886 - 890 от 935 поръчки

 • България 337 073 BGN 11.12.2018 16:00

  „Доставка на хранителни продукти за детски ясли, детски градини и ученически столове на територията на Община Дулово – 2018г.”

  Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на хранителни продукти осъществявани чрез покупка, разделени на обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”
  Обособена позиция № 2: „Плодове и зеленчуци”
  Обособена позиция № 3 „Консерви”
  Обособена позиция № 4 „Млечни продукти”
  Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”

  Референтен номер: 00043-2018-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 83 723 038 BGN 20.12.2018 17:30

  "Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е "Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции".
  Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико – експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, намаляване на броя на пътно…

  Референтен номер: 00044-2018-0105
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 563 969 BGN 11.12.2018 17:00

  "Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие по обособени позиции"

  Настоящата поръчка е разделена на 7 /седем/ обособени позиции.
  Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”;
  Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни изделия”;
  Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци /консерви/”;
  Обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти”;
  Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”;
  Обособена позиция № 6 „Зеленчуци /замразени/”;
  Обособена позиция № 7 „Други хранителни стоки”;
  Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване”–Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документация.Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в Техническата спецификация…

  Референтен номер: 00712-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 68 367 BGN 11.12.2018 16:15

  Доставка на медицинска апаратура и оборудване за УМБАЛ "Света Анна" – София АД

  Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване за УМБАЛ "Света Анна" – София АД, включваща:
  I. Скринингов аудиометър - 1 брой
  II. Мултипараметричен пациентен монитор – 4 броя
  III. Aвтоматична интегрирана система за определяне на химични и физични компоненти в урината – 1 брой
  IV. Спринцовкова инфузионна помпа – 4 броя
  Изброената медицинска апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка от Възложителя. Лечебното…

  Референтен номер: 00692-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 391 166 BGN 12.12.2018 17:30

  Доставка чрез закупуване на нови моторни превозни средства за нуждите на дирекция „Миграция“ – МВР, финансирани по спешни мерки на…

  Доставка чрез закупуване на нови моторни превозни средства за нуждите на дирекция „Миграция“ – МВР, по Споразумение за дейността „Подобряване на условията на живот в приемателните центрове за граждани на трети страни в България“, Грантово споразумение HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0054 финансирани по спешни мерки на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ със следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1 Закупуване на 9 броя нови моторни превозни средства категория М1,тип Седан/Лимузина (АВ);
  Обособена позиция 2 Закупуване на 1 брой ново моторно превозно средство категория М1, SUV КАТЕГОРИЯ А+.

  Референтен номер: 5615-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки