811 - 815 от 1118 поръчки

 • България 120 000 BGN 29.10.2018 17:00

  Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Ваасил Левски" - 3

  Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Ваасил Левски"

  Референтен номер: 00456-2018-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 151 812 BGN 29.10.2018 17:00

  „Предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинските структури към община град Добрич от средствата…

  Предметът на обществената поръчка включат всички дейности по отпечатване, пакетиране и доставяне на ваучери за храна на служителите на администрацията и общинските структури в Община град Добрич от средствата за СБКО за 2019 година.

  Референтен номер: 00383-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.11.2018 17:00

  Обновяване на системата за управление на технологичните процеси в ПГХ „Чирен“

  Предметът на поръчката е инженерингово изпълнение (под ключ) включващо проектиране, доставка на оборудване, изграждане и внедряване на DCS система за управление на технологичните процеси в ПГХ „Чирен” за замяната на съществуващия програмируем логически контролер Honeywell S9100e и съществуващата Experion PKS SCADA система, в пълно съответствие с изискванията на възложителя.
  Подробна информация относно изискванията за изпълнение на предмета на поръчката e представена в документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 01351-2018-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 25.10.2018 17:00

  Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

  Обществената поръчка e за предоставяне на финансови услуги, включващи: откриване и обслужване на банкови сметки, преводи в лева и валута, обмяна на валута.
  Пълно описание на дейностите, включени във финансовите услуги – обект на настоящата обществена поръчка се съдържа в Техническата спецификация от документацията за участие.

  Референтен номер: 01379-2018-0174
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 700 000 BGN 01.11.2018 17:00

  „Изграждане на подземен паркинг в УПИ - I - общ., кв. 57, по плана на гр. Несебър /ПИ 51500.502.429/ по…

  Целта на проекта е изграждане на подземен паркинг в УПИ - I - общ., кв. 57, по плана на гр. Несебър /ПИ 51500.502.429/ по к.к. на гр. Несебър, Община Несебър, проекта включва следните части: Архитектура и част паркоустройство и благоустройство, част СК, част Ел., част ВиК, част ОВК, част Геодезия, част ПБ и инженерна геология.

  Референтен номер: 00126-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки