836 - 840 от 1011 поръчки

 • България 165 000 BGN 26.02.2019 17:00

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна“

  Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла(обектите са посочени в техническата спецификация), за срок от 12/Дванадесет/ месеца. Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1 100 000 kWh.
  При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия. В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране,…

  Референтен номер: 00541-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.02.2019 16:00

  Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали

  Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали. Предметът на поръчката включва следните обособени позиции:
  Първа обособена позиция: Доставка на керамични изолационни материали и безазбестов топлоизолационен картон, съгласно спецификация
  Втора обособена позиция: Доставка на уплътнителни листи и маслоустойчив прешпан, съгласно спецификация
  Трета обособена позиция: Доставка на гумени листи и шнурове, съгласно спецификация
  Четвърта обособена позиция: Доставка на тефлонови уплътнителни материали, съгласно спецификация
  Пета обособена позиция: Доставка на лоена, лоенографитна, графитна набивка и силикатни тапи, съгласно спецификация
  Шеста обособена позиция: Доставка на полиамидни уплътнителни материали, съгласно спецификация

  Референтен номер: 00246-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 777 841 BGN 28.02.2019 17:30

  „Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

  Предметът на поръчката е „Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г” и включва:
  -СМР на основна техническа инфраструктура – изграждане на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград
  - СМР на съпътстваща техническа инфраструктура
  -Закупуване/доставка/ монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане, включващо: електронна везна, PLS и автоматизация, вкл. обучение; съоръжение за измиване на гуми, вкл. обучение; контейнер офис, с офис оборудване; трафопост; модулно съоръжение за пречистване на питейни води за битови нужди.

  Референтен номер: 00040-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 56 884 BGN 05.03.2019 17:00

  "Ремонт на съществуваща канализация и дренажна водопонизителна система в градски парк гр.Раднево"

  Ремонтните дейности, които е предвидено да се извършват са реконструкция на дъждовната канализация и изграждане на дренажна водопонизителна система за отвеждане и дрениране на падналите на територията на парка атмосферни води и прехвърлянето им в р.Блатница. Отвеждането на поетите води ще стане помпажно. Предвидено е изграждането на два канализ. клона за отвеждане на дъждовните води с дължина и размери както следва: Ф150 – гофриран Ре, Sn8 – 34 м.;Ф200 – гофриран Ре, Sn8 – 52 м.;Ф250 – гофриран Ре, Sn8 – 115,60 м.Предвидени са 7 /седем/ бр. полиетиленови ревиз. шахти – Ф400 с Н=1,0 м и Ф600 с Н=1,5 м,…

  Референтен номер: 00662-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 981 556 BGN 05.03.2019 16:30

  Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на специализирани системи и оборудване по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010

  Обособена позиция 1: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на мрежова и IP инфраструктура, комплексна система за безжична комуникация, специализирана сървърна инфраструктура и център за съхранение, обработка, анализ и архивиране на научноизследователски данни (Data Center Infrastructure) и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010; Обособена позиция 2: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за телемедицина и обучение на персонал за нуждите на МУ- Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж, интеграция и пускане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за обучение чрез 360…

  Референтен номер: 00282-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки