821 - 825 от 892 поръчки

 • България 14 795 BGN 25.11.2019 17:00

  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта.
  Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.

  Референтен номер: 00156-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 520 000 BGN 25.11.2019 16:00

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД”

  Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на балансираща група.

  Референтен номер: 00499-2019-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2019 17:30

  „Портал 3 и пътна връзка,Пристанище Варна Запад“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за обновяване на портал 3 и пътна връзка,Пристанище Варна Запад.

  Референтен номер: 1158-2019-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 72 000 BGN 28.11.2019 17:30

  „Предоставяне на право на ползване и абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за управление на дейността на детските ясли на територията…

  Изпълнението на дейностите по предмета на поръчката се извършва съобразно Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

  Референтен номер: 00081-2019-0066
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 131 945 BGN 28.11.2019 17:30

  С-тво на обект„Ремонт,реконструкция и модернизация на сграда„Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши ремонт, реконструкция и модернизация на сграда - „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“.

  Референтен номер: 00081-2019-0067
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки