816 - 820 от 999 поръчки

 • България 1 000 BGN 23.08.2019 16:00

  Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции

  Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции
  Обособена позиция № 1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки;
  Обособена позиция № 2: Доставка на обувни изделия.

  Референтен номер: 02718-2019-0134
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 76 317 BGN 23.08.2019 17:00

  „Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане по проект №: BG06RDNP001-7.004-0021 за „Рек.,ремонт,оборудване и обзавеждане на общ. образов.…

  Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане по проект №: BG06RDNP001-7.004-0021 за „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив“, по обособени позиции“.

  Референтен номер: 00835-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 40 474 BGN 10.09.2019 16:45

  Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2020г.

  Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2020г.Предметът на поръчката включва 3 обособени позиции, както следва:
  - Обособена позиция № 1 – „Абонамент и доставка на български периодични издания за 2020 г.”, за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека;
  - Обособена позиция № 2 – „Абонамент и доставка на руски периодични издания за 2020 г.”,за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека;
  - Обособена позиция № 3 – „Абонамент и доставка на чуждоезикови периодични издания за 2020 г.",за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека.

  Референтен номер: 00062-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 032 234 BGN 29.08.2019 17:00

  „Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията…

  Предмет на настоящата поръчка е: „Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Димово“.
  Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка.
  Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  Референтен номер: 214-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.10.2019 17:30

  „Инсталиране на резервиращи брегови СВ/КВ и УКВ системи с дистанционно управляеми приемопредаватели на обект „Каменар” и преносими радиотелефони”

  Предметът на настоящата поръчка включва доставка и инсталиране на резервиращи брегови СВ/КВ и УКВ системи с дистанционно управляеми приемо-предаватели на обект „Каменар” и обект РПЦ „Китка”, и доставка на 2 броя преносими радиотелефони.

  Референтен номер: 01158-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки