871 - 875 от 915 поръчки

 • гр. Стара Загора 20 000 BGN 25.09.2017 17:30

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект 1:…

  Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията чрез екип от правоспособни квалифицирани лица; Извършване на контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на влаганите материали в строителството; Контрол върху спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомяване на възложителя; Точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта; Предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на съответния обект и договорените за изпълнение СМР, което включва задължителни посещения на обекта по време на строителството…

  Референтен номер: 00774-2017-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 470 075 BGN 25.09.2017 16:45

  “Доставка на лични предпазни средства по обособени позиции”

  Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)по обособени позиции:
  -Обособена позиция 1:Доставка на ЛПС за защита на дихателните органи-полумаски-3663 бр.,филтри-1344 бр.
  -Обособена позиция 2:Доставка на ЛПС за защита при бедствия и аварии-противогази с торба-1900 бр.,дихателни маски-2600 бр.
  -Обособена позиция 3:Доставка на ЛПС за защита на долни крайници-боти диелектрични-17 бр.,гамаши естествена кожа-194 бр.,протектори за крака-218 бр.
  -Обособена позиция 4:Доставка на ЛПС за защита на тялото-полупрестилки-365 бр.,гащеризон-618 бр.
  -Обособена позиция 5: Доставка на ЛПС за защита при пясъкоструйни дейности-защитен костюм за пясъчноструйни дейности-1 бр.,защитен скафандър за пясъчноструйни дейности-1 бр.,филтър-1бр.,дихателен шланг-1 бр.
  -Обособена позиция 6:Доставка на ЛПС за защита от неблагоприятни климатични въздействия-костюм водозащитен-2003 бр.,мушама водозащитна-821 бр.
  Обособена позиция 6 е…

  Референтен номер: 00233-2017-0049
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 135 600 BGN 25.09.2017 17:00

  „Доставка на храни и напитки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения…

  „Доставка на храни и напитки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Бобов дол и София при ДПФЗД“

  Референтен номер: 00537-2017-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 13 812 500 BGN 25.09.2017 17:30

  „Поддръжка и изграждане на средства за светлинно регулиране на движението на територията на Столична община“

  Изграждане, реконструкция, поддръжка, техническо обновяване на светофарните уредби на територията на Столична Община и прилежащата им инфраструктура, както и разработка на нови програми за работата им .

  Референтен номер: 00087-2017-0109
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.09.2017 16:00

  „Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) в „Мини Марица-изток“ ЕАД

  Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) и взривяване на полета от откривка с твърди включения в рудниците на „Мини Марица-изток" ЕАД при възникнали технологични и/или други производствени нужди по подадена поръчка от Възложителя, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за извършване на такъв вид дейности и „Правилник по безопасност на труда при взривни работи“. Общ приблизителен/ориентировъчен обем на твърдите включения: 947 000 м3. Максималната стойност на договора, който ще бъде сключен по настоящата поръчка е в размер на 2 700 000,00 лева без ДДС.

  Референтен номер: 00265-2017-0129
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки