871 - 875 от 1138 поръчки

 • България 65 000 BGN 26.07.2018 17:00

  „Текущ ремонт на два обекта по проект „Сигурност в общността”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 2 обособени позиции”.

  Текущ ремонт на два обекта по проект „Сигурност в общността”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 2 обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на апартамент за създаване на „Ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст с капацитет 4 човека““
  Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на „Център за обществена подкрепа” за разширяване на капацитета му“

  Референтен номер: 00299-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 294 722 BGN 25.07.2018 16:00

  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД - Нова Загора

  Необходимо е осигуряване на лекарствени продукти за осигуряване нормална лечебна дейност на болницата. Посочените видове и количества са прогнозни, като в зависимост от конкретните потребности възложителят ще отправя писмени заявки за вида и количествата на нужните лекарства. Видове и количества лекарствени продукти:
  Доставка на лекарствени продукти, както следва:
  - 148 позиции по Приложение 1 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА УПОТРЕБА;
  - 235 позиции по Приложение 2 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРОРАЛНА УПОТРЕБА;
  - 37 позиции по Приложение 3 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА УПОТРЕБА;
  -8 позиции по Приложение 4 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА УПОТРЕБА.;
  - 10 позиции по Приложение 5 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА…

  Референтен номер: 00415-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 355 720 BGN 26.07.2018 17:00

  “Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна…

  Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката и гар. обслужване на апаратура и оборудване за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с дог. изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към МУ – Варна.Предметът на обществената поръчката обхваща шестнадесет обособени позиции:ОП №1: Апаратура за четене на микроямкови плаки;ОП №2: Компютърен периметър;ОП №3: Апаратура за прецизна топография на преден очен сегмент;ОП №4: Нискоенергиен лазер;ОП №5: Хибридизационна система за генетичен анализ;ОП №6: Апаратура за хистология на шлифове и консумативи;ОПя №7: Светлинен микроскоп;ОП №8: Лиофилизатор;ОП №9: К-кт за мех. обработка на кости;ОП…

  Референтен номер: 00983-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 511 504 BGN 30.07.2018 16:00

  Доставка, монтаж и пускане в действие на високоспециализирана (иновативна) медицинска апаратура за извършване на минимално инвазивни интервенции...продължава в т. II.1.4

  Доставка, монтаж и пускане в действие на високоспециализирана (иновативна) медицинска апаратура за извършване на минимално инвазивни интервенции, чрез методи за образна диагностика с приложения за мускуло - скелетна образна диагностика, урорентгенология и неврорентгенология

  Референтен номер: 00693-2018-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 330 000 BGN 09.08.2018 17:30

  „Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура“ за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка...Продължава в…

  Продължение от поле II.1.1.:...„Злополука“ на местата в МПС и застраховка „Каско“.
  Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука“ на местата в МПС е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на АПИ, при изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.
  Предназначението на застраховка „Каско“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използването на служебните МПС на АПИ при и по повод изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.

  Референтен номер: 00044-2018-0056
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки