826 - 830 от 1181 поръчки

 • България 31.05.2018 16:00

  Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

  Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по единадесет обособени позиции.

  Референтен номер: 00246-2018-0058
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 000 BGN 04.06.2018 17:00

  „Монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС, собственост на ТП „ДЛС Дикчан”

  Предмет на поръчката е: „Монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС, собственост на ТП „ДЛС Дикчан”

  Референтен номер: 2724-2018-0030
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 58 700 BGN 01.06.2018 17:00

  Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания

  Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания по Проект Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра, Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С01 по Оперативна програма Региони в растеж. При изпълнение на поръчката ще се изпълнят следните основни видове строително монтажни работи: подмяна на дограма, топлоизолация на покриви, топлоизолиране по външни стени, както и техните спомагателни и съпътстващи дейности. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация и Количествената сметка, неразделна част от документацията за…

  Референтен номер: 00030-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 400 000 BGN 31.05.2018 17:00

  „Текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части за пътностроителни машини, собственост на „Югозападно държавно предприятие” ДП по обособени позиции:

  „Текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части за пътностроителни машини, собственост на „Югозападно държавно предприятие” ДП по обособени позиции:
  Обособена позиция 1 - Текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части на комбинирани багери – товарачи TEREX TLB990PS;
  Обособена позиция 2 - Текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части на булдозери LIBHERR PR746”.
  В Техническата спецификация по обособена позиция 1 и по обособена позиция 2, възложителят е посочил какви са изискванията към потенциалните изпълнители по отношение на ремонтни, профилактика, доставка на резервни части и др.

  Референтен номер: 2724-2018-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 31.05.2018 17:30

  Изготвяне на документи във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април…

  Изпълнението на настоящата обществена поръчка е свързано с осъществяването на следните дейности:
  Дейност 1: Извършване анализ на несъответствието спрямо изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за всяка услуга, администрирана от МТ.
  Целта на цялостния анализ е да се установи актуалното състояние на процесите по обработка на лични данни при предоставяне на административни услуги в МТ и изготвяне на препоръки за привеждане на процесите на предоставяне на административни услуги в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
  Дейност 2. Разработване на Кодекси за поведение, за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679.
  Целта във връзка с разработването на кодексите за поведение за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 е…

  Референтен номер: 05024-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки