876 - 880 от 953 поръчки

 • България 428 860 BGN 02.07.2019 17:30

  Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ за подобряване на качеството на експертизата на работоспособността при реализиране…

  Предвидените дейности обхващат служителите в Националният осигурителния институт. Конкретно предмета на обществената поръчка обхваща осигуряване на достъп до специализирани обучения, свързани с обмен и разпространение на опит, които са пряко свързани с дейността на служителите в НОИ и с усъвършенстване и надграждане на експертиза на работоспособността. С изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ се цели: - Да се предостави подкрепа за повишаване на квалификацията на служителите от НОИ, ангажирани в специализираните сфери на компетентност на НОИ - експертиза на работоспособността и др.; - Да се повиши капацитета на служителите в НОИ,…

  Референтен номер: 00145-2019-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 394 802 BGN 02.07.2019 17:00

  Периодични доставки за нуждите на детски градини и социални услуги предоставяни на територията на община Самуил на ДРУГИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ…

  Периодични доставки за нуждите на детски градини и социални услуги предоставяни на територията на община Самуил на ДРУГИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

  Референтен номер: 00244-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Нова Загора 635 400 BGN 03.07.2019 17:00

  Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж

  Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, гр. Нова Загора

  Референтен номер: 00069-2019-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 35 000 BGN 02.07.2019 17:00

  Доставка, на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12…

  Предметът на обществената поръчката включва доставка на нетни количества активна електрическа енергия – високо/средно/ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДЛС „Тополовград“ като пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация

  Референтен номер: 2716-2019-0077
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 761 063 BGN 28.06.2019 17:00

  „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци” в рамките на проект „Проектиране…

  Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци”. Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“; 2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване; 3. Авторски надзор по време на строителството.

  Референтен номер: 1031-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки