841 - 845 от 999 поръчки

 • гр. Благоевград 63 000 BGN 29.08.2019 17:30

  „Извършване на ремонти на детски площадки в детски ясли на територията на община Благоевград.“

  Предметът на настоящата процедура е: „Извършване на ремонти на детски площадки в детски ясли на територията на община Благоевград.“
  В предмета на обществената поръчка са включени ремонт на детски площадки, подмяна на уреди, удъропоглъщаща настилка и др. в Дневна детска ясла № 2; ремонт на детски площадки, подмяна на уреди, удъропоглъщаща настилка и др. в Дневна детска ясла № 3; ремонт на детски площадки, подмяна на уреди, удъропоглъщаща настилка и др. в Дневна детска ясла № 10 и ремонт на детски площадки, подмяна на уреди, удъропоглъщаща настилка и др. в Дневна детска ясла № 12“.
  Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване…

  Референтен номер: 00109-2019-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 30.08.2019 17:30

  Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: Строителство…

  продължава от раздел II.1.1. ...към СУ „Св. Климент Охридски“, за изграждане на център за върхови постижения в област Информатика, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) - УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:дейност 1: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка за съответствието на проекта по част Енергийна ефективност - макисмалната прогнозна стойност за тази дейност е 10000 лева без ДДС;Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните сметки,…

  Референтен номер: 00640-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 792 BGN 29.08.2019 17:00

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за обект на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”.

  Предметът на поръчката включва осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника СОТ в обекти:
  1. Административната сграда на ТП „ДГС Първомай”
  Участникът се задължава да осигури охрана за времето от 17:00 ч. до 08:00 ч. в работни дни и 24 часова охрана за почивни и празнични дни за обекта, посочен в техническата спецификация, собственост на ТП „ДГС Първомай”.
  Участникът се задължава да извършва дейностите, предмет на обществената поръчка, със свои персонал и технически средства, като качеството на услугата следва да отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност.

  Референтен номер: 2724-2019-0063
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 16 000 BGN 30.08.2019 17:30

  Абонаментно извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на обектите на ОП „Социален патронаж“

  В обхвата на обществената поръчка са включени услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в девет служби на ОП „Социален патронаж“, Столична община, със обща площ за обработка 3961,08 кв.м. Услугата, предмет на поръчката се извършва веднъж месечно, след предварително съгласуване с Възложителя за дата и час.

  Референтен номер: 00087-2019-0081
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 433 BGN 23.08.2019 17:30

  „Логистично осигуряване на обученията по проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление (Продължава…

  (Продължава от поле II.1.1.) "...бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“
  Предметът на обществената поръчка обхваща логистично осигуряване на 3 /три/ специализирани еднодневни обучения на общо 30 /тридесет/ служители с цел придобиване на знания и умения за оказване на методическа подкрепа на административните органи при въвеждане на информация в регистъра и на потребителите на портала, изготвени по проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.

  Референтен номер: 5397-2019-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки