821 - 825 от 1181 поръчки

 • България 28.05.2018 17:00

  Доставка на гумено-транспортна лента

  Предметът на поръчката включва доставка на гумено-транспортна лента, с технически характеристики, количество и условия за изпълнение, описани в техническа спецификация по три обособени позиции:
  1. Гумено-транспортна лента клас К по DIN 22102 за транспортиране на лигнитни въглища.
  2. Гумено-транспортна лента клас Х по DIN 22102 за транспортиране на варовик.
  3. Гумено-транспортна лента клас Y по DIN 22102 или N по БДС 9965 за транспортиране на пепелина.

  Референтен номер: 00015-2018-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 25.05.2018 17:30

  Изработване на инвестиционен проект за обект "Основен ремонт Детска ясла - Троян /техническа инфраструктура/

  Предметът на обществената поръчка е изработване на инвестиционен проект за изпълнение на основен вътрешен ремонт на техническата инфраструктура в сградата на Детска Ясла, находящ се в поземлен имот с идентификатор №73198.502.422 по регулационната карта на гр. Троян, община Троян, попадащ в парцел I: „За детско заведение“, в кв.243 по регулационния план на гр. Троян.

  Референтен номер: 00151-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 628 769 BGN 30.05.2018 17:00

  "Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до…

  Обществената поръчка представлява изграждане на подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. "Н. Геров".
  Предвидените строително - монтажните работи са определени по вид и количество в техническата спецификация и количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00283-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.06.2018 17:00

  „Доставка на строителни материали”

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на строителни материали, предназначени за обезпечаване на нормалната работа на работните групи в структурата на ЕСО ЕАД по експлоатацията, подръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа на територията на Р България. Поръчката е разделена на регионален принцип на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на строителни материали до Централен склад (ЦС) Запад към Мрежови експлоатационен район (МЕР) София област, Обособена позиция № 2: Доставка на строителни материали до ЦС Север към МЕР Плевен, Обособена позиция № 3: Доставка на строителни материали до ЦС Изток към МЕР Варна, Обособена позиция № 4: Доставка…

  Референтен номер: 01379-2018-0062
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 813 733 BGN 31.05.2018 16:30

  „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД…

  „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“ разделена в 15 броя обособени позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Референтен номер: 00748-2018-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки