821 - 825 от 1042 поръчки

 • България 1 429 430 BGN 02.10.2019 16:00

  Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД

  Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум с прогнозно количество, съгласно Техническата спецификация от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

  Референтен номер: 00733-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 26 674 000 BGN 07.10.2019 17:30

  „Пълен инженеринг - проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, продължава в…

  Предмет на обществената поръчка е:
  - Изграждане на анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 15 819 т/год., което представлява: 70 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Благоевград, 35 % от всички генерирани зелени отпадъци, 30 % от всички генерирани дървесни отпадъци на територията на РСУО Благоевград и 10 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон.
  - Изграждане на инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия.

  Референтен номер: 00109-2019-0056
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 387 500 BGN 30.09.2019 16:45

  Доставка на железопътни релси

  Предмет на настоящата поръчка е доставката на релси тип 49 Е1, термично обработени с марка стомана R350 HT, L=25м без отвори, съгласно изискванията на Техническата Спецификация Приложение №1.

  Референтен номер: 00233-2019-0072
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 135 000 BGN 01.10.2019 17:30

  Избор на шест външни експерта - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони в изпълнение на проект,…

  В изпълнение предмета на обществената поръчка е предвидено всеки един от деветте външни експерти да изпълнява следните функции и дейности: Дейност 1: Дейности за подпомагане учредяването на ОУТР - за неучредени ОУТР; Дейност 2: Дейности за подпомагане функционирането на учредените ОУТР.

  Референтен номер: 05024-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 220 000 BGN 01.10.2019 17:30

  „Разработване и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“

  Обществената поръчка е насочена към развитието и укрепването на управленския капацитет и създаването на условия за по-добър контрол от страна на МОСВ чрез инвестиции за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги, специализирани за автоматизиране на дейности по отчет и контрол на състоянието на находищата на минерални води и свързаните с тях концесионни договори на територията на България.

  Референтен номер: 00258-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки