801 - 805 от 828 поръчки

 • гр. Варна 69 900 лв. 15.06.2020 18:00

  Изготвяне на проект за реконструкция на уредби средно напрежение в подстанция "Варна Център" и проект на фундамент за силов трансформатор…

  Изготвяне на проект за реконструкция на уредби средно напрежение в подстанция "Варна Център" и проект на фундамент за силов трансформатор и прилежащи съоръжения в подстанция „Варна-изток“ гр. Варна, и упражняване на авторски надзор по време на строителството по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Изготвяне на проект реконструкция на уредби средно напрежение на подстанция "Варна Център" гр. Варна и упражняване на авторски надзор по време на строителството;Обособена позиция № 2 - Изготвяне на проект на фундамент за силов трансформатор и прилежащи съоръжения в подстанция „Варна-изток“ гр. Варна и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 100 000 BGN 01.06.2020 16:30

  „Доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на „Пета МБАЛ – София” ЕАД”

  Предмет на обществената поръчка е периодична доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
  Предметът на поръчката включва периодично повтарящи се доставки на 527 бр. медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общоболнични изделия и консумативи по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура.

  Референтен номер: 00293-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 500 000 BGN 01.06.2020 17:00

  Проектантски услуги за обекти на ДП РВД

  Поръчката обхваща извършване на проектантски услуги за обекти на ДП РВД, при които се налага реконструкция, модернизация, привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба на сгради и съоръжения или изграждане на нови сгради и съоръжения, както и за обособяване на нови имоти при необходимост.
  Обхватът от дейности включва:
  • изготвяне в необходимия нормативен обхват и съдържание проекти за обекти на ДП РВД, включително подробни количествени сметки, ориентировъчни количествено-стойностни сметки и технически спецификации, съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • заснемане на съществуващи обекти;
  • изготвяне на предпроектни проучвания, специализирани експертизи и конструктивни становища;
  •…

  Референтен номер: 00222-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.06.2020 16:30

  Доставка на композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН

  Доставка на композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН, съгласно документацията за участие.
  № Наименование на материала Ориентировъчно количество, брой
  1 2 3
  1 Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 m 200
  2 Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии СрН, 13 m 400

  Референтен номер: 01467-2020-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.06.2020 18:00

  Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН, мощностни разединители СрН, разединители СрН и резервни части за тях и разединители СрН с червячно…

  Предметът на поръчката предвижда да се извърши доставка чрез покупка на нови, неупотребявани вакуумни прекъсвачи СрН, мощностни разединители СрН, разединители СрН и резервни части за тях и разединители СрН с червячно задвижване по съответните обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД.
  I. Обособена позиция – Вакуумни прекъсвачи СрН;
  II. Обособена позиция – Мощностни разединители СрН;
  III.Обособена позиция – Разединители СрН и резервни части към тях;
  ІV. Обособена позиция – Разединители СрН с червячно задвижване.

  Референтен номер: 00609-2020-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки