826 - 830 от 975 поръчки

 • гр. Кърджали 190 820 BGN 04.12.2017 17:00

  УПР. СН НА ОР И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ НА СОУ„П.Р.СЛАВЕЙКОВ",СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ",ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИ"ОУ "П.К.…

  1.ДЕЙНОСТ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР-Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи.Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната е;
  2.ДЕЙНОСТ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ /Единствено за Обособена позиция 5/-Оценка за съответствие на инвестиционния проект, в това число и по отношение на част Енергийна ефективност за изграждане на зала…

  Референтен номер: 00322-2017-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 400 000 BGN 13.12.2017 17:00

  Доставка на електроенергия

  Предмет на настоящата обществена поръчка:
  1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия, описани в Приложение № 1 на Раздел XI от документацията за участие;
  2. Доставка на нетна активна електрическа енергия по стандартизиран товаров профил и заплащане на услугите за достъп до електропреносната и електроразпределителна мрежа, пренос на електрическата енергия през електропреносната и електроразпределителна мрежа и отговорност за балансиране (съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 вр. с ал. 1 от ПТЕЕ) за обектите с инсталирани електромери без почасово отчитане на електрическата енергия, описани в Приложение № 2 на…

  Референтен номер: 00222-2017-0025
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 11.12.2017 17:30

  „Оценка на интегрирания подход за повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности по приоритетни оси 1, 4,…

  Предмет на ностоящата обществена поръчка е оценка на интегрирания подход за повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности по приоритетни оси 1, 4, 5 и 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 - 2013 и включва следните основни дейности:
  1. Анализ на стратегическия контекст и процеса на програмиране на мерките от пилотния подход за намеса на пазара на труда;
  2. Анализ на постигнатите резултати от гледна точка на ефективност и ефикасност на интервенцията;
  3. Анализ на постигнатото въздействие и устойчивост на мерките по операцията;
  4. Сравнителен анализ на пилотния подход спрямо реализацията на целеви мерки по останалите операции от…

  Референтен номер: 00422-2017-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 07.12.2017 17:30

  ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ

  Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и гаранционно обслужване на място на 107 (сто и седем) броя персонални компютърни конфигурации със системен и приложен софтуер, 112 (сто и дванадесет) броя монитори и 10 (десет) броя преносими компютри със системен и приложен софтуер за нуждите на Министерството на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) в областните градове на страната.

  Референтен номер: 00696-2017-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 12.12.2017 17:30

  „Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на самостоятелната стопанска дейност и предприемачеството в рамките на Приоритетна…

  Предмет на ностоящата обществена поръчка е оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на самостоятелната стопанска дейност и предприемачеството в рамките на Приоритетна ос 1 (ПО 1) на ОПРЧР 2007 - 2013 и включва следните основни дейности:
  1. Анализ на стратегическия контекст и процеса на програмиране на мерките от пилотния подход за намеса на пазара на труда;
  2. Анализ на постигнатите резултати от гледна точка на ефективност и ефикасност на интервенцията;
  3. Анализ на постигнатото въздействие и устойчивост на мерките по операцията;
  4. Сравнителен анализ на пилотния подход спрямо реализацията на целеви мерки по останалите операции от приоритетната ос;
  5. Заключения и…

  Референтен номер: 00422-2017-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки