856 - 860 от 990 поръчки

 • България 08.07.2019 17:00

  Доставка и монтаж на съоръжения за спирачни системи във връзка с увеличаване на безопасността и абонам. техн. поддръжка на 53…

  Доставка и монтаж на съоръжения за спирачни системи на 20 ескалатора от втори метродиаметър във връзка с увеличаване на безопасността; абон. техн. поддръжка с доставка и монтаж на резервни части и консумативи за сметка на Изпълнителя /без основни резервни части, посочени в Техн. специф./ на 53 броя ескалатори от втори метродиаметър, в т.ч. ескалаторите, на които поетапно ще се монтират доставените съоръжения за спирачни с-ми, както и доставка и монтаж на осн. резервни части, посочени в Техн. специф., при потребност и констатиране с двустранен протокол, за срока на договора.
  13.Гар. срок за извършените ремонтни дейности в рамките на поддръжката и за…

  Референтен номер: 00423-2019-0014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 142 BGN 10.07.2019 18:00

  „Ремонт на ретензионен басейн “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин“

  Предвижда се ремонт на ретензионен басейн на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин“ включващ следните видове работи:
  1.Изпразване и почистване на ретензионния басейн от наноси.
  2.Демонтаж на 2591 м2 старо HDPE фолио 2мм.
  3.Доставка и монтаж на 2591 м2 старо HDPE фолио 2мм включително детайл преминаване тръба,
  4.Изграждане на 256.4 л.м. ограда около басейна.

  Референтен номер: 00169-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 223 908 BGN 01.07.2019 16:30

  Доставка по заявка на лабораторни реактиви, калибратори, контролни материали и консумативи, за нуждите на ОКЛ на СБАЛОЗ ЕООД София- град,…

  Доставка по заявка на лабораторни реактиви, калибратори, контролни материали и консумативи, за нуждите на ОКЛ на СБАЛОЗ ЕООД София- град, съобразени с наличната аналитична апаратура по 7 обособени позиции”

  Референтен номер: 00801-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 720 000 BGN 05.07.2019 17:30

  Извършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община

  В обхвата на поръчката се включва текущо поддържане на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община. Избраният изпълнител следва да осигури поддръжка за период от 36 месеца от сключване на договора за изпълнение на поръчката.Поддръжката трябва да включва всички необходими дейности за поддръжка работоспособността на системите. При необходмост, по време на периода ще се осъществяват дейности по осигуряване на експлоатационната годност на системите и ефективното им използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в спецификацията. Поддръжката не включва разработка на нови функционалности. При отстранване на проблеми при работата на системинте-…

  Референтен номер: 1923-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 09.07.2019 16:00

  Доставка на барабани за ТМО

  Доставка на барабани за ТМО, изработени по предоставена от Възложителя конструктивна документация. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции:
  Обососбена позиция № 1 - Доставка на барабани за ГТЛ
  Обососбена позиция № 2 - Доставка на барабани за багери
  Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват при необходимост по заявки, изготвени от Възложителя. Заявките ще се подават по факс или с писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол".

  Референтен номер: 00265-2019-0037
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки