796 - 800 от 1222 поръчки

 • България 880 528 BGN 29.10.2019 17:00

  „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦА, ДИГА И ПОДПОРНА СТЕНА ОТ о.т. 103 ДО о.т. 108 НА ЛЕВИЯ БРЯГ НА Р. ТОПОЛНИЦА,…

  Предметът на обществената поръчка включва изграждане на подпорна стена с дължина от 177,46 л.м. и надзиждане на същетвуваща с дължина 47,33 л.м.Изгребване на наноси, почистване и разширяване пропусквателната способност на речното корито.Заскаляване на дъното и откосите с едроломен камък. Възстановяване на асфалтовата настика на уличното платно, както и на прилежащите тротоари. Всички дейности предвидени за изпълнение са подробно описани в Техническата сепцификация.

  Референтен номер: 842-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 92 000 BGN 31.10.2019 17:00

  звършване на дейности по зимно поддържане и снргопочистване за заимен сезон 2019-2020година на IV-токласна пътна мрежа на територията на Община…

  Предметът на поръчката включва снегопочистване на пътищата (патрулно и периодично), разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали (опесъчаване) с пясък, каменни фракции, сгурия (пясъко-солена смес) или химични вещества (натриев хлорид) на IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Пирдоп и на уличната мрежа на Община Пирдоп.

  Референтен номер: 00851-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 333 333 BGN 31.10.2019 16:00

  „Изпълнение на инжeнеринг (Проектиране, Строителство, Авторски надзор) за изграждане на пристройка към основната сграда на Отделение по обща и клинична…

  Предмета на поръчката включва следните дейности:
  Дейност № 1 - Конкретното проектно решение трябва да се разработи във фаза технически проект и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички строително-монтажни работи.
  Дейност № 2 – Разрушаване на съшествуваща сграда;
  Дейност № 3 - Изпълнение на строителство;
  Дейност № 4 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.
  Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции. Участниците следва да подават оферта в пълен обем за целия предмет на обществената поръчка.

  Референтен номер: 178-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Цар Калоян 1 048 759 BGN 31.10.2019 17:00

  „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“ по договор №…

  С изпълнението на настоящата обществена поръчка се цели възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улиците; подобряване на техническите им елементи; гарантиране на носимоспособността и равността на настилката; добро отводняване на включените участъци; повишаване безопасността на населението. Строително-монтажните работи обхващат следните подобекти: За първа обособена позиция: Улицa “Петър Берон” в гр. Цар Калоян – с обща дължина 603,00 м?, Улица "Преслав" в гр. Цар Калоян – с обща дължина 2 215,00 м?, Улица Климент Охридски, гр. Цар Калоян – с обща дължина 1 946,11 м?, Част от улицa “Плиска” в гр. Цар Калоян – с дължина 1 511.10 м?. За…

  Референтен номер: 00271-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 77 500 BGN 31.10.2019 16:00

  Одит за нуждите на Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - Център за компетентност "ПЕРИМЕД"

  Предмет на обществената поръчка е извършване на одит за нуждите на реализиран от МУ-Пловдив проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, който включва задължителна независима външна оценка на допустимостта и правилността на направените разходи по проекта от трите партниращи се организации - Медицински университет-Пловдив, Пловдивски университет и Институт по минералогия и кристалография София. За тази цел ще бъде сключен договор със сертифициран одитор, който ще извърши удостоверяване на направените разходи и тяхната законосъобразност и коректност.

  Референтен номер: 00512-2019-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки