876 - 880 от 986 поръчки

 • България 1 500 000 BGN 25.03.2019 17:00

  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ/СТРОИТЕЛНО–РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО и РЕМОНТ НА ФИЗК. САЛОН №2 на СУ "ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ",…

  Предметът на поръчката обхваща строително-монтажни/строително-ремонтни работи по дворното пространство и физкултурeн салон №2 на СУ "ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ", гр. Любимец.
  Включват се следните основни дейности: по част архитектурна на дворното пространство: премахване и демонтаж на елементи от съществуващата среда, вертикална планировка, доставка и монтаж на външни настилки; по част електрическа-дворно и площадково осветление, заземителна инсталация - доставка и монтаж, монтажни работи;
  РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН №2 - Включват се следните основни дейности: монтажни работи, ремонтни работи по сграда включващи: минерална мазилка по фасада, вътрешна вароциментова мазилка, гипсова шпакловка по стени и тавани, грундиране, доставка и полагане на гранитогрес, теракот и др. Подробно описание…

  Референтен номер: 00604-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 60 000 лв. 26.03.2019 17:30

  „Извършване на маркшайдерски измервания: за определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната инфраструктура /пътища, депа, отвали и други/;…

  „Извършване на маркшайдерски измервания: за определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната инфраструктура /пътища, депа, отвали и други/; взаимното положение на контура на площта на находището, концесионната площ и минните изработки, обемите добита минна маса и полезно изкопаемо; обработка на резултатите от контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, сравнителни анализи, предложения и други“Министерството на енергетиката, в качеството му на компетентен орган по управление на подземните богатства е необходимо да предприеме действия за избор на изпълнител за извършване на маркшайдерски измервания и вземане на проби и мостри за контролни лабораторни изследвания, на посочените от Възложителя обекти с цел…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Левски 60 000 лв. 25.03.2019 17:00

  обществен превоз на пътници по автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Левски в…

  обществен превоз на пътници по автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Левски в един пакет

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 166 666 BGN 26.03.2019 17:00

  „Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”

  В изпълнението на тази поръчката се предвиждат строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”. Изпълнението на СМР включва реализиране на дейности по части Паркоустройство и благоустройство; Електрическа; Конструктивна; ВиК.
  Предвидените СМР включват:
  - Цялостна подмяна на съществуващите настилки, включително основата;
  - Изграждане на подходяща система за повърхностно отводняване на територията;
  - Реновиране на осветителната инсталация;
  - Обновяване на елементите на екстериорното обзавеждане;
  - Изграждане на сухи фонтани;
  - Допълване на съществуващата растителност с нова, с подчертано декоративни свойства;
  - Изграждане на поливна система.
  Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и проектна документация.

  Референтен номер: 00307-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 08.04.2019 17:30

  Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ във връзка с изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект:…

  прод. от поле II.1.1..осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“.
  За път II-86 “Пловдив – Асеновград“ в участъка от км 14+860 до км 25+150 има одобрен технически проект за удвояване на трасето до габарит 24.50м, по който към момента се извършват строително-монтажни работи. Уширението на пътя е предвидено изцяло в ляво. Съгласно одобрения проект за удвояване, пресичанията с пътища от републиканската и общинска пътна мрежа са решени чрез пътни кръстовища на ниво (триклонни, елипсовидни и кръгови).
  За участъка от км 14+860 до км 25+150 има изготвени и предоставени…

  Референтен номер: 00044-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки