856 - 860 от 939 поръчки

 • България 366 667 BGN 30.04.2019 16:00

  РЕМОНТ НА ОБЕКТ: КЛИНИКА ПО ЛЧХ към УМБАЛСМ ПИРОГОВ ЕАД

  РЕМОНТ НА ОБЕКТ: КЛИНИКА ПО ЛЧХ към „УМБАЛСМ ПИРОГОВ“ ЕАД

  Референтен номер: 00693-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 71 170 BGN 25.04.2019 16:30

  „Доставка и монтаж на мебели, технологично обзавеждане и оборудване и оборудване детски площадки по проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка”…

  Предметът на настоящятя Обществена поръчка е „Доставка и монтаж на мебели, технологично обзавеждане и оборудване и оборудване детски площадки по проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с ид. №26/07/2/0/00840 от 21.12.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби…

  Референтен номер: 00782-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 145 000 BGN 25.04.2019 16:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район Лозенец

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район Лозенец

  Референтен номер: 01262-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 46 000 BGN 25.04.2019 17:30

  „Логистика при реализиране на дейности по организация на семинари във връзка с изпълнение на Финансов план по бюджетна линия с…

  Обществената поръчка е с цел избор на изпълнител за организацията, подготовката и провеждането на семинари във връзка с изпълнение на Финансов план по бюджетна линия, с бенефициент дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ на Министерство на финансите, с предмет на поръчката:
  „Логистика при реализиране на дейности по организация на семинари във връзка с изпълнение на Финансов план по бюджетна линия с наименование „Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г. (ОПДУ)”.

  Референтен номер: 00210-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22.04.2019 16:30

  „Ретрофит на 1 бр. КРУ за Трафо I в п/с „Русаля“

  Настоящата поръчка включва:
  1. Преработване на части от съществуващ работен проект.
  2. Доставка и монтаж на следните материали и оборудване:
  •Прекъсвач - 1 бр.
  •Токови трансформатори - 3 бр.
  •Напреженови трансформатори - 3 бр.
  •Релейна защита - 1 бр.
  •Проходни ръкави (долна контактна система) - 3 бр.
  •Материали за вторична комутация (кабели, проводници, автоматични предпазители, клеми ВК, помощни релета, пакетни ключове, бутони, светлинни индикатори и др. съгласно проекта).
  Конфигурирането, настройката и наладката на релейната защита се извършва от Изпълнителя.

  Референтен номер: 01379-2019-0046
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки