831 - 835 от 915 поръчки

 • България 324 295 BGN 25.09.2017 17:00

  „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово по две обособени позиции”

  Обществената поръчка e изпълнима при условията, описани в Указания и документацията за участие в процедурата. Поръчката включва доставка на мляко и млечни произведения за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово.
  Об. п. № 1 включва доставки на прясно мляко и кисело мляко, произведени от краве мляко.
  Об. п. № 2 включва доставки на сирене, кашкавал, масло, извара, произведени от краве мляко.
  Изискв. по отношение на качеството и количеството са подробно описани в Техническите спецификации и Приложение № 2 към тях - Справка за видовете хранителни продукти и ориентировъчните количества.Доставките се изпълняват периодично, въз основа на конкретни заявки. В рамките на…

  Референтен номер: 00038-2017-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 170 000 BGN 28.09.2017 17:30

  Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на ТД на…

  Предметът на поръчката включва избор на доставчик на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение при свободно договорени цени, както и да бъде избран координатор на балансираща група за сградите стопанисвани от ТД на НАП Бургас в гр.Бургас, гр.Поморие, гр.Сливен и гр.Ямбол

  Референтен номер: 00530-2017-0075
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.10.2017 17:30

  „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

  Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видео-наблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“, зонирани съгласно Приложение 2 към техническата спецификация.

  Референтен номер: 01158-2017-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 900 000 BGN 25.09.2017 17:30

  „Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие за нуждите на Национална агенция за приходите и други свързани услуги“, в две…

  Предметът на настоящата ОП включва предоставяне за нуждите на възложителя на далекосъобщителни услуги, чрез самостоятелно предоставяне на фиксирани и мобилни телефонни услуги, съобразно специфичните изисквания на възложителя, дадени в Техническите спецификации на поръчката по всяка от обособените позиции - неразделна част от одобрената документация за поръчката.

  Референтен номер: 00530-2017-0077
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 520 208 BGN 26.09.2017 16:00

  Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" - София АД

  Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от сключване на договор до 13.06.2018 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на медицинските изделия и консумативи следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на…

  Референтен номер: 00692-2017-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки