841 - 845 от 939 поръчки

 • България 55 500 BGN 02.05.2019 17:30

  „Доставка на копирни машини за нуждите на Направление „Архитектура и градоустройство“ по две обособени позиции

  Доставка на копирни машини за нуждите на Направление „Архитектура и градоустройство“ по две обособени позиции
  Обособена позиция №1: Копирна техника за нуждите на дирекция „Административна”:
  1.Цветно широкоформатно мултифункционално устройство /копирна машина, принтер и скенер/ - 1 /един/ брой:
  2. Цифрова цветна копирна машина А3, лазерен мрежов принтер, скенер, лазерен факс /опция/ - 1/един/ брой
  Обособена позиция №2: Копирна техника за нуждите на дирекция „Общински строителен контрол”
  1. Многофункционално устройство за общо ползване – 3 /три/ броя

  Референтен номер: 00087-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 3 000 BGN 07.05.2019 16:45

  Годишна техническа поддръжка на Oracle Standart EDition One ASFU PL

  Техническа поддръжка на Oracle Standart EDition One ASFU PL, Включва дейности по абонаментно поддържане с цел поддържането му в работно състояние:
  1. Преинсталация и настройка на софтуера;
  2. Ежемесечна профилактика и диагностика на функционалността на софтуера;
  3. Анализ на Sistem Log и Operation Log и отстраняване на грешки;
  4. Инсталиране на нови версии на софтуера;
  5. Системна помощ за работоспособността на системата;
  6. Да се представи процедура за ескалация на проблеми / SlA –Service Level Agreement/ - заявка по телефон, факс или e-mail;

  Референтен номер: 00062-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16 800 BGN 07.05.2019 16:00

  "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника в…

  Поддръжката на офис техника, доставката и монтажа на резервните части и консумативи обхваща: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други компютърни периферии, за срок от 24 месеца.Изпълнителят ще има задължение да поддържа в работно състояние компютърната техника и периферните устройства на Възложителя за времето на действие на догора, съгласно Техническата спецификация.Избраният изпълнител ще доставя с предложената от него търговска отстъпка резервни части и консумативи за повредената техника при необходимост.Общата прогнозна стойност на ОП включва и стойността на вложените консумативи и резервни части.Разходите за доставка на вложените консумативи и резервни части…

  Референтен номер: 02716-2019-0025
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 177 083 BGN 23.04.2019 17:30

  Провеждане на проучвания,изготвяне на анализи,изготвяне на предложения за промени в нормативни актове и методологически документи,осигуряване на лектори за обучения и…

  Поръчката цели избор на изпълнител за извършване на проучвания, изготвяне на анализи, изготвяне на предложения за промени в нормативни актове и методологически документи, осигуряване на лектори за обучения и представители на регионални срещи.
  Поръчката включва три дейности, като следва да бъде предвидено и осигуряване на лектори за обучения и представители на регионални срещи, които ще представят резултата от трите дейности:
  1)Проучване на добри практики в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. и вътрешния одит във водещи страни от ЕС;
  2)Анализ на текущото състояние на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. и вътрешния одит в България;
  3)Изготвяне…

  Референтен номер: 00210-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 550 000 BGN 07.05.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с. Оборище и Домашен…

  Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с. Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлебни продукти .Конкретният обем на обществената поръчка, респективно конкретното количество доставка на хранителни продукти, с което ще бъдат снабдени обектите, не може да бъде предварително определено, доколкото същото ще бъде обусловено от реалните потребности в рамките на срока на договора за възлагане на обществена поръчка. Стойността на договора за възлагане на обществена поръчка не може да бъде предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена от…

  Референтен номер: 00160-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки