826 - 830 от 1087 поръчки

 • България 20.08.2018 16:00

  Доставка на антифриз готов за употреба

  Доставка на антифриз готов за употреба
  Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 - Доставка на антифриз готов за употреба, съгласно БДС 10126-82 или еквивалент;
  Обособена позиция № 2 - Доставка на антифриз готов за употреба Komatsu Supercoolant AF-NAC или еквивалент;
  Обособена позиция № 3 - Доставка на антифриз готов за употреба MAN 324 тип SI-OAT или еквивалент
  Доставките ще се извършват при необходимост по заявки, изготвени от Възложителя. Заявките ще се подават по факс или с писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол".

  Референтен номер: 00265-2018-0104
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Медникарово 22.08.2018 16:00

  Доставка на кислород, сгъстен под налягане в бутилки

  Доставка на кислород, сгъстен под налягане в бутилки
  Доставките ще се извършват при необходимост по заявки, изготвени от Възложителя. Заявките ще се подават по факс или с писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя

  Референтен номер: 00265-2018-0105
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 210 000 BGN 17.08.2018 17:00

  „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор и…

  Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да предоставя непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/3G за нуждите на Община Несебър за „Корпоративна група” за около 400 абоната, с възможност за промяна на броя на абонатите след предварителна заявка в зависимост от нуждите на Община Несебър през периода на изпълнение на договора.
  Осъществяването на предоставената далекосъобщителна услуга, следва да бъде извършванo в съответствие със Закона за електронните съобщения и установените технически норми и стандарти, съответстващи на естеството на доставяната мобилна услуга.
  Предоставянето на всички електронни съобщителни услуги да се осъществява съгласно GSМ/UMTS/ - стандарта…

  Референтен номер: 00126-2018-0017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 182 408 BGN 20.08.2018 17:30

  „Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018 – 2019 г. на територията на Община Карнобат по обособени позиции…

  Предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на специализиран превоз с автомобилен транспорт на деца и ученици през учебната 2018 – 2019 г. на територията на община Карнобат, по обособени позиции (маршрути). Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по определени маршрути и съгласувано часово разписание.

  Референтен номер: 00190-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22.08.2018 16:00

  Доставка на нови леки автомобили с повишена проходимост, категория М1

  Доставка чрез покупка на нови леки автомобили с повишена проходимост, категория М1, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие. Количество – 10 броя. Предметът на настоящата поръчка включва и задължение за Изпълнителя да регистрира автомобилите в КАТ от името и за сметка на Възложителя.

  Референтен номер: 00265-2018-0106
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки