876 - 880 от 1138 поръчки

 • България 750 750 BGN 30.07.2018 17:00

  «Осигур. на спец. превоз за деца в задълж. предучилищна възраст и ученици на територ. на община К-град по утвърдени маршрутни…

  Предметът на обществената поръчка е: „Осигуряване на специализиран превоз за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици на територията на община Крумовград по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2018/2019 и 2019/2020 година» по обособени позиции № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,и 13. Обособените позиции и включените в тях общ максимален дневен пробег, единична цена на пробег и учебни дни са описани подробно в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Предвид спецификата на обществената поръчка посочените километри са максимални и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване. В зависимост от учебната програма, броя ученици и населени места с деца и ученици от населени места,…

  Референтен номер: 00467-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 743 396 BGN 26.07.2018 17:30

  „Реконструкция и ремонт на улици в Община Разлог по две обособени позиции”.

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция и ремонт на улици в Община Разлог по две обособени позиции”: Обособена позиция №1: „Реконструкция на улици в гр.Разлог"-улица "Черна река" от ОТ8 до ОТ16 L=635м“, Обособена позиция №2: „Ремонт на улица "V-та", от ОТ99 до ОТ194, с.Баня, община Разлог L=685м”.

  Референтен номер: 00914-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 042 067 BGN 30.07.2018 16:30

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ - АНПС

  Предметът на поръчката е "Доставка на лекарствени продукти - АНПС” (АНПС – антинеопластични средства) общо 94 на брой номенклатурни единици в Обособена позиция №1, подробно описани в Техническа спецификация /Приложение № 1/. В спецификацията са заложени лекарствени продукти, които към момента на откриване на процедурата липсват от Приложение 2 на ПЛС, те ще бъдат възлагани при наличието им в приложението/.

  Референтен номер: 00094-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 515 000 BGN 25.07.2018 16:00

  “Доставка на медицински консумативи за апарат за екстракорпорална литотрипсия модел Е 2000, произведен от фирма "Медиспек" - Израел ”

  По време на изпълнение на обществената поръчка ще се доставят по писмена заявка на Възложителя, медицински консумативи за апарат за екстракорпорална литотрипсия модел Е2000, произведен от фирма "Медиспек"– Израел, подробно описани в техническа спецификация. Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи за срок до 36 /тридесет и шест/ месеца.

  Референтен номер: 00023-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 155 133 BGN 26.07.2018 17:30

  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ – ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции

  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ – ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна техника“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“.
  Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка и гаранционно обслужване на:
  ? 80 броя компютърни конфигурации тип 1, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор;
  ? 20 броя компютърни конфигурации тип 2, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор;
  ? 40 броя мултифункционални устройства (МФУ) А4, B/W, Lan, duplex,…

  Референтен номер: 00258-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки