831 - 835 от 864 поръчки

 • България 06.01.2020 16:30

  Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U

  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, КАТО СЕКТОРЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 5, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП), ИЗВЪРШВАЩ СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 123, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 125, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП И § 2, Т. 60 ОТ ДР НА ЗОП ВЪЗ ОСНОВА НА СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ПО СМИСЪЛА НА § 2, Т. 47 ОТ ЗОП, ОТКРИВА И ПРОВЕЖДА “ОТКРИТА” ПО ВИД ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВЪЧНИЯТ БРОЙ НА ТРЪБИ ОТ НЕПЛАСТИФИЦИРАН ПОЛИВИНИЛХЛОРИД PVC-U, КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОЧАКВА ДА ЗАКУПИ, Е КАКТО СЛЕДВА:
  №…

  Референтен номер: 01467-2019-0081
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 183 347 BGN 12.12.2019 17:00

  „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3.…

  Предметът на поръчката е „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.
  обособена позиция № 1: „Специализирана акустична камера за заснемане разпределението на нивото на звуково налягане“
  обособена позиция № 2: „Специализирана система за безконтактно измерване на вибрации“
  обособена позиция № 3: Сканираща система за фабрични конструкции и помещения.
  Доставеното оборудване по всяка обособена позиция трябва да е ново, неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка.

  Референтен номер: 00193-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 162 000 BGN 12.12.2019 17:00

  „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3.…

  „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
  обособена позиция № 1: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия
  обособена позиция № 2: Високоскоростна камера.
  Доставеното оборудване по всяка обособена позиция трябва да е ново, неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка.

  Референтен номер: 00193-2019-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 179 710 BGN 13.12.2019 17:00

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автомобилни мехатронни системи“ за .... продължава в…

  Лабораторната измервателна апаратура се състои от следните компоненти:
  1.Динотест, подсистема за лабораторни измервания, свързани с изследване на нови и модернизирани мехатронни системи за управление на съвместната работа на двигателя и трансмисията;
  2.Линия за диагностика на ходовата част на автомобили;
  3.Система за индициране на ДВГ с принудително запалване;
  4.Многоканално измервателно устройство с АЦП и ЦАП за пътни изпитвания на транспортни средства.
  Доставеното оборудване трябва да бъде ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки.

  Референтен номер: 00193-2019-0049
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 439 300 BGN 13.12.2019 17:00

  Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3.…

  Обществената поръчка включва следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1: "Специализиран мобилен шумомер със софтуер и калибратори"
  Обособена позиция 2: "Специализирана многоканална цифрова измервателна система с аксесоари 2"
  Обособена позиция 3: "Електродинамична система за вибрационни изследвания"
  Обособена позиция 4: "Специализирана многоканална цифрова измервателна система с аксесоари 1"
  Обособена позиция 5: "Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда".
  Доставеното оборудване по всяка обособена позиция трябва да е фабрично ново, без дефекти, да е неупотребявано, да не е рециклирано.

  Референтен номер: 00193-2019-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки