаранционна поддръжка на видео техника за нуждите на Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките…

  Доставка и гаранционна поддръжка на видео техника за нуждите на Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Подробните технически спецификации на оборудването, предмет на поръчката, се съдържат в докуметацията на обществената поръчка, до която е осигурен неограничен и безплатен достъп на адреса на профила на купувача на възложителя: http://artstudies.bg/?p=12296

  Референтен номер: 01384-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 293 533 BGN 08.06.2020 17:00

  Доставка на резервни части за дизел-генератори и регламентиран преглед на три броя дизел-генератори на фр "Горди" с б. №43"

  1. Предметът на поръчката вклюва доставка на резервни части за дизел-генератори и извършване на регламентиран преглед на 3 броя дизел-генератори на фр "Горди" с б. №43". Поръчката включва доставка и услуга. На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за обществените поръчки основния предмет е "доставка".
  2. Обхватът на регламентираният преглед на трите броя дизел-генератори и необходимите дейности са посочени в ТС ВМС.К.Т.081.20 и техническата документация на генераторите, която ще бъде предоставена в електронен формат на участниците при извършването на огледа на генераторите. Необходимите резервни части за прегледа са посочени в приложение 1.1. към документацията.
  3. Видът и количествата на резервните части…

  Референтен номер: 2899-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 342 000 BGN 01.06.2020 16:30

  Ремонт и поддръжка на МПС, включително доставка резервни части,

  Обществената поръчка обхваща ремонт и поддръжка на 22 броя МПС и 2 броя мотоциклети, включително доставка на резервните части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДЛС Витиня.
  Резервните части се доставят от Изпълнителя, който ще извършва изцяло ремонта и поддръжката на служебните МПС на ТП ДЛС Витиня, на базата на предложения от него процент отстъпка от продажната цена на дребно за съответния вид ремонт и резервна част. Ремонта и поддръжката са за срок 36 (тридесет и шест) календарни месеца, считано от деня на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс. В посочената бройка на автомобилите може…

  Референтен номер: 02709-2020-0015
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 155 000 BGN 02.06.2020 16:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район Лозенец

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район Лозенец

  Референтен номер: 01262-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 339 471 BGN 31.07.2020 16:30

  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на столовете на ЦСПП-гр. Пазарджик и ЦСПП-гр. Казанлък при Академия на МВР по предварителна…

  Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на столовете на ЦСПП - гр. Пазарджик и ЦСПП - гр. Казанлък при Академия на МВР по предварителна заявка, по следните обособени позиции:
  1. Обособена позиция № 1 „Хляб, тестени и пресни сладкарски изделия“;
  2. Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти“;
  3. Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти“;
  4. Обособена позиция № 4 „Плодове в пресен и консервиран вид“;
  5. Обособена позиция № 5 „Зеленчуци в пресен и консервиран вид“;
  6. Обособена позиция № 6 „Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни продукти, невключени в обособени позиции“.

  Референтен номер: 00563-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки