876 - 880 от 915 поръчки

 • България 115 833 BGN 20.09.2017 16:30

  ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА РАДИОЧЕСТОТНА ТЕРМОАБЛАЦИЯ С ОНКОЛОГИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ НА УСБАЛО ЕАД

  Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала на лечебното заведение на комплексна система за радиочестотна термоаблация с онкологично приложение съобразно технически характеристики, описани в Техническа спецификация - Приложение № 1, неразделна част от документацията по поръчката, в това число поддръжка на системата в срока на гаранцията на производителя.

  Референтен номер: 00546-2017-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 720 000 BGN 25.09.2017 17:30

  „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Разград”

  В предмета на поръчката се включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Разград включително второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства, изпълнение на функциите на координатор на балансираща група,осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.
  Изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00338-2017-0023
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 600 000 BGN 20.09.2017 17:00

  “Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на…

  Извърш. на зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община гр. Добрич. Зимното поддържане се изпълняват от 1 ноември до 31 март, в завис. от метеорол. у-я, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период. Вкл. подг. работи: прегледи на заявените за използване машини и съоръж., осиг. на необх. материали, превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места; снегочистене на улиците до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; разпръск. на минерални…

  Референтен номер: 00383-2017-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 198 100 BGN 25.09.2017 16:45

  Доставка на 7 (седем) броя нови лекотоварни автомобила тип миниван.

  Доставка на 7 броя нови лекотоварни автомобила тип миниван, всеки един окомплектован с необходимото оборудване и с включени 2 комплекта гуми за всеки от автомобилите–един комплект зимни автомобилни гуми и един комплект летни автомобилни гуми,монтирани на стоманени джанти,като единия комплект е монтиран на автомобилите при доставката.Автомобилите следва да отговарят на изискванията, посочени в техническите спецификации.
  Извършване на гаранционно и техническо обслужване на 7 броя нови лекотоварни автомобила тип миниван за минимален период от 3 години или минимален пробег от 150 000 км,считано от датата на подписване на приемно-предавателен протокол,и като минимум обхваща гаранционно и сервизно обслужване, съгласно Инструкцията на производителя,смяна на…

  Референтен номер: 00233-2017-0046
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 21.09.2017 16:30

  “Доставка на инертни материали за нуждите на „В и К” ЕООД – Пловдив"

  Доставка на инертни материали за нуждите на „В и К” ЕООД – Пловдив, за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания Изпълнител, франко складова база в ПСОВ - Пловдив, ул. "Ягодовско шосе", периодично, след заявка.

  Референтен номер: 00197-2017-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки