816 - 820 от 991 поръчки

 • България 4 131 945 BGN 28.11.2019 17:30

  С-тво на обект„Ремонт,реконструкция и модернизация на сграда„Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши ремонт, реконструкция и модернизация на сграда - „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“.

  Референтен номер: 00081-2019-0067
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 041 600 BGN 25.11.2019 17:30

  „Доставка на апарати за дихателна реанимация и кувьози за нуждите на детското здравеопазване в страната“ по две обособени позиции

  „Доставка на апарати за дихателна реанимация и кувьози за нуждите на детското здравеопазване в страната“ по две обособени позиции

  Референтен номер: 00080-2019-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 694 150 BGN 03.12.2019 17:30

  „Специализирани авиационни услуги за гасене на горски пожари с хеликоптери“

  Гасене на горски пожари с хеликоптери, което включва следните дейности: гасене на пожари, чрез пренасянето на гасителни вещества; превоз на пожарникари и техника за гасене на горски пожари (мобилни мото-помпи със смукателни тръби, мобилни резервоари, шлангове, струйници, тупалки, лопати и др.) до мястото на пожара, с кацане на открити площадки; транспортиране и спускане на пожарогасителни вещества и пожарно оборудване; транспортиране до засегнатите райони на гасачески групи, спасителни екипи, технически средства и съоръжения.

  Референтен номер: 02443-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 000 BGN 19.11.2019 17:30

  Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за Проект 3FS31001-03–Ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси

  Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за Проект 3FS31001-03 – Ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) в складови райони с ползватели в.ф. 22780 – Долно Камарци и в.ф. 26690 – Павликени

  Референтен номер: 00164-2019-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 279 735 BGN 19.11.2019 14:00

  „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ «Свети Георги» ЕООД - Пловдив“

  Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ «Свети Георги» ЕООД - Пловдив“
  Поръчката е разделена на 13 обособени позиции

  Референтен номер: 00898-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки