806 - 810 от 923 поръчки

 • България 116 700 BGN 12.12.2018 16:00

  „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по хемодиализа при „МБАЛ - Хасково”АД с две обособени позиции”.

  Предметът на обществената поръчка (и по двете обособени позиции) включва изпълнението на следните дейности:
  ? доставка на Медицинската апаратура до отделението по хемодиализа при “МБАЛ - Хасково”АД с адрес: гр.Хасково, бул.”Съединение” №49;
  ? монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;
  ? обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;
  ? гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура.

  Референтен номер: 00499-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Перник 12 450 BGN 17.12.2018 17:00

  Избор на изпълнител за „Извършване на независим финансов одит” по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В КВ. "ТЕВА"…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на одит (ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитане на разходите) на изпълнението на проекта, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата сепцификация, добрите професионални практики при осъществяването на подобни дейности, както и в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.В зависимост от момента на извършване на ангажимента за договорени процедури, одиторът следва да извърши проверки по ангажимента за договорени процедури – извършва по отношение на документите, които УО изисква от бенефициента при представяне на междинно искане за плащане. Окончателна…

  Референтен номер: 00589-2018-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 600 000 BGN 17.12.2018 17:00

  „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ "

  Предметът на обществената поръчка е „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДЕЦА ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ПО УТВЪРДЕНИ НАПРАВЛЕНИЯ ".
  Дейностите, заложени в настоящата обществена поръчка се изпълнят за територията на община Белово и за територията на цялата страна. Услугата предмет на договора е за срок от 5 години.
  Общественото транспортно обслужване се извършва по Транспортни схеми, приети с Решение № 750/ 28.11.2014 година, прието на заседание на…

  Референтен номер: 00112-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 40 000 BGN 13.12.2018 17:00

  Строително-монтажни работи на ламаринен покрив и обособяване на работни места в зала 122 на сграда „ЩАБ“ на Военна академия „Г.…

  Дейностите свързани с предмета на поръчката е извършване на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР), които ще се изпълняват на строителния обект определени въз основа на Техническа спецификация утвърдена от Възложителя за видовете работи и включват:
  1.Демонтаж на плоска ламарина по била на покрив.
  2.Демонтаж на водосточни тръби.
  3.Допълнително укрепване на ламарина по покрив.
  4.Доставка и монтаж на водосточни тръби.
  5.Гипсова шпакловка по стени и скосени тавани в подпокривното пространство.
  6.Направа на преградни стени от пожароустойчив гипсокартон.
  7.Гипсова шпакловка и боядисване по новоизградените преградни стени.
  8.Пренареждане, циклене и лакиране на паркет.

  Референтен номер: 00063-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 400 000 BGN 12.12.2018 17:30

  „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по Реконструкция на уличната мрежа в община…

  В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни видове дейности:
  1. „Реконструкция на уличната мрежа в община Чепеларе“:
  2. Изпълнение на СМР за обект: “Реконструкция на уличната мрежа в община Чепеларе“.
  3. Авторски надзор по време на строителството на обект: “Реконструкция на уличната мрежа в община Чепеларе“. Подробна информация относно видовете дейности може да се открие както в Книга II – Указания за подготовка на офертите, т. 6”Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката”, така и в Книга I – Техническа спецификация и не на последно място в Раздел IV.3) от Решението за откриване.

  Референтен номер: 00064-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки