831 - 835 от 939 поръчки

 • България 11 615 BGN 22.04.2019 17:30

  „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: "НПЗЛДЗЗЛДПНР№ 2016/679ВСОЛДПЦРСДОРЕИПВПВД"

  Обществената поръчка включва подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: "Новите правила за защита на личните данни по Закона за защита на личните данни и прилагането на новия Регламент № 2016/679, във връзка със събирането и обработването на лични данни при производствата по ценообразуване и реимбурсиране и събирането на данни и отчитане на резултати за ефективността на иновативните продукти. Влияние на промените върху вътрешноведомствените документи.“ (НПЗЛДЗЗЛДПНР№ 2016/679ВСОЛДПЦРСДОРЕИПВПВД). Срокът на изпълнението на поръчката е до 3 (три) месеца, считано от датата на подписване на договора с избрания изпълнител, но…

  Референтен номер: 4870-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 878 000 BGN 23.04.2019 17:30

  Инженеринг(проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект:„Ремонт, подмяна на повредени участъци, цялостно почистване и импрегниране на каменната фасада…

  Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:
  Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части:- Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение);- Конструктивна (становище);- План за Безопасност и Здраве;- ПУСО;
  - Сметна документация;-Изготвяне на КСС и актуализ. Линеен график
  Дейност II – Изпълнение на СМР съгласно изготвения от Изпълн. и одобрен от Възложителя по съответния ред инвестиционен проект.
  Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
  Отстраняване на проявени дефекти през…

  Референтен номер: 00105-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Тетевен 964 000 BGN 22.04.2019 17:00

  „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част…

  Обект на обществената поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.
  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 - гр. Тетевен“- Етап 1“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности по изграждане на водоснабдителна мрежа и съпътстващото възстановяване на нарушени пътни настилки, които са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 6 към настоящата документация.
  Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва…

  Референтен номер: 00037-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 854 BGN 22.04.2019 17:00

  „Реализиране на мерки за информация и публичност по проект: "Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора…

  Обект на възлагане са услуги, свързани с осигуряване на информиране и публичност, а именно следните дейности:
  a) Изработване и доставка на плакати – 4 броя;
  b) Изработване и доставка на информационни брошури – 200 броя;
  c) Изработване и доставка на roll-up банер със стойка - 1 брой;
  d) Публикуване на 4 прессъобщения, поне в 2 местни печатни издания - 8 броя;
  e) Информационни табели – 2 броя;
  f) Изработка и доставка на информационни стикери за поставяне върху закупеното, доставено и монтирано оборудване и обзавеждане – 500 броя;
  g) Стикери за поставяне на външно оборудване – 15 броя;
  h) Изработка и доставка на тениски – 30 броя;
  i) Изработка и…

  Референтен номер: 00753-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 250 BGN 22.04.2019 17:30

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Хасково и ДСП на територията…

  1.Предоставяне на услуги по зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Приложение № 8 от документацията, включващи следните дейности:
  - отстраняване на остатъчния тонер;
  - почистване на компонентите на касетата;
  - контрол на електрическите контакти в касетите;
  - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
  - зареждане с тонер;
  - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
  2.Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно начина на експлоатация на тонер касетите, техните компоненти, честотата на зареждане и качеството на печата;
  3.Предоставяне на гаранция за заредените, съответно рециклирани, тонер касети.

  Референтен номер: 00496-2019-0017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки