801 - 805 от 1164 поръчки

 • България 1 921 140 BGN 09.09.2019 17:30

  Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на много-функционална апаратура за рентгеново разсейване във Факултета по Химия и Фармация на Софийски…

  Обект на настоящата обществената поръчка е " доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Избраният изпълнител следва да достави, инсталира и въведе в експлоатация много-функционална апаратура за рентгеноворазсеване във Факултета по химия и фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски", по проект BG05M2OP001-1.002-0012.
  Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и параметрите на апаратурата са посочени в част IV „Изисквания към изпълнението на поръчката, Техническа спецификация“ от документацията за участие.

  Референтен номер: 00640-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 28 130 BGN 31.07.2019 17:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Технически колеж - Ловеч, по четири обособени позиции:

  В рамките на поръчката се предвижда доставка на хранителни продукти за нуждите на ТК – Ловеч.
  Обособена позиция №1 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и консерви ”
  Обособена позиция №2 – „Доставка на мляко и млечни продукти”
  Обособена позиция №3 – „Доставка на месо и месни продукти”
  Обособена позиция №4 – „Доставка на плодове и зеленчуци”

  Референтен номер: 00574-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29 600 BGN 01.08.2019 17:00

  "Избор на консултант за изготване на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по…

  Предметът на обществената поръчка е изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на изпълнение на строителството, изготвяне на технически проект на сграда, строителството на която е предмет на възлагане на обществена поръчка с реф. № 00585-2019-0002.

  Референтен номер: 00585-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 390 600 BGN 30.07.2019 16:00

  “Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите…

  Предметът на обществената поръчка е извършване на услуга: изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Чистото бельо, облекло и одеяла следва да се опаковат в пликове (торби) по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане.
  Изпълнителят извършва услугата съгласно приложения в документацията График (Приложение 3), със собствени материали и средства. Графикът е неразделан част от договора за обществена поръчка.

  Референтен номер: 178-2019-0010
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 180 000 BGN 01.08.2019 17:00

  Поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали

  Поддържането на основните функционални категории озеленени площи в местата за широко обществено ползуване - градини, скверове, линейни обекти и междублокови пространства е с цел подобряване на тяхната архитектурно - планировъчна организация и естетико - екологичен облик и вътрешно благоустрояване.
  Текущо поддържане на озеленените площи и техните елементи, е постоянна дейност, свързана с отглеждане на растителността /окопаване, поливане, косене, резитби и др./, поддържане на чистотата /метене, миене, почистване на съоръжения, снегопочистване/ и др. операции, развити обстойно в изложението на докладната ми.
  Текущите ремонти са свързани с обезпечаване своевременното възстановяване на отделни повредени и износени части на растителни и други елементи, отстраняване на деформации,…

  Референтен номер: 00322-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки