836 - 840 от 864 поръчки

 • България 141 900 BGN 12.12.2019 17:00

  „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 .... продължава в…

  Предметът на поръчката е „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.”, по обособени позиции:
  обособена позиция № 1: Специализиран софтуер за моделиране на електронни схеми.
  обособена позиция № 2: Специализиран софтуер за събиране и обработка на данни и дистанционно управление на експерименти.
  обособена позиция № 3: Специализиран софтуер за симулиране и синтез.
  обособена позиция № 4: Специализиран софтуер за симулационно моделиране на акустични потоци и мултифизични анализи
  обособена позиция № 5: Visual Studio Professional.

  Референтен номер: 00193-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 378 000 BGN 13.12.2019 17:00

  Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна…

  Обществената поръчка включва:
  Обособена позиция 1:"Тестер за пулсиране на предавателни линии (TLP) (Transmission line pulse tester)" - Включва доставката на Тестер за пулсиране на предавателни линии. Тестерът позволява изучаване на явленията свързани с електростатичен разряд (ESD, Electrostatic Discharge) в електронни и микроелектронни устройства.
  Обособена позиция 2:"Принтер за отлагане на тънки слоеве от материали (Inkjet 3D printer for materials deposition and MEMS fabrication processes)"-Включва доставката на Принтер за отлагане на тънки слоеве от материали.Принтерът позволява отлагане на тънки слоеве от функционални материали върху различни повърхности посредством inkjet технология (отлагане на течни капчици от материал върху подложка).
  Обособена позиция 3:"Електродинамична система за вибрационни изследвания"-Включва доставката…

  Референтен номер: 00193-2019-0052
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 280 000 BGN 07.02.2020 16:00

  Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ Карнобат" ЕООД

  Периодична доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ Карнобат" EООД, по обособени позиции, подробно описани в документацията за участие.

  Референтен номер: 00163-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 295 402 BGN 16.12.2019 17:30

  „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси…

  • Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и извършване на технически контрол по част „Конструктивна”;
  • Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
  • Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003 г.…

  Референтен номер: 00044-2019-0132
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 700 000 BGN 11.12.2019 17:30

  „Надграждане, внедряване и поддържане на система за видеонаблюдение в Агенция по заетостта по проект BG05M9OP001-1.004-0001-С03, финансиран от Оперативна програма „Развитие…

  Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги и оборудване за внедряване, интеграция и поддържане на система за видеонаблюдение на сградите на Агенция по заетостта на територията на Република България за срок на действие 24 /двадесет и четири/ месеца.
  Изпълнителят следва да осигури внедряване и интеграция на система за видеонаблюдение със съществуващата система в сградите на Агенция по заетостта в гр. София и страната в срок до 90 /деветдесет/ работни дни. Внедрената система, следва да се разглежда като съвкупност от необходимото оборудване и комуникационна свързаност позволяваща наблюдение и запис на събитията на възловите места на територията на Република България и поддържане…

  Референтен номер: 00311-2019-0041
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки