826 - 830 от 915 поръчки

 • България 9 000 BGN 25.09.2017 17:30

  "Поддръжка на таксуваща програма Call manager в административната сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в гр. Пловдив на…

  Услуги по поддържане на таксуващата програма Call manager (софтуерна billing /за таксуване и лимитиране на телефонните разговори/ система), находяща се в гр. Пловдив на ул. Скопие № 106, описана по т. 1 към раздел ІІI от Техническата спецификация на поръчката–„Технически параметри на таксуващата програма Call manager“, с максимално допустима стойност от 9000.00 лв. без ДДС.
  Необходимите за осъществяването на услугите дейности са посочени в раздел II от Техническата спецификация на поръчката–„Условия за изпълнението на поръчката“.

  Референтен номер: 00530-2017-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 02.10.2017 17:00

  „Доставка чрез лизинг на 20 броя електрически единични автобуси и допълнително оборудване към тях”

  Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва:
  Доставка чрез лизинг на 20 /двадесет/ нови електрически единични автобуси за масов градски транспорт и допълнително оборудване към тях, необходимо за тяхната експлоатация, отговарящи на изискванията на Възложителя.
  Пълното описание на изискванията към автобусите и допълнителното оборудване, обект на настоящата поръчка е дадено в приложените към настоящата документация Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка).

  Референтен номер: 00088-2017-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.09.2017 17:00

  Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "Водоснабдяване и канализация…

  Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на Дружеството, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани обектите, общия разход и месечното потребление на електроенергия за 12 календарни…

  Референтен номер: 00377-2017-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 78 000 BGN 29.09.2017 16:30

  Техническо обслужване и ремонт на автомобили и трактори ,собственост на СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА за срок от 12 месеца…

  Техническо обслужване и ремонт на автомобили и трактори ,собственост на СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА за срок от 12 месеца включваща 6 обособени позици

  Референтен номер: 2712-2017-0038
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 26 000 BGN 29.09.2017 17:30

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Ямбол

  Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ зачислени на Областно пътно управление гр.Ямбол

  Референтен номер: 00044-2017-0043
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки