806 - 810 от 999 поръчки

 • България 444 466 BGN 02.09.2019 17:30

  : „Доставка на сървъри за целите на поддръжка и осигуряване на резервни копия и архив на данните на критични информационни…

  Предметът на поръчката включва доставка, инсталация и интеграция на оборудването в съществуващата среда, пуск в експлоатация, гаранционна поддръжка, както следва:
  -Доставка на 6 броя сървъри за бази данни;
  -Доставка на 2 броя SAN комутатори.
  Конкретните изисквания към параметрите на оборудването са описани подробно в частта „Техн. спецификации на поръчката”.
  - Инсталация, интеграция и пуск в експлоатация на оборудването в инфраструктурата на НАП.
  Срок за доставка и инст. на техн. оборудване – 50 кал. дни, считано от датата на която изп. е уведомен от възл. за осигурено финансиране за изп. на поръчката, в случай, че същото е получено до изтичане на срока по чл. 114 от…

  Референтен номер: 00530-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 540 000 BGN 10.09.2019 17:30

  „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на Министерство…

  Предмет на обществената поръчка е доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Доставката следва да се извърши съобразно изискванията, подробно описани в Техническата спецификация. Срокът на договора е 2 (две) години, считано от датата на първия регистриран трафик или до достигане на сумата 540 000 лв. (петстотин и четиридесет хиляди лева) без ДДС - което от двете обстоятелства настъпи по-рано. Обектите на възложителя, до които следва да се доставя електрическа енергия, са посочени в техническата спецификация към документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00028-2019-0011
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 250 000 BGN 09.09.2019 16:45

  Предоставяне на хард.–софт. решение за печат, размн., сканиране и изпр./получ. на факс и обраб. на докум., чрез дост. и наемане…

  Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя под наем стоки – устройства и софтуерни решения за размножаване, сканиране и изпращане/получаване на факс и обработка на документи в 25 локации, описани подробно в Таблица №1/Адреси на локациите/ от Приложение №1 - Техническа Спецификация и услуги за цялостна техническа поддръжка и обслужване. Решението трябва да включва доставката на многофункционални устройства и принтери, както и интеграция на предоставени устройства в инфраструктурата на Възложителя, пълното им сервизно обслужване, отчетност и контрол на печата, извличане и търсене на информация. След приключване на договора Възложителят връща на Изпълнителя доставените мултифункционални устройства и принтери и софтуерни решения в…

  Референтен номер: 00233-2019-0065
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.09.2019 17:00

  Изграждане електрическа подстанция "Ихтиман" 110/ 20 kV

  Предмет на поръчката е изграждане на нова електрическа подстанция с открита разпределителна уредба (ОРУ) с напрежение 110 kV и разпределителна уредба с напрежение 20 kV с комплектни разпределителни устройства (КРУ), чрез изпълнение на следните дейности: демонтаж на временна подстанция, конструкции, съоръжения и др.; изграждане на командно-технологична сграда; изграждане на опорни конструкции за монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV; изграждане на нови изводни портали в ОРУ 110 kV; изграждане на шинна система в ОРУ 110 kV; изграждане на котловани за силови трансформатори в ОРУ 110 kV; изграждане на кабелни тръбни мрежи, кабелни канали и шахти; полагане на оптичен кабел; изграждане…

  Референтен номер: 01379-2019-0145
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 330 000 BGN 04.09.2019 17:00

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за обектите на Община Вълчи дол, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД. Предметът на поръчката включва също и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. Във връзка с горното, с Изпълнителя ще бъде сключен договор за комбинирани услуги по смисъла на чл.11, т.10 и при условията…

  Референтен номер: 00160-2019-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки