801 - 805 от 1222 поръчки

 • България 04.11.2019 17:00

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV” за нуждите на „Кюстендилска вода”ЕООД,…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20 KV. Начин на образуване на цената -в лева без ДДС за 1 МWh. Общо прогнозно количество - 2550 MWh за 1 обект- Пречиствателна станция за отп. води гр. Кюстендил. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа, цена за пренос през електроразпределителната мрежа, акциз и такса "задължения към обществото". Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т.н.

  Референтен номер: 01752-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.11.2019 17:30

  „Доставка на прекъсвачи и резервни части в 3 (три) обособени позиции“

  „Доставка на прекъсвачи и резервни части в 3 (три) обособени позиции“
  Обособена позиция №1 : „Доставка на прекъсвачи за ОРУ 220 кV към СТ1 и СТ2 на ПАВЕЦ "Белмекен". - Позицията включва доставка на два броя – Елегазови прекъсвачи за силови трансформатори № 1 и № 2, ПАВЕЦ „Белмекен”.
  Обособена позиция №2 : „Доставка на резервни задвижки за 3-те фази на мощностни прекъсвачи МП 220 kV във ВЕЦ “Сестримо“. - Позицията включва доставка на 3 (три) броя нови задвижвания за прекъсвач AREVA, тип GL 314, 245 kV.
  Обособена позиция №3 : „Доставка на резервен прекъсвач за ПАВЕЦ „Чаира“. - Позицията включва доставка на…

  Референтен номер: 00026-2019-0046
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 000 000 BGN 30.10.2019 17:00

  Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и асфалтови пътни настилки по улици на територията на Община Карлово.

  Извършване на текущ ремонт на общинска пътна мрежа и асфалтови пътни настилки по улици на територията на Община Карлово.
  Обхватът на ремонтните дейности, предмет на настоящата поръчката са:
  - Всички улици с асфалтови пътни настилки в населените места на територията на община Карлово;
  - Общинската пътна мрежа на територията на община Карлово.
  Приблизителната площ на разрушените настилки, подлежащи на възстановяване, установени към момента на откриване на процедурата е около 8 000 кв. м.

  Референтен номер: 00072-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.11.2019 17:30

  „Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни акумулаторни батерии в пет обособени позиции“

  Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни акумулаторни батерии в пет обособени позиции, съгласно техническите спецификации

  Референтен номер: 00026-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 000 BGN 31.10.2019 17:00

  „ Доставка чрез покупка на смазочни материали, антифриз и други консумативи за служебни МПС, собственост на ТП „ ДЛС Балчик”.

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества двигателни, диференциални и хидравлични масла, спирачна течност, антифриз -30°С готов за употреба, течност чистачки лятна и зимна, готова за употреба, грес, грес спрей, акумулатори и пера за чистачки за служебни МПС, собственост на възложителя, по артикул, минимални технически характеристики, мярка/разфасовка, пределна ед. цена без ДДС над която няма да се приемат предложения и прогнозно к-во съгласно техническа спецификация към документацията.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества филтри за служебни МПС, собственост на възложителя, по артикул, минимални технически характеристики, мярка/разфасовка,…

  Референтен номер: 02711-2019-0151
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки