866 - 870 от 915 поръчки

 • гр. Ловеч 43 381 BGN 25.09.2017 17:00

  „Извършване на цялостни консервационно-реставрационни дейности на паметник „Васил Левски“ - гр. Ловеч“

  Изпълнение на цялостни консервационно-реставрационни дейности на паметник „Васил Левски“ - гр. Ловеч, съгласно одобрен инвестиционен проект №57/2017 г. и разрешение за строеж №51/01.06.2017 г. издадено от Главния архитект на Община Ловеч. Основната цел на поръчката е да се възстанови недвижима културна ценност - паметника на Васил Левски в град Ловеч, чрез извършване на строително-монтажни работи за цялостни реставрационно-консервационни дейности /КРД/, които целят предотвратяване на разрушаването и стабилизация на състоянието му.

  Референтен номер: 00169-2017-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Харманли 5 000 000 BGN 25.09.2017 18:00

  „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Спортeн комплекс „Хеброс”

  . Дейностите, предмет на поръчката, обхващат:
  Инвестиционно проектиране:
  Изпълнение на строителни и монтажни работи:
  Авторски надзор
  ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.169, АЛ.1 (Т.1-5) И АЛ.2 ОТ ЗУТ, И НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИТЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ.
  Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в Документацията и техническата спецификация.

  Референтен номер: 00056-2017-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 1 500 000 BGN 28.09.2017 17:30

  „Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции.

  Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции: ОП 1: Дефиниране, организиране и провеждане на обучения за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК с-мите и услугите; ОП2: Дефиниране, организиране и провеждане на семинари за надграждане капац. на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК с-мите и услугите; ОП3: Дефиниране, организиране и провеждане на работни посещения…

  Референтен номер: 00028-2017-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 658 453 BGN 25.09.2017 17:30

  Доставка на мобилна система за наблюдение - оборудване за ФРОНТЕКС

  Предмет на обществената поръчка е доставка на мобилна система за наблюдение, включваща охлаждаема термовизионна камера, неохлаждаема термовизионна камера, цветна камера, лазерен далекомер, панорамно устройство и базов автомобил с висока проходимост. Като елемент на обществената поръчка е включено обучение на служители на Възложителя за работа и поддръжка на инсталираното в автомобила оборудване.

  Референтен номер: 02849-2017-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 25 600 BGN 25.09.2017 17:30

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на…

  Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията чрез екип от правоспособни квалифицирани лица; Извършване на контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на влаганите материали в строителството; Контрол върху спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомяване на възложителя; Точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта; Предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на съответния обект и договорените за изпълнение СМР, което включва задължителни посещения на обекта по време на строителството…

  Референтен номер: 00774-2017-0046
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки