836 - 840 от 1138 поръчки

 • гр. Ябланица 27.07.2018 16:30

  Изготвяне на цялостна проектна документация за преустройство,ремонт и ново изграждане на въздушни електропроводи20kVи др.съоръж.за присъединяване на нови абонати на терит.наЧЕЗ…

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена пръчка с предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за преустройство, ремонт и ново изграждане на въздушни електропроводи 20 kV и други съоръжения за присъединяване на нови абонати на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД", реф. № РРS 18-054. Предметът на поръчката е разделен на 5 /пет/ обособени позиции, които са описани подробно по-долу.

  Референтен номер: 01467-2018-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 333 414 BGN 30.07.2018 16:00

  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура и оборудване, за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 5 /пет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, а именно: ОП № 1 Окомплектован комбиниран стерилизатор, ОП № 2 Ротационен ръчен микротом, ОП № 3 Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация и клампа за парафинови блокчета, ОП № 4 Хистероскопско оборудване, ОП…

  Референтен номер: 00714-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 30.07.2018 17:30

  Извършване на строително-монтажни работи – текущ ремонт на покрив и отводнителни елементи на жилищна сграда в гр. София, кв. „Красно…

  В обхвата на предмета на поръчката са включени следните ремонтни работи - демонтаж на старата хидроизолация, воронки и барбакани и доставка и монтаж на нови, частично измазване на комини и фасадни стени с мазилка, частична подмяна на водосточни тръби и др. Строителството е свързано с дейности по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗОП.
  Извършването на оглед на местоизпълнението на СМР е по преценка на участника. Датата и часът на огледа се извършват от понеделник до петък между 9:00 ч. и 16:00 ч. до деня, предхождащ крайния срок за получаване на оферти, и след задължително предварително съгласуване…

  Референтен номер: 00728-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 48 667 BGN 27.07.2018 17:30

  „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони и доставка на консумативи с две обособени позиции: Обобсобена…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони и доставка на консумативи с две обособени позиции: Обобсобена позиция 1 „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони» и Обособена позиция 2 «Доставка на консумативи за профилактика и сервиз на 12 бр. йонхроматографски системи”.
  В системата на Изпълнителна агенция по околна среда има налични работещи 12 бр. йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони на фирма„Metrohm”. Този вид апарати се използват за определяне на аниони и катиони във води (повърхностни, подземни, питейни, минерални, отпадъчни и дъждовни), които са част…

  Референтен номер: 00740-2018-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 000 BGN 30.07.2018 17:30

  „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши:1. Обследването за енергийна ефективност на сгради ;2.Обследването за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление ;3. Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи ;4. Проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации включва: идентификация, визуална проверка, оценка на поддръжката, проверка на функционалността на работата, оценка на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране, оценка на енергийните характеристики, съставяне доклад за резултатите.;5. Изготвяне оценка за съответствието на инвестиционните проекти на общински сгради с изискванията на нормативната уредба за осигуряване на съществените изисквания за енергийна ефективност и оформянето й…

  Референтен номер: 00081-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки