831 - 835 от 999 поръчки

 • гр. Пирдоп 1 025 077 BGN 09.09.2019 17:00

  „Рехабилитация на уличната мрежа на територията на гр. Пирдоп, община Пирдоп“

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва рехабилитацията на част от уличната мрежа в град Пирдоп. Основните видове СМР, които трябва да се изпълнят на обекта включват отводняване, подменяне на всички бордюри в обхвата на улиците, корекция на нивото на решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, премахване на съществуващата асфалтобетонова настилка (фрезоване на асфалтова настилка) и демонтаж на съществуващите бордюри и изграждане на нова пътна настилка.
  Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация, както и в приложените Количествено-стойностна сметка на дейностите – образец № 4.1. и инвестиционен проект. Работите следва да…

  Референтен номер: 00851-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 950 BGN 23.08.2019 16:30

  “Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година“

  Извършване на товаро-разтоварни дейности и транспортиране на дървесина - конфискувана/собствени нужди със следните прогнозни параметри:
  товарене на дърва - 90 пр.3.;
  разтоварване на дърва - 90 пр.м3;
  товарене на ЕСД - 5 пл.м3;
  разтоварване на ЕСД - 5 пл.м3;
  транспорт - 500 км.;

  Референтен номер: 02711-2019-0131
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 000 BGN 26.08.2019 17:00

  „Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП ДГС „Батак” по обособени…

  „Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП ДГС „Батак” по обособени позиции”:
  Обособена позиция № 1:
  "Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки"
  Обособена позиция № 2:
  "Доставка на обувни изделия"

  Референтен номер: 02718-2019-0128
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29 163 BGN 23.08.2019 16:00

  „Организиране и провеждане на 5 броя концерти"

  Предметът на настоящата поръчка, възлагана от Община Полски Тръмбеш е „Организиране и провеждане на 5 броя концерти".
  В предмета на поръчката: „Организиране и провеждане на 5 броя концерти“ ще бъде включена следната дейност предвидена за изпълнение по проект № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:
  Дейност 5. „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“
  Дейността включва организиране на 5 концерта на голяма сцена на площада в общината. Концертите трябва…

  Референтен номер: 00352-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 03.09.2019 17:00

  Абонаментно поддържане на софтуера на системи EBI в ЕЦ за УВД, Simmetre в РЦ за ОВД София, XBS/Аrena в УВПБ…

  Предметът на обществената поръчка е абонаментно поддържане на софтуера на системи - EBI, Symmetre, XBS/Arena и контролери от серията “EXCEL 5000”, наричани за краткост “системите”, състоящо се от софтуерното им обслужване и поддържане със софтуер EBI, XBS/Arena, Symmetre и CARE, лицензирани продукти на Honeywell Ltd, разположени в обекти на ДП РВД, както следва:
  - EBI система в ЕЦ за УВД и Летищна контролна кула (ЛКК) София;
  - Symmetre система в РЦ за ОВД – София и ТРЛК „Черни връх“;
  - XBS* система в УВПБ – Банско;
  - контролери от серията “EXCEL 5000” в УВПБ “Св. св. „Константин и Елена“, гр. Варна.
  * В хода на…

  Референтен номер: 00222-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки