821 - 825 от 1087 поръчки

 • България 68 987 BGN 17.08.2018 16:00

  "Организиране на специализиран превоз на деца и ученици до училищата и детските градини в Община Тополовград през учебната 2018-2019 г.съгласно…

  Обект на поръчката е предоставянето на услуга, а именно организиране на превоза на деца и ученици в община Тополовград до СУ"Д-р Петър Берон" - Тополовград, НУ"Св.Св. Кирил и Методий" - Тополовград, ОУ"Иван Вазов" - с.Устрем, ОУ"Христо Ботев" - с.Хлябово и ДГ"Щастливо детство" - Тополовград, филиал с.Орешник и филиал с.Хлябово през учебната 2018-2019 г., съгласно техническа спецификация.
  Обществената поръчка включва осъществяване на транспортна дейност в учебните дни през учебната 2018 - 2019 г.по определени от възложителя направления/маршрути/.
  Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 3/три/ обособени позиции/ОП/.

  Референтен номер: 00721-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.08.2018 16:45

  „Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на…

  „Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на 14 обособени позиции в съответствие със Спецификация за доставка на скрепителни материали за нуждите на ремонтната дейност във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа в "БДЖ-Товарни превози" ЕООД - Приложение № 1 към документацията за участие.

  Референтен номер: 01558-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Силистра 370 885 BGN 24.08.2018 17:00

  Ремонтно – възстановителни работи на язовир "Ценович 1", язовир "Ценович 2" и язовир "Бабук", Община Силистра

  Извършване на строително ремонтни работи на язовир "Ценович 1", язовир "Ценович 2" и язовир "Бабук", находящи се на територията на Община Силистра.

  Референтен номер: 00030-2018-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 000 BGN 22.08.2018 17:00

  " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- Медицински център гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е Обществена поръчка с предмет -" Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“ . Пълния обхват на дейностите , които трябва да бъдат извършение са подробно описани в техническата спецификация , неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 00965-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 21.08.2018 14:00

  Доставка на стоманени материали за нуждите на "Пристанище Варна“ ЕАД

  Сключване на рамково споразумение за доставка на стоманени материали за нуждите на "Пристанище Варна“ ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя.

  Референтен номер: 01547-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки