891 - 895 от 1118 поръчки

 • България 136 407 BGN 23.10.2018 16:30

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД”

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” включваща 7/седем/ самостоятелно обособени позиции подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Хляб и хлебни изделия
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Мляко и млечни продукти
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Месо, месни продукти и яйца
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 Пресни плодове и зеленчуци
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 Плодови, зеленчукови и месни консерви
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 Пакетирани варива, тестени изделия и подправки
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 Други хранителни продукти

  Референтен номер: 00748-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 112 500 BGN 23.10.2018 16:30

  Избор на изпълнител за извършване на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една…

  Поддръжката на робота е необходимо да включва неограничен брой сервизни часове за:
  а) профилактика;
  б) диагностика на повреда;
  в) отстраняване на хардуерна или софтуерна повреда;
  г) подмяна на всички дефектирали части.

  Референтен номер: 00502-2018-0019
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 85 050 BGN 24.10.2018 17:30

  „Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване…

  Поръчката включва изработване на помощни планове и планове на новообразуваните имоти за земи по в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ: местности„Старите лозя“, „Каракос“, „Адалъка”, находящи се в землището на с. Овощник, община Казанлък; местности „Друма“, „Велкова ливада“, „Синята река“, „Кара Петково”, „Ковачев дол“, „Егреците“, „Стари лозя“, „Злата пътека“, „Иванчов дол“, „Сечен камък“, находящи се в землището на с. Средногорово, община Казанлък и местности „Мочура“ и „Гермелика“, находящи се в землището на с. Кънчево, община Казанлък“

  Референтен номер: 00411-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.10.2018 16:00

  Доставка на оборудване за управление Сигурност

  Доставка на оборудване за управление Сигурност включва 3 обособени позиции.
  Обособена позиция N 1 - Доставка на платка сензорна тип Sabrefonic PCB за обработка на сигнали от оптичен сензорен участук;
  Обособена позиция N 2 - Доставка на комутационно оборудване за системите в ТСС;
  Обособена позиция N 3 - Доставка на специализирано видео оборудване към система за видео наблюдение на управление Сигурност АЕЦ Козлодуй ЕАД.

  Референтен номер: 00353-2018-0154
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 583 333 BGN 31.10.2018 17:00

  „Ремонт на улична мрежа на територията на община Борино“

  При изпълнение на поръчката се извършват строително-монтажни работи (СМР) във връзка с необходимостта от благоустрояване на настилката на улици и бордюри. Целта е благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на улиците, част от общинската пътна мрежа, чрез ремонт и възстановяване, полагане на асфалтови настилки, постигане на равна и плавна повърхност на улиците за максимален комфорт при пътуване, осигуряване на добро отводняване и безопасност на движение за всички участници в него. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.

  Референтен номер: 00754-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки