816 - 820 от 990 поръчки

 • България 9 998 619 BGN 25.06.2019 17:00

  Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура, проектиране и авторски надзор

  Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на свлачища, осъществяване на авторски надзор по време на строителство и извършване на строителство - поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), стабили-зиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементите на транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на община Велико Търново, с териториален обхват:Общинската пътна мрежа на община Велико Търново с дължина 196,500 км;Уличната мрежа на град Велико Търново с обща дължина 89,745 км;Уличната мрежа на 36…

  Референтен номер: 00073-2019-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 208 333 BGN 01.07.2019 17:30

  „Консервация и реставрация на сградата на ул. Кракра № 10 “ по две обособени позиции

  Предметът на обществената поръчка включва:1. Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения, съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект(Работен проект) - Становище на Министерство на Културата, изх. № 33-7171- 103/20.02.2019 г. и Направление „АиГ“ СO за ремонт на покрив (част ламаринен покрив и част керемиди) и изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация.2.Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения, съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект (Работен проект)- Становище на Министерство на Културата, изх. № 33-7171- 103/20.02.2019 г. и Направление „АиГ“ СO за консервационно-реставрационн дейност по фасадата на сградата, включително…

  Референтен номер: 00105-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.06.2019 17:00

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с «ЕСО» ЕАД, прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на разходите за мрежови услуги, както и отговорност по балансиране съгласно Закона за енергетиката, Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за измерване на количеството електрическа енергия. Възложителят ще участва на свободния пазар на електрическа енергия като непряк член на балансираща група.
  Възложителят предвижда опции за намаляване и/или увеличаване на доставките, подробно описани в документацията за участие.
  Възложителят си запазва правото да…

  Референтен номер: 00459-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.07.2019 16:30

  „Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила“

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК: 130277958 – търговско дружество, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по смисъла на чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с…

  Референтен номер: 01467-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП…

  Предметът на обществената поръчката включва доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДГС Златоград, като пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация към одобрената документация за участие – Приложение №2.

  Референтен номер: 02718-2019-0078
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки