821 - 825 от 1069 поръчки

 • България 1 577 000 BGN 12.11.2018 17:00

  „Изпълн на енергоеф. дейности с гарант. резултат (ЕС услуги) с цел намал. на енергопотр. на ул. осветление: проектиране, изпълнение на…

  В предмета на поръчката се включва сключване на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР) във вид, който да позволи достигането на енергопотребление, съгласно Доклад за обследване за енергийна ефективност на системите за улично осветление на територията на община Драгоман, намаляване на парниковите емисии, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им; осигуряване на гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатацията ?, като Участника трябва да осигури икономия, съгласно Доклад…

  Референтен номер: 00904-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.10.2018 17:00

  Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими)

  Предметът на поръчката включва доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими).

  Референтен номер: 01351-2018-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 202 500 BGN 24.10.2018 17:30

  Избор на девет външни експерти - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони в изпълнение на проект,…

  В изпълнение предмета на обществената поръчка е предвидено всеки един от деветте външни експерти да изпълнява следните функции и дейности: Дейност 1: Дейности за подпомагане учредяването на ОУТР - за неучредени ОУТР; Дейност 2: Дейности за подпомагане функционирането на учредените ОУТР.

  Референтен номер: 05024-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 222 000 BGN 29.10.2018 17:00

  „Обследване за енергийна ефективност на сгради“

  1.1. Предметът на настоящата обществена поръчка включва:
  1.1.1. извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация на ДП РВД, включително изготвяне на доклади от обследването, както и издаване на сертификати за енергийните характеристики на сградите съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, включително и
  1.1.2. извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сградите, включително изготвяне на доклад с резултатите от проверката на всеки котел и за климатичните инсталации във…

  Референтен номер: 00222-2018-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 145 000 BGN 31.10.2018 17:00

  Оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на проект „Изграждане на инсталация…

  ИИзпълнителят следва да изготви оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционните проекти и да упражни строителен надзор за:
  • Под-обект:„Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Гоце Делчев“;
  • Под-обект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоотпадъци на територията на РСУО Гоце Делчев“
  и да упражни строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ

  Референтен номер: 00098-2018-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки