826 - 830 от 1069 поръчки

 • България 28 555 BGN 05.11.2018 17:00

  Доставка и гаранционно обслужване на място на преносими компютри

  Доставка и гаранционно обслужване на преносими компютри - таблети, което включва: 50 бр. таблети с минимални характеристики, описани в Техническата спецификация

  Референтен номер: 00403-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 78 000 BGN 23.10.2018 17:30

  „Доставка на активна електрическа енергия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

  Поръчката е за избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение 19 бр. областни отдели за ниско напрежение (НН 0,4kV) на ИААА

  Референтен номер: 00032-2018-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 740 BGN 31.10.2018 17:00

  "Укрепване на подпорна стена в село Горно Прахово - улица "Първа" №10"

  ОП с предмет: "Укрепване на подпорна стена в село Горно Прахово - улица "Първа" №10", включва дейности като: Ръчен изкоп за основи в слабо скални почви с широчина до 0,60 м, прехвърляне на земни почви до 3м., арматура за основи и стени - средна сложност от стомана А1 и А2, кофраж за основи и стени, кофраж за шапки, полагане на барбакани Ф100, бетон М20 за основи, стени и шапки и превоз на бетон до 35 кг.

  Референтен номер: 00532-2018-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 115 000 BGN 25.10.2018 17:00

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна“

  Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла(обектите са посочени в техническата спецификация), за срок от 12/Дванадесет/ месеца. Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1 150 000 kWh.
  При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия. В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране,…

  Референтен номер: 00541-2018-0007
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 185 255 BGN 23.10.2018 16:30

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД”

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД”
  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Осигуряване за срок от 12 месеца на храна за персонала на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД чрез ваучери за храна. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява чрез ежемесечно отпечатване и доставка на два вида ваучери за храна от “оператор” по смисъла на §. 1, т. 2 от ДР на Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003г., а именно:
  - Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за осигуряване на безплатна храна по…

  Референтен номер: 00748-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки