816 - 820 от 935 поръчки

 • България 3 600 000 BGN 17.12.2018 17:00

  „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ "

  Предметът на обществената поръчка е „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДЕЦА ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ПО УТВЪРДЕНИ НАПРАВЛЕНИЯ ".
  Дейностите, заложени в настоящата обществена поръчка се изпълнят за територията на община Белово и за територията на цялата страна. Услугата предмет на договора е за срок от 5 години.
  Общественото транспортно обслужване се извършва по Транспортни схеми, приети с Решение № 750/ 28.11.2014 година, прието на заседание на…

  Референтен номер: 00112-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 40 000 BGN 13.12.2018 17:00

  Строително-монтажни работи на ламаринен покрив и обособяване на работни места в зала 122 на сграда „ЩАБ“ на Военна академия „Г.…

  Дейностите свързани с предмета на поръчката е извършване на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР), които ще се изпълняват на строителния обект определени въз основа на Техническа спецификация утвърдена от Възложителя за видовете работи и включват:
  1.Демонтаж на плоска ламарина по била на покрив.
  2.Демонтаж на водосточни тръби.
  3.Допълнително укрепване на ламарина по покрив.
  4.Доставка и монтаж на водосточни тръби.
  5.Гипсова шпакловка по стени и скосени тавани в подпокривното пространство.
  6.Направа на преградни стени от пожароустойчив гипсокартон.
  7.Гипсова шпакловка и боядисване по новоизградените преградни стени.
  8.Пренареждане, циклене и лакиране на паркет.

  Референтен номер: 00063-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 400 000 BGN 12.12.2018 17:30

  „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по Реконструкция на уличната мрежа в община…

  В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни видове дейности:
  1. „Реконструкция на уличната мрежа в община Чепеларе“:
  2. Изпълнение на СМР за обект: “Реконструкция на уличната мрежа в община Чепеларе“.
  3. Авторски надзор по време на строителството на обект: “Реконструкция на уличната мрежа в община Чепеларе“. Подробна информация относно видовете дейности може да се открие както в Книга II – Указания за подготовка на офертите, т. 6”Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката”, така и в Книга I – Техническа спецификация и не на последно място в Раздел IV.3) от Решението за откриване.

  Референтен номер: 00064-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 302 000 BGN 13.12.2018 17:30

  Доставка на апаратура по 3 обособ.поз.за In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност,част от биофармацевтичен лабораторен комплекс,по…

  Предмет на поръчката е„Доставка на апаратура по три обособени позиции за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност,част от биофармацевтичен лабораторен комплекс,по проект BG16RFOP002-1.003-0001„Научно-технологичен парк – фаза 2“,който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-СО1" и включва различна по вид, предназначение и техн.характеристики апаратура, групирана в следните три обособ.позиции: № 1.Високоскоростна тубуларна центрофуга; № 2. Апарат за разрушаване на клетки,чрез високо налягане; № 3 Доставка на апаратура за култивиране на микроорганизми и анализ на микробни култури. Предметът на поръчката включва:доставка,монтаж,инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура,обучение на определени от възложителя…

  Референтен номер: 03615-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 13.12.2018 17:30

  Доставка на Апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за лаборатория „Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения“,част от…

  Предмет на поръчката е "Доставка на Апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за нуждите на лаборатория „Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения“, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект „Научно-технологичен парк“ – фаза 2“, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“. Предметът на поръчката включва следните дейности: доставка, монтаж,инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура,обучение на минимум 3 определени от възложителя лица и гаранционно обслужване на апаратурата през време на гаранционния срок на същата,който следва да е не по-малък от 18 месеца, считано от датата на подписване на двустранен констативен…

  Референтен номер: 03615-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки