881 - 885 от 953 поръчки

 • България 100 000 BGN 05.07.2019 17:30

  Доставка на течен хроматограф и водороден генератор в две обособени позиции за нуждите на биофармацевтичен лаб. комплекс по проект „Научно-технологичен…

  Предмет на поръчката е „Доставка на течен хроматограф и водороден генератор в две обособени позиции за нуждите на биофармацевтичен лабораторен комплекс по проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“ и включва различна по вид, предназначение и техн.характеристики апаратура, групирана в следните две обособени позиции: № 1.Течен хроматограф и № 2. Водороден генератор. Предметът на поръчката включва:доставка,монтаж,инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура,обучение на определени от възложителя лица и гаранционно обслужване на апаратурата през време на гаранционния срок на същата,който следва да е не по-малък от 18…

  Референтен номер: 03615-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Ново Паничарево 1 500 BGN 02.07.2019 16:30

  Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:

  Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:1. Обособена позиции № 1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки 2. Обособена позиции № 2: Доставка на обувни изделия

  Референтен номер: 02716-2019-0078
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 70 000 лв. 27.06.2019 16:00

  "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на СБОБАЛ –ВарнаЕООД”

  "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на СБОБАЛ –ВарнаЕООД”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 756 514 BGN 19.07.2019 17:30

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за рентгеново-флуоресцентен анализ и апаратура за определяне на разпределения на частици по…

  Предметът на обществената поръчка е избор на външни изпълнители, които да извършат доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за рентгеново-флуоресцентен анализ и апаратура за определяне на разпределения на частици по размер чрез лазерно светоразсейване с две обособени позиции, както следва:
  поз.1-Оборудване на лаборатория за рентгенофлуоресцентен анализ, поз.2-Анализатор за определяне размера на частици, чрез лазерно светоразсейване, включващ течен модул за водни проби. Предлаганата апаратура трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от миним. изисквания на Възложителя, посочени в тех.спецификация. Срокът за изпълнение на дейностите-доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и начално обучение по всички позиции…

  Референтен номер: 00988-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 500 000 BGN 26.06.2019 17:30

  „Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД

  „Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД

  Референтен номер: 02335-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки