886 - 890 от 1069 поръчки

 • България 195 000 BGN 19.10.2018 17:30

  „Осъществяване на киберзащита – услуги, свързани с кибернетичната защита на мрежовите и информационните ресурси на ДАЕУ“

  Поръчката обхваща предоставяне на услуги за кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси на ДАЕУ.

  Референтен номер: 5397-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 74 686 BGN 22.10.2018 16:30

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“.

  Референтен номер: 00182-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 233 645 BGN 26.10.2018 16:45

  „Рехабилитация на улична мрежа и тротоари – участък от улица „Централна“ с. Щръклево, община Иваново“

  В предмета на поръчката се предвижда рехабилитация на уличната мрежа и тротоари – участък от улица „Централна“ с. Щръклево, община Иваново.
  Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в техническата спецификация и изготвения инвестиционен проект за обекта – част от настоящата документация за участие в процедурата.

  Референтен номер: 00474-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Рила 52 180 BGN 19.10.2018 17:30

  „Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ „Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила“ по проект „СМР - Ремонт на…

  „Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ „Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила“ по проект „СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“, град Рила, община Рила“, финансиран по ПРСР 2014-2020г.

  Референтен номер: 00784-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 87 120 BGN 22.10.2018 15:00

  „Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай за учебната 2018/2019 г.“

  Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител участник следва да извърши следните дейности:
  Осигуряване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай през учебната 2018/2019 г. по утвърдени от Възложителя маршрутни разписания.

  Референтен номер: 3092-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки