811 - 815 от 1050 поръчки

 • България 625 000 BGN 11.03.2019 18:00

  „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на път HKV 1217 / II…

  „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на път HKV 1217 / II -76, Богомил - Харманли /- Българин – Шишманово, от км. 0+000 - 1+300“

  Референтен номер: 56-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 1 200 000 BGN 14.03.2019 17:00

  Ремонт на ул. Житница между ул. Съвет на Европа и бул. Овча купел

  Обществената поръчка е за изпълнение на строителство, включващо ремонт на ул. „Житница“ в гр. София, между ул. „Съвет на Европа“ и бул. „Овча купел“.
  Строителството ще включва изпълнение на следните видове строително-монтажни работи: Пътни работи, Канализация и Отводняване, Ел. снабдителна мрежа, Улично осветление, Телекомуникации, Паркоустройство и благоустройство. За отделните СМР са изготвени проекти във фаза Технически проект, Технически спецификации и Количествени сметки, приложени към документацията за обществената поръчка, достъпна в електронен вид на адрес: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/remont-na-zhitnicza/.

  Референтен номер: 00423-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 810 278 BGN 12.03.2019 17:00

  „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично…

  От избрания изпълнител ще се изисква да извърши всички дейности, свързани със строително-монтажните дейности, изграждане на съпътсваща инфраструктура и доставка на технологично оборудване за компостиращата инсталация.
  Предметът на поръчката включва следните логически обвързани и последователни задачи:
  Подготвителни работи и временно строителство, строително-монтажни работи съобразно одобрения работен проект, вкл. СМР свързани с изграждането на довеждаща инфраструктура,обучение на персонала, който ще обслужва инсталацията, предаване на обекта на Възложителя (вкл. дейностите по чл. 175 и 176 от ЗУТ).Доставка на технологично оборудване, съобразно одобрения проект (дизелгенератор, оборудване за пожарна безопасност, електронна везна, модулна станция за гориво, професионална пароструйка, БКТП 20кV/1х100kVA, сух трансформатор 100kVA/20kV/0,4kV).

  Референтен номер: 00017-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.03.2019 17:00

  Подмяна на преносен(магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж–КВ Дерманци–КВ Батулци–КВ Калугерово,Етапи: Газопровод от ОС Беглеж до КВ Дерманци; Газопровод от…

  Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””, Строежи: Етап 1 – „Преносен газопровод от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци““; Етап 2 - „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци““ и Етап 4 - „ОС „Беглеж““
  Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 01351-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 06.03.2019 16:30

  "Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2019 г. на територията на ТП ДГС…

  Предметът на обществената поръчка е :"Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2019 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по две обособени позиции:Обособена позиция №1: Строителство на временен горски път " Лисков дол" земл. Дива Слатина; Обособена позиция №2: Строителство на временни горски пътища " Добревска река", земл. Копиловци и "Змиянска бара" земл. Дълги Дел".Пълното описание се съдържа в Техническите спецификации за обособените позиции. Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извърши в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението…

  Референтен номер: 02709-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки