806 - 810 от 990 поръчки

 • България 185 000 BGN 25.06.2019 10:00

  „Доставка на медицински газове за нуждите на „Университетска ПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД

  „Доставка на медицински газове за нуждите на „Университетска ПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД

  Референтен номер: 00370-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 26.06.2019 17:00

  „Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия, посочени по вид, мярка и количество в Техническа спецификация - Образец № 8 от съответстващата документация.Включените в Образец № 8 артикули не са задължителни по количество и Възложителят не носи отговорност ако не е изчерпал посочените количества. Доставките ще се извършват след писмена заявка от ТП ДГС "Панагюрище". Доставените артикули следва да са нови и неупотребявани. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените видове артикули, както и може да заявява артикули извън настоящата номенклатура в рамките на горепосочения финансов ресурс за целия период на…

  Референтен номер: 02718-2019-0083
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 660 000 BGN 04.07.2019 16:30

  „Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ядрено-магнитен резонанс и ангеограф“

  „Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ядрено-магнитен резонанс и ангеограф“, Обособена позиция № 1 „Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ядрено-магнитен резонанс“;
  Обособена позиция № 2 „Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ангеограф“.
  Предметът на поръчката включва проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор

  Референтен номер: 00594-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 25.06.2019 16:30

  Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

  Пред.на ОП вкл.абон.техн.обслуж.и поддръжка на отопл.инсталация на УМБАЛ „Св.Марина“ЕАД,както и принадлеж.? парокондензна,котелна и водопреносна системи,спирателна и регулираща арматура,за ср.от 1 год.Извършв.на Услугите следва да е в съответ.с НУБЕТНСН.В случай на възн.необх.при отстран.на повреди на съоръж.се извършва дост.и подмяна на рез.части ,като стойността им не е включ.в цената на абон.серв.обслужване.В тези случаи Изпълн.увед.Възл.предвар.за необх.от закупуването на рез.части и конс.,като посочва ср.на дост.,стойнос.им и гар.ср.Тези дейности се изпълн.след констат.на необх, предст.на цен.оферта и утвържд.й от Възложителя.Стойността на влож.рез.части се доказва със зав.копие от фактура за придоб.от„производител/офиц.дистрибутор на произв.за съотв.стока“.Разх.по дост.на рез.части и консум.е за сметка на изп.в рамките на доп.предв.сума.В случ.на авар.отстр.на…

  Референтен номер: 00502-2019-0006
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 120 000 BGN 28.06.2019 17:30

  Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР-Бургас с включени резервни части, материали и консумативи, необходими…

  Предметът на поръчката е поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгарационни автомобили от автопарка на ОД МВР Бургас, както и свързаните с тях дейности по предоставяне на услуга "пътна помощ по пътищата" и периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства"

  Референтен номер: 03038-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки