816 - 820 от 1181 поръчки

 • България 102 750 BGN 22.05.2018 16:30

  Доставка чрез покупка на нови, неупотребявани моторни превозни средства за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора

  „Доставка чрез покупка на нови, неупотребявани моторни превозни средства за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на два броя нови, неупотребявани моторни превозни средства – микробус и автобус. Поръчката е обособена в 2 (две) позиции, както следва:
  - обособена позиция № 1 „Доставка на микробус”;
  - обособена позиция № 2 „Доставка на автобус“.

  Референтен номер: 00373-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 23 917 BGN 23.05.2018 17:30

  Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил с повишена проходимост, за нуждите на администрацията

  Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил с повишена проходимост, за нуждите на администрацията.Доставеният автомобил трябва да бъде фабрично нов, неупотребяван.
  Доставеният автомобил трябва да съответстват напълно на минималните технически и експлоатационни характеристики, посочени в Техническата характеристика на моторното превозно средство от настоящата Техническа спецификация и да отговаря на всички стандарти и документи, касаещи качеството, екологията и безопасността, валидни в страните от Европейския съюз.Доставеният автомобил следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от ЗДП.Доставеният автомобил следва да бъде окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.Доставеният автомобил следва…

  Референтен номер: 00464-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 190 000 BGN 23.05.2018 16:00

  „Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати по две обособени позиции за нуждите на Медицински университет – Пловдив”

  Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хигиенни и почистващи препарати и материали за нуждите на Медицински университет - Пловдив, в съответствие с техническата спецификация по ОП № 1 и ОП № 2 като поради ограничения брой символи в настоящото поле, артикулите предмет на настоящата поръчка по ОП № 1 и ОП № 2 са изброени в раздел II.2.4 от обявлението в съответната обособена позиция. Настоящата обществена поръчка в частта за ОП № 1 е запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, тъй като по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП предмет на доставки…

  Референтен номер: 00512-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велинград 700 BGN 23.05.2018 17:00

  Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали – фургон втора употреба…

  Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали – фургон втора употреба за нуждите на ТП ДЛС „Чепино“

  Референтен номер: 02718-2018-0080
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 77 858 BGN 25.05.2018 17:00

  „Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие“

  Предметът на поръчката включва изпълнието на Дейност 2 „Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие“, в която се включват следните етапи:
  - Анализ на състоянието на САС и съдържащата се в нея информация, подлежаща на прехвърляне към Единния портал информация, възможностите и начините за трансфер на информацията;
  - Разработване на план за трансфер и тестване;
  - Извършване на интеграцията на информацията от САС в Единния портал за електронно правосъдие.
  - Анализ на състоянието на САС и съдържащата се в нея информация, подлежаща на прехвърляне към Единния портал информация, възможностите и начините за трансфер на…

  Референтен номер: 00833-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки