821 - 825 от 999 поръчки

 • България 95 834 BGN 23.08.2019 17:00

  Изготвяне на уеб базирано приложение с информация за критични пътни точки”.

  Обектът на настоящата процедура е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет „Изготвяне на уеб базирано приложение с информация за критични пътни точки” по проект ,,Better connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-T" - По- добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата”, Проектен код ROBG – 306, Договор № 36108/11.03.2019г., по Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020, Приоритетна ос 1 Добре свързан регион, Специфична цел 1.1„Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа“.

  Референтен номер: 00122-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 35 700 BGN 26.08.2019 17:00

  „Избор на проектант за изработване на проекти по обособени позиции"

  „Избор на проектант за изработване на проекти по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция I: „Проектиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „За пътно съоръжение” на ул. „София”, кв.215а по плана на гр.Плевен”;
  Обособена позиция II: „Проектиране ремонт на ОВК инсталация на зала „СПАРТАК”;
  Обособена позиция III: „Проектиране „Ремонт на зала „ВОЛЕЙБОЛ” в съществуваща сграда с идентификатор 56722.659.248.1.1”;
  Обособена позиция IV: „Проектиране „Ремонт на съществуваща сграда с идентификатор 56722.659.1076.4 „ЗАЛА ПО БОРБА”.

  Референтен номер: 00226-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 04.09.2019 16:00

  Доставка на апарати за нуждите на химическа лаборатория

  Доставка чрез покупка на апарати за нуждите на химическа лаборатория . Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции:
  обособена позиция №1: Доставка на автоматична система за атмосферна дестилация на нефтопродукти и въвеждане в експлоатация - 1 брой, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №1, неразделна част от документацията за участие.
  обособена позиция №2: Доставка на автоматичен вискозиметър и въвеждане в експлоатация, - 1 брой съгласно техническата спецификация за обособена позиция №2, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 107 262 BGN 26.08.2019 17:00

  Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Стражица и община Стражица”

  В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите:
  Разваляне и възстановяване на съществуващи улични настилки в т.ч: подготвителни работи; земни работи; асфалтови работи; пътни работи; отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации); пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа.
  Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари: подготвителни работи; земни работи; пътни работи; отводняване (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации); пътна маркировка и сигнализация.
  СМР ще се извърши на следните улици: „Крайречна”, „Бачо Киро”, "Вит", "Кирил и Методий", "Възрожденска", находящи се в гр. Стражица, ул. "Стефан Караджа" с. Кесарево и ул. "Ален мак" в с.…

  Референтен номер: 00078-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 71 167 BGN 26.08.2019 17:00

  Периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Гоце Делчев.

  Целта на настоящата обществена поръчка е избор на Изпълнител/и, който/които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж-гр. Гоце Делчев по 10(десет) обособени позиции, за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.

  Референтен номер: 00098-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки