876 - 880 от 975 поръчки

 • България 3 500 000 BGN 01.12.2017 17:15

  Инженеринг (изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на Изложбена галерия, ул.…

  Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив”.
  Поръчката включва в обхвата си следните дейности:
  1. Инвестиционен проект за строително - разрушителните работи;
  2.Разрушаване на съществуващата сграда;
  3. Проектиране;
  4. Извършване на СМР;
  5. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

  Референтен номер: 00267-2017-0095
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 100 586 BGN 06.12.2017 17:00

  „Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, осигуряване на услуги по внедряване и поддръжка на нови технологии за нуждите на БНР,…

  За нуждите в Българска Национално Радио е необходимо да бъдат доставени следните софтуерни лицензи: 1.Microsoft 365 E3 - 300 бр.; 2.Enterprise Mobility + Security E3 - 100 бр.; 3.Exchange Online Plan 1 - 300 бр.; 4.Microsoft Operations Management Suite E2 - 15 бр.; 5.Windows Server Client Access License per user - 1000 бр.; 6.Skype for Business Server - 1 бр.; 7.System Center Server - 48 бр. Техническите изисквания за изпълнение на обществената поръчка се съдържа в Раздел II "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка" от документацията за участие.

  Референтен номер: 00349-2017-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2017 18:00

  Доставка на изолатори по обособени позиции за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД

  Настоящата поръчка предвижда да се доставят изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции според нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД.

  Референтен номер: 00609-2017-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 454 140 BGN 04.12.2017 16:30

  “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и…

  Предметът на обществената поръчка е Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки, по писмени заявки на Възложителя, на посочените в Техническата спецификация болнична храна, храна за дежурния персонал и оперативни закуски. Определените количества храна/брой хранодни по съответните диети, в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят си запазва правото:
  ? да променя (да намалява и/или увеличава) определените количества храна, в…

  Референтен номер: 00684-2017-0017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 332 289 BGN 01.12.2017 17:00

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на стандартна…

  Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за десет броя обекти, зя нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и основните му звена.

  Референтен номер: 00983-2017-0030
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки