891 - 895 от 921 поръчки

 • България 2 325 989 BGN 13.12.2018 16:30

  „Доставка на лекарствени продукти за диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас по обособени позиции, посочени…

  1. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23. ал.1 на ЗЛПХМ/ и сертификат за освобождаване на всяка партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ, удостоверяващ че партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. В случай на изтичане на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година/години за които се провежда…

  Референтен номер: 00301-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.12.2018 17:00

  „Доставка на готови бетонови елементи и на стоманобетонни кабелни капаци по индивидуални проекти”

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на строителни материали, предназначени за обезпечаване на нормалната работа на работните групи в структурата на ЕСО ЕАД по експлоатацията, подръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа на територията на Р България.

  Референтен номер: 01379-2018-0197
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 000 BGN 11.12.2018 17:00

  Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за…

  Предметът на поръчката е: Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции. Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва:
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили, микробуси/в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др./ Описание на артикулите по вид се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали,…

  Референтен номер: 02718-2018-0215
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 370 000 BGN 17.12.2018 17:30

  Поддръжка и надграждане на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ"

  „Поддръжка и надграждане на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ“ по проект BG05M9OP001-1.004-0001-С01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите, съгласно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за период от 12 месеца, но не по късно от 31.10.2020 г.

  Референтен номер: 00311-2018-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 90 000 BGN 12.12.2018 16:00

  ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ , СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ

  „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ , СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ “

  Референтен номер: 00693-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки