801 - 805 от 855 поръчки

 • България 112 500 BGN 11.12.2019 17:00

  “Доставка на мобилна операционна маса за нуждите на Медицински университет – Варна“

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на специалисти за работа на един брой мобилна операционна маса, с подробно описани технически характеристики и комплектация в Техническата спецификация (Приложение №1).

  Референтен номер: 00983-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 12.12.2019 17:00

  Електронни съобщителни услуги, свързани с ползването на GSM/UMTS мрежи

  Предметът на поръчката включва предоставяне на възможност за ползване на мобилни услуги за гласова телефония, пренос на данни и достъп до интернет посредством мобилни телефони и други специализирани устройства.

  Референтен номер: 00222-2019-0038
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 361 240 BGN 12.12.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански“

  Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански“, по следните обособени позиции:
  - обособена позиция № 1 Доставка на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, риба за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански;
  - обособена позиция № 2 Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански;
  - обособена позиция № 3 Доставка на други хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански;
  обособена позиция № 4 Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на храненето…

  Референтен номер: 2676-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 76 376 041 BGN 16.12.2019 16:00

  "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“

  Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури и общоболнични лекарствени продукти, включени в Приложение 2 от ПЛС и лекарствени продукти, невключени в ПЛС. В 3 /три/ броя Технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции.
  Техническите спецификации, са приложени към документацията за участие и са публикувани на сайта на лечебното заведение.

  Референтен номер: 743-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 495 500 BGN 12.12.2019 16:30

  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет“

  Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет съгласно техническа спецификация на възложителя.

  Референтен номер: 00520-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки