811 - 815 от 990 поръчки

 • България 361 625 BGN 26.06.2019 17:00

  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ И УЛ. „ЕТЪР“ В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“

  Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към настоящата документация за участие - Количествена сметка ( Образец №5). Изискванията към тяхното изпълнение са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

  Референтен номер: 00956-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 27.06.2019 16:00

  Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т.1 от ЗОП, публичните възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т.…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка материали и консумативи необходими във връзка с изпълнение дейности по договор, по който „ЧИСТОТА“ЕООД е Изпълнител на основание чл. 112, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с дейности по ремонт и поддръжка на улично осветление на територията на община Бургас.
  Пълното и детайлно описание на материалите и консумативите, които ще се доставят и специфични изисквания към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация приложена към документацията за участие в обществената поръчка.

  Референтен номер: 02042-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Каспичан 96 342 BGN 01.07.2019 17:00

  „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан“ по две обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан, в това число:
  • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническия проект и количествените сметки.
  • дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
  • гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г.…

  Референтен номер: 00261-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 103 640 BGN 28.06.2019 17:00

  „Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух по проект: BG16M1OP 002-5.002-0017 „Актуализация на Програма за управление…

  Изпълнението на дейността включва разработване на Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за КАВ, която протича през следните основни етапи:
  1. набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на КАВ;
  2. проучване и анализ на пълнотата на наличната информация;
  3. при необходимост, набиране и анализ на необходимата допълнителна информация, отнасяща се до оценката и управлението на КАВ;
  4. комплексна оценка на КАВ в района за оценка и управление;
  5. анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ;
  6. анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на КАВ;
  7. дисперсионно моделиране на…

  Референтен номер: 00413-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 139 788 BGN 25.06.2019 17:30

  „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

  Предмета на настояща поръчката се изразява в извършване на ремонт на улица „Васил Левски“, гр. Септември в това число и интервенции по тротоари.
  Цел: Изпълнението на поръчката цели да се възстановят и подобрят транспортно- експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението, да се придаде възможност за нормално провеждане на трафика, обслужващ населението в гр. Септември.
  Очакван резултат: С изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се постигне:
  ? Безопасност на движение по уличната мрежа;
  ? Подобрена транспортна свързаност в градската среда;

  Референтен номер: 0652-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки