851 - 855 от 953 поръчки

 • България 05.07.2019 17:00

  Доставка на свързващи елементи , капаци и гривни за улични ревизионни шахти и решетки за уличен отток за задоволяване на…

  Предметът на процедурата предвижда доставка на конкретни видове стоки-артикули, необходими за оперативната дейност на Възложителя. Точните характеристики, указания и видове изисквания за всеки от артикулите, които следва да се доставят, са посочени в предоставените към документацията за участие Технически спецификации.

  Референтен номер: 00220-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.07.2019 17:00

  Доставка на регулираща и спирателна арматура, с принадлежности за задоволяване на експлоатационните потребности на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград

  Предметът на процедурата предвижда доставка на конкретни видове стоки-артикули, необходими за оперативната дейност на Възложителя. Точните характеристики, указания и видове изисквания за всеки от артикулите, които следва да се доставят, са посочени в предоставените към документацията за участие Технически спецификации.

  Референтен номер: 00220-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 90 000 BGN 08.07.2019 17:30

  Отпечатване и доставка на рекламни материали, за нуждите на ОП „Туризъм“, Столична община

  Предметът на обществената поръчка е „Отпечатване и доставка на рекламни материали, за нуждите на ОП „Туризъм“, Столична община, съгласно техническата спесификация.

  Референтен номер: 00087-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 08.07.2019 17:30

  „Доставка на система за защита на електронна поща“

  Включени са дейности:Доставка на система за защита на електронна поща: доставка на 2 броя хардуерни устройства и 2000 лиценза за защита на електронната поща за срок от минимум 36 месеца; Инсталация, конфигурация и интегриране на системата за защита на електронна поща, тестване и пускане в експлоатация, създаване на проектна документация;Гаранционна поддръжка;

  Референтен номер: 5401-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Златоград 2 324 792 BGN 27.06.2019 17:30

  „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград –…

  Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 28 многофамилни жилищни сгради в 13 обособени позиции.

  Референтен номер: 00183-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки