816 - 820 от 1069 поръчки

 • България 2 940 000 BGN 02.11.2018 17:30

  Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общински пътища, улици и тротоари в населените места на…

  Предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общински пътища, улици и тротоари в населените места на територията на Община Елена, съгласно инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи за 2019, 2020 и 2021 г.”.
  Целта на обществената поръчка е осигуряване на качествено и оптимално изпълнение на дейностите по текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общинска пътна мрежа, улици и тротоари в населените места, и общински пътища в община Елена.

  Референтен номер: 00619-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велики Преслав 31 722 BGN 24.10.2018 17:00

  „Избор на изпълнител за извършване на Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ в…

  Предметът на обществената поръчка е «Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ по две обособени позиции» В предмета на поръчката са включени:
  Обособена позиция 1:
  1. Улица „Любен Каравелов”:
  - Участък №1 е V кл. събирателна улица с дължина 1468 м
  - Участък №2 е VI кл предназначена за локално движение, с дължина 286 м
  2. Улица "Лозарска" VI кл. улица с локално движение с дължина 425м
  3. Улица „Чергубиля Мостич“- VI кл. улица с локално движение с дължина 311м.
  Обособена позиция 2:
  1. Улица "Отец Паисий”- VI кл. улица с локално движение с дължина 403 м
  2. Улица "Йоан…

  Референтен номер: 00303-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 53 050 BGN 26.10.2018 16:30

  „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”

  Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин.Предметът на поръчката е обособен в четири обособени позиции.
  Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
  а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
  б) извършване на периодични прегледи;
  в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
  г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен…

  Референтен номер: 00425-2018-0009
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 163 000 BGN 25.10.2018 17:00

  "Доставка на съдове за събиране на битови и строителни отпадъци за нуждите на ОП "Чистота" гр. Кюстендил за 2019 година,…

  Предметът на обществената поръчка се разделя на следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1. „Доставка на метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра“ прогнозно количество 1500 бр;
  •Обособена позиция 2. „Доставка на метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 1100 литра- тип „Бобър“ -прогнозно количество - 70 бр.;
  •Обособена позиция 3. „Доставка на метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 4 куб. м“( контейнери) - прогнозно количество - 50 бр;
  •Обособена позиция 4. „Доставка на метални специализирани съдове за събиране на строителни отпадъци с вместимост 4 куб. м (вани)“-прогнозно количество - 30 бр.
  Възложителят няма…

  Референтен номер: 00426-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 53 000 BGN 24.10.2018 16:30

  Периодична доставка на ВиК части и материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

  Периодична доставка на ВиК части и материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора.
  Предмета на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя, въз основа на писмени заявки според нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Възложителят ще сключи договор за извършване на доставките за срок от 24 месеца. Необходимите ВиК части и материали са подробно описани в Техническата спецификация (excel формат) към настоящата документация.

  Референтен номер: 00373-2018-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки