826 - 830 от 999 поръчки

 • България 18 776 BGN 26.08.2019 17:00

  Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село…

  В предмета на обществената поръчка са включени дейностите по строителен надзор на реконструкция и рехабилитация на общински улици на територията на община Бойчиновци, а именно:
  1. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Христо Михайлов " от км. 0+000 до км. 0+750 – с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана - 750 м.
  2. Реконструкция и рехабилитация на ул. " Христо Смирненски " от км. 0+000 до км. 0+360 – с. Мадан, община Бойчиновци, област Монтана - 360 м.
  3. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Стефан Караджа" от км. 0+000 до км. 0+420 – с. Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана - 420 м.
  4. Реконструкция и рехабилитация…

  Референтен номер: 00717-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 600 BGN 26.08.2019 17:00

  Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - София област

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – София област, което включва работни столове - 10 броя и мениджърски столове - 30 броя.
  Изискванията на Възложителя са посочени подробно в техническите спецификации.

  Референтен номер: 00145-2019-0112
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Гривица 1 259 861 BGN 02.09.2019 17:00

  Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията на парк-музей “Гривица“

  Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията на парк-музей “Гривица“ по Проект „Маршрут на паметта – устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014 – 2020 г.” Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща реализиране на разработената идея за създаване на туристическа инфраструктура, с цел провеждане на обществени дейности в зоната за отдих на Мемориален парк „Гривица”, за туристически услуги и продукти, концептуално обвързани с възпоменание на паметта на румънски и български военни герои от римско време до обсадата…

  Референтен номер: 00226-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 40 183 BGN 02.09.2019 17:00

  Доставка на лабораторна апаратура по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по седем обособени позиции

  Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа на лабораторна апаратура за нуждите на проекти, финансирани със средства от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по седем обособени позиции, подробно описана в Приложение №1 Технически спецификации от документацията: №1 Келдал система за определяне на азот - 1бр., реактиви за Келдал системата - 14 оп.; №2 Техническа везна - 1бр.; №3 Компактен денситометър - 1бр.; №4 Скрубер за неутрализация на отделените газове - 1бр.; №5 Система за количествен анализ на белтъци - 1бр.; № 6 Градиентен апарат за полимеразна верижна реакция - 1бр.…

  Референтен номер: 00983-2019-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 945 BGN 23.08.2019 16:30

  „Доставка, чрез покупка на торов за нуждите на ТП „ДГС Смядово" за срок от една година, считано от датата на…

  Доставки на прогнозно количество амониева силитра в размер на 1,5 тона, необходима за подхранване на почвата на дивечовите ниви в дивечовъдните участъци на стопанството.В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. всички застраховки, данъци, такси, печалба, начислявани от участника, включително и транспортни разходи за изпълнение на поръчката.

  Референтен номер: 02711-2019-0130
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки