871 - 875 от 975 поръчки

 • България 07.12.2017 16:30

  Техническо обслужване, текущ , основен ремонт и доставки за тежки и специални автомобили на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, Обособена позиция…

  Поръчката включва техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авто части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Пловдив, за Обособена позиция 2 - разпределени към Мрежови експлоатационен подрайон (МЕПР) Пазарджик, влизащ в структурата на МЕР Пловдив.

  Референтен номер: 01379-2017-0152
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 212 965 BGN 07.12.2017 16:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Рехабилитационна база на Медицински университет-Пловдив, в местност Цигов чарк, общ. Батак ”

  Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Рехабилитационна база на Медицински университет-Пловдив, в местност Цигов чарк, общ. Батак ”, разпределена на две обособени позиции (ОП), както следва: ОП № 1 Млечни, месни, захарни и други храни и напитки и ОП № 2 Хляб, тестени и сладкарски храни. ОП № 2 ще бъде възложена по реда на съответната ? индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

  Референтен номер: 00512-2017-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19 167 BGN 06.12.2017 17:00

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Хасково

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
  2.Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  3.Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на…

  Референтен номер: 207-2017-0114
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 750 BGN 07.12.2017 16:30

  “Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на принтерна и копирна техника, собственост на ТП на НОИ – Пловдив, включително осигуряване на резервни части за нея, за срок от 12 (дванадесет) месеца. Офис техниката, подлежаща на абонаментна поддръжка, включва 53 броя лазерни принтера и 7 броя копирни машини. Количествата в зависимост от типа, марките и моделите на офис техниката са подробно описани в Таблица 1 от Технически спецификации, а разпределението по места - в Таблица 2 от Технически спецификации.

  Референтен номер: 00145-2017-0221
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.11.2017 16:00

  Обновяване на система за разпределено управление, базирана на Simatic PCS 7, в когенерация на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр.Пловдив

  Обновяване на система за разпределено управление, базирана на Simatic PCS 7, в когенерация на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр.Пловдив
  Обновяването на системата обхваща:
  - инсталирането на последната версия на управляващия софтуеър;
  - миграция на управляващия мултипроект към последната версия, включително APX библиотеките на PCS7, разработени за газови турбини тип SGT-700;
  - миграция на всичкия спомагателен софтуеър, който е инсталиран в системата за управление и индустриалните компютри. Технически данни за инсталирания софтуеър могат да бъдат намерени в Приложение 1 от документацията;
  - инсталация на място в Нова Когенерация;
  - пуско-наладъчни дейности и 72-часови проби преди влизането в експлоатация

  Референтен номер: 00129-2017-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки