831 - 835 от 975 поръчки

 • България 132 065 BGN 07.12.2017 17:15

  „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

  Поръчката предвижда доставка и монтаж на оборудване, включващо кухненско оборудване, включващо хладилници и фризери, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба и принадлежности за ресторантьорство, домакински роботи, миксери за хранителни продукти, електронагревателни уреди, уреди за подгряване на ястия, печки, електрически фурни, микровълнови печки, скари за печене, котлони, кафе машина и др. за Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".

  Референтен номер: 00797-2017-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.01.2018 17:00

  ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛ "СТРАННОПРИЕМНИЦА" ПРИ ЕМО "ЕТЪР" - ГАБРОВО

  Референтен номер: 00760-2017-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 940 000 BGN 08.12.2017 17:15

  „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф.…

  Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на СМР на сграда за обществено хранене с идентификатор 07079.619.124.5 по КК на гр. Бургас, състояща се от помещения отредени за практика на ученици в сферата на ресторантьорството, сладкарската и хлебарска промишленост, с цел осигуряване на съвременна работна среда на учениците. Чрез реконструкция, преустройство и въвеждане на модерен интериорен и екстериорен дизайн, отговарящи на съвременните изисквания за ресторант ще се осигури реална работна среда за провеждане на адекватно обучение по ресторантьорство.

  Референтен номер: 00797-2017-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 44 363 981 BGN 04.01.2018 17:30

  “Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е “Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции.
  Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, намаляване на броя на пътно – транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.

  Референтен номер: 00044-2017-0093
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 698 000 BGN 07.12.2017 17:30

  “Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на технически средства за Отдел „Пътна полиция“ - СДВР“

  Обществената поръчка включва “Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на технически средства за Отдел „Пътна полиция“ - СДВР“:
  • Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на мрежово оборудване и система за безжичен достъп до интернет.
  • Обособена позиция 2: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за видеонаблюдение.
  • Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и инсталация на структурна кабелна система, устройства за непрекъсваемо електрозахранване и автоматизиран дизел генератор
  • Обособена позиция 4 : Доставка на персонални компютри и файлов сървър.
  • Обособена позиция 5 : Доставка на печатащи мултифункционални устройства.

  Референтен номер: 5401-2017-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки