806 - 810 от 991 поръчки

 • България 1 500 BGN 25.11.2019 17:00

  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Изграждане на спортна площадка в СУ…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта.
  Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.

  Референтен номер: 00156-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2019 16:30

  Доставка на метални електромерни табла за монтаж на стълб, с възможност за охрана

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК: 130277958, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на метални електромерни табла за монтаж на стълб, с възможност за…

  Референтен номер: 01467-2019-0075
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 22.11.2019 17:00

  „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦУ на ЮЦДП…

  Процедурата включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на Централно управление на Южноцентрално държавно предприятие, за 4 обекта, които са на свободния пазар, присъединени към мрежата на ниско напрежение с обща консумация за период от 01.10.2018 г. до 30.09.2019 г. в размер на 83,3874 MWh.

  Референтен номер: 02718-2019-0175
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.11.2019 17:00

  Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД по обособени позиции

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД по обособени позиции съгласно Техническата спецификация за всяка обособена позиция (Приложения 1, 2 и 3), а именно:
  Обособена позиция №1 „Инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения“
  Обособена позиция №2 „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и озеленените площи“
  Обособена позиция №3 „Устройствено проектиране“: изработване на подробни устройствени планове, съгласно чл.110 от ЗУТ

  Референтен номер: 00606-2019-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 129 025 BGN 28.11.2019 17:30

  „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект "Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразг. отпадък, разп. на терит.…

  В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:
  1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната Технология, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 2. Извършване на СМР. СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък. 3. Осъществяване на авторски надзор
  4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване, съгласно представеното Прединвестиционно проучване, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.

  Референтен номер: 00227-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки