831 - 835 от 1050 поръчки

 • България 600 000 BGN 28.03.2019 16:45

  Извършване на дейности по кадастъра за имоти на ДП НКЖИ по 6 (шест) обособени позиции

  За предоставените за стопанисване и управление на ДП НКЖИ земи и сгради е необходимо извършване на дейности по кадастъра. Част от трасетата на жп линии, преминаващи през урбанизираните територии, не са заснети и отразени в кадастралните планове на населените места. Поради тази причина за терените няма съставени актове за държавна собственост или в съставените такива е записано само терен с площ, без точни граници. В картата на възстановената собственост (КВС) съществуващите в имотите сгради не са отразени. Това налага същите да бъдат заснети и нанесени в нея.В Географската информационна систева (ГИС) на ДП НКЖИ се вижда, че в някои от…

  Референтен номер: 00233-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 274 023 BGN 08.03.2019 16:45

  “Извършване на междинен планов ремонт (МПР) на РССМ от тежка пътна механизация /ТПМ/ и моторни влекачи с включени резервни части,…

  “Извършване на междинен планов ремонт (МПР) на РССМ от тежка пътна механизация /ТПМ/ и моторни влекачи с включени резервни части, за период от две години по две обособени позиции", както следва:
  1. Позиция 1 – “Извършване на МПР на 14 бр. машини от ТПМ, за период от две години”, съгласно техническа спесификация за обособена позиция 1;
  2. Позиция 2 - “Извършване на МПР на 19 бр. моторни влекачи с включени резервни части, за период от две години”, съгласно техническа спесификация за обособена позиция 2.

  Референтен номер: 00233-2019-0017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 160 BGN 06.03.2019 17:00

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника на обекти на ТП „Държавно горско стопанство Кресна” за срок от 24…

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника на обекти на ТП „Държавно горско стопанство Кресна” за срок от 24 месеца. Обектите са:
  1. Административната сграда на ТП „ДГС Кресна”
  2. База за съхранение на вещи предмет и/или средство на нарушението, находяща се в двора на административната сграда на ТП „ДГС Кресна”.

  Референтен номер: 2724-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 94 000 BGN 18.03.2019 17:30

  “Доставка наелектрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградина ТП на НОИ - Русе”

  Възлагането на обществената поръчкаима за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активнаелектрическа енергия в обектите, административните сгради на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност забалансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар наелектрическа енергия на Възложителя. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към операторана електроразпределителната мрежа.

  Референтен номер: 00145-2019-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 000 BGN 06.03.2019 16:30

  Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 /два/ броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр.…

  Техническо обслужване на автомобилите, в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя за марката автомобилна техника, състоящо се в извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране. Ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние. Извършване ремонти на двигател, на ходова част, електрически системи, на агрегати и възли, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост на автомобилите, ремонти на климатици и климатроници и др. Доставка на резервни части, материали, аксесоари и консумативи, необходими за правилната експлоатация на служебните автомобили, за извършването на извънгаранционно…

  Референтен номер: 2712-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки