866 - 870 от 1138 поръчки

 • гр. София 470 000 BGN 31.07.2018 17:30

  „Основен ремонт на ул. “Солунска“ от бул. “Христо Ботев“ до бул.“Витоша“, район „Триадица“.

  „Основен ремонт на ул. “Солунска“ от бул. “Христо Ботев“ до бул.“Витоша“, район „Триадица“.
  Участъкът по ул. „Солунска“ е с дължина на трасето около 410 м. Широчината на пътното платно се запазва 6.00 м. Настилката е асфалтова върху паваж, в лошо състояние с много кръпки, надлъжни и напречни пукнатини, множество деформации и неравности.
  Проектът включва следните части: Геодезия, Пътни работи, включително ВОД и ПОД, Отводняване и ПБЗ.

  Референтен номер: 00087-2018-0087
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 700 000 BGN 27.07.2018 16:00

  “Периодична доставка на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по 9 обособени позиции

  “Периодична доставка на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по 9 обособени позиции

  Референтен номер: 00085-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 18 500 BGN 26.07.2018 18:00

  „Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти на Община Ловеч, финансирани по ПО 1 на ОПРР 2014-2020г.“

  Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти, както следва: Об.п.№1:Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1; Об.п.№2:Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ - сектор Ловеч; Об.п.№3:Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч. Основната цел на поръчката е да се извърши одитна проверка на изпълняваните от Община Ловеч проекти и предоставяне на допълнителна увереност по отношение…

  Референтен номер: 00169-2018-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.07.2018 17:00

  „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Столичен Автотранспорт” ЕАД”

  Предметът на обществената поръчка, включва предоставяне на услуга по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „САТ” ЕАД”, отговаряща на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация. В обхвата на поръчката попадат следните застраховки:Задължителните застраховки-Застр, съгласно чл.461 от КЗ;Застр.„Гражданска отговорност” на автомобилистите;Застр.„Злополука”на пътниците в средствата за обществен превоз,Застраховка„Трудова злополука”на обслужващия персонал;Имуществените и свързаните с тях интереси:Застр.„Каско”насухопътни превозни средства,без релсови превозни средства,покриваща всички рискове без кражба на автобуси и МПС,Застр.„Каско”на сухопътни превозни средствабез релсови превозни средства,покриваща всички рискове,вкл.и кражбана МПС,Застр.„Злополука”на местата в МПС;Застр. на имущества срещу„Пожар”и„Природни бедствия”;Застр. срещу„Кражба на имуществои складови наличности”;Застр.„Електронна техника".

  Референтен номер: 00088-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 31.07.2018 17:00

  Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД

  Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка автомобилни гуми за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документацията). В случай на възникнала необходимост от доставки на автомобилни гуми, извън изброените в Техническата спецификация, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 10 % от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, Възложителят има право…

  Референтен номер: 00088-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки