841 - 845 от 1011 поръчки

 • България 301 367 BGN 05.03.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията…

  Доставка на хранителни продукти,по об. позиции, както следва: ОП І-Месо и мес. прод.; ОП ІІ-Мляко и мл. пр-ти; ОП ІІІ-Яйца и яйч. пр-ти; ОП ІV-Масла и маз-ни; ОП V -Зърн. хр. и хр. на зърн. осн.; ОП VI-Ва-ва; ОП VII-„Зел-ци - сур., сготв., консерв., замр., изсуш., фермент., зеленч. сокове; ОП VIII-„Плодове -прес., замраз., изсушени, консерв., под формата на нектари и плодови сокове, конф-ри, марм-ди, жел-та и комп.“; ОП IX „Захар, зах. и шок. из-я, мед“; ОП X "Подправки -прес. и изсуш."; ОП № XI „Др. храни - майонези и сал. сосове; дет. храни; плод. и билк. чайове; какао, трап.сол; ОП…

  Референтен номер: 00079-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 07.03.2019 16:30

  Изготвяне и съгласуване на работен проект за нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в Подстанция „София Център“

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPS 18-129 и предмет: „Изготвяне и съгласуване на работен проект за нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в Подстанция „София Център“. Предметът на поръчката включва: предпроектни проучвания, изготвяне на работен проект, съгласуване на проекта, процедиране издаването на разрешение за строеж, осъществяване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на екзекутивна документация.
  Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое…

  Референтен номер: 01467-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 439 297 BGN 05.03.2019 16:00

  „Изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“…

  Изграждане на нова сграда в западна посока свързана с Корпус В посредством топла връзка. Автомобилният достъп до новият обект да се осъществява по изградената асфалтова площадка откъм север. Предвижда се дейности по СМР за обект да бъдат разделени на два етапа – Етап 1 с прогнозна стойност 3 897 491,60 лева без ДДС и Етап 2 с прогнозна стойност – 2 541 805,65 лева.Пълният размер на прогнозната стойност за изпълнение на Етап 1 ще се финансирана със собствени средства на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, с които лечебното заведение разполага от продажбата на недвижим имот.Етап 2 ще бъде реализиран след…

  Референтен номер: 00052-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 749 816 BGN 06.03.2019 16:00

  Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“, с включени три обособени позиции

  по Обособена позиция №1 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка на софтуерни продукти и Дейност 2 Интеграция на Abbyy Finereader 14 Corporate в среда на Възложителя. Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са съгласно Техническата спецификация – Приложение №1.1.
  по Обособена позиция №2 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка продукти/техника, включително гаранционна поддръжка на доставените продукти/техника от 12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка. Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са съгл. Технич. спецификация –Прил. 1.2
  по Обособена позиция №3 се включват: Дейност 1 Доставка, която включва доставка…

  Референтен номер: 00258-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 06.03.2019 16:00

  Доставка на мембранни блокове около горивната уредба на котлоагрегат 12

  Доставка на мембранни блокове около горивната уредба на котлоагрегат 12, съгласно спецификация и технически изисквания.

  Референтен номер: 00246-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки