826 - 830 от 855 поръчки

 • България 11.12.2019 17:00

  Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект: Укрепване на терен и вертикална планировка ОРУ 110 kV в п/ст…

  Настоящата поръчка включва: изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнение строително-монтажните работи и изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за обект: Укрепване на терен и вертикална планировка ОРУ 110 kV в п/ст Арпезос .

  Референтен номер: 01379-2019-0229
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 550 000 BGN 10.12.2019 17:00

  “Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП гр. Враца и избор на…

  Доставка на електрическа енергия на ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и с Оператора на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за обекти, предоставени за управление на 23 териториални поделения (държавни горски и държавни ловни стопанства) на „СЗДП“ ДП, разположени в областите Враца, Видин, Монтана, Плевен, Ловеч и София област. Електрическата енергия следва да е с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на Възложителя и…

  Референтен номер: 2709-2019-0104
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 674 985 BGN 10.12.2019 16:00

  Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Проф.д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч,в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет,…

  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1 – неразделна част от настоящата Документация.Действие на договора - Периодичните доставки са със срок на изпълнение 24 (двадесет и четири) месеца, след влизане в…

  Референтен номер: 00732-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 690 827 BGN 11.12.2019 17:00

  Усъвършенстване на системата за видеонаблюдение в териториалните поделения на ДАБ при МС

  Предметът на поръчката включва проектиране; доставка на оборудване; изграждане, в т.ч. възстановителни СМР (при необходимост); тестване на системата за видеонаблюдение; практическо представяне и обучение на ползвателите на системата за видеонаблюдение; гаранционна поддръжка.

  Референтен номер: 00268-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 894 000 BGN 17.12.2019 17:30

  Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект:Реконструкция на електрически, ОВК инсталации и СМР по фасади…

  Предметът на обществената поръчка е: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”. Строежът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „л“ от ЗУТ.
  Обществената поръчка включва:
  •изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ с обхват и съдържание съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  •изпълнение на…

  Референтен номер: 00728-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки