811 - 815 от 991 поръчки

 • България 261 577 BGN 02.12.2019 17:00

  Доставка на хранителни продукти за звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за период от дванадесет месеца и по осемнадесет…

  Доставка на хранителни продукти за звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за период от дванадесет месеца - ще се доставят хранителни продукти от всички основки групи храни:мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца, масла и мазнини, зърнени храни, картофи и други клубеноплодни, варива, зеленчуци и продукти от тях, плодове и продукти от тях, ядки, захар и захарни изделия, чай, други храни и консерви..Обществената поръчка е разделена на 18 обособени позиции.Обхватът им е съобразен както с номенклатурата на продуктите в Закона за храните, така и с наличието на местни произвдители на отделни групи храни.Наличието…

  Референтен номер: 00110-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 795 BGN 25.11.2019 17:00

  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта.
  Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.

  Референтен номер: 00156-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 520 000 BGN 25.11.2019 16:00

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД”

  Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на балансираща група.

  Референтен номер: 00499-2019-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2019 17:30

  „Портал 3 и пътна връзка,Пристанище Варна Запад“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за обновяване на портал 3 и пътна връзка,Пристанище Варна Запад.

  Референтен номер: 1158-2019-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 72 000 BGN 28.11.2019 17:30

  „Предоставяне на право на ползване и абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за управление на дейността на детските ясли на територията…

  Изпълнението на дейностите по предмета на поръчката се извършва съобразно Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

  Референтен номер: 00081-2019-0066
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки