851 - 855 от 939 поръчки

 • България 8 333 BGN 02.05.2019 17:30

  „Aсфалтиране на двора на дневен център за деца с увреждания ул. „Скаптопара“ № 26“

  Предмет на поръчката е: „Aсфалтиране на двора на дневен център за деца с увреждания ул. „Скаптопара“ № 26“

  Референтен номер: 00109-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 039 393 BGN 02.05.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските и социални заведения на територията на…

  Настоящата обществена поръчка се отнася за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград, за обекти, посочени в Приложение Списък на обектите за доставка, незразделна част от документацията за участие, за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца. Естеството и количеството на асортимента от стоки, предмет на поръчката, са посочени детайлно в Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00109-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 75 000 BGN 02.05.2019 16:30

  ,,Доставка на бензин и автогаз за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” за срок от 36…

  Доставка на бензин и автогаз за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” за срок от 36 месеца

  Референтен номер: 02709-2019-0037
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 09.05.2019 16:00

  Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателно съоръжение тип подвижни работни площадки, тип „МШТС-2А“, „МП 240-16“, „МП 250-20“ и „ВС-28к

  Предмета на поръчката включва: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателно съоръжение тип подвижни работни площадки, тип „МШТС-2А“, „МП 240-16“, „МП 250-20“ и „ВС-28к на 10 броя ПРП.
  Изпълнението на поръчката включва:
  - профилактика и сервиз ежемесечно, без месеците април и октомври (МСО);
  - пълно сервизно обслужване с изпитания през месеците април и октомври (ССО).
  - ремонт при необходимост при възникване на повреда;
  - подмяна на резервни части.
  Максималната стойност на договора е 150 000 лева без ДДС и включва: вложения труд при извършваното абонаментно сервизно обслужване (месечно и сезонно) и/или ремонт (при необходимост), стойността на вложените резервни части, принадлежности и консумативи.
  Възложителят си запазва правото да…

  Референтен номер: 00265-2019-0012
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 663 011 BGN 25.04.2019 16:30

  „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана…

  Предмета на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с ид. №26/07/2/0/00840 от 21.12.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от…

  Референтен номер: 00782-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки