891 - 895 от 1050 поръчки

 • България 4 007 351 BGN 29.03.2019 16:45

  Механ.поднов.на желез.път от км31+400 до км33+884 с дълж.2484м и от км34+544 до км38+302 с дълж.3758м,с обща дълж.6242м,в междугар.Храбърско-Разменна по 6-та…

  Поръчката включително изпълнението на дейностите, ще се изпълнява в 2 етапа:
  •Етап І–изготвяне на работен проект
  •Етап ІІ–изпълнение на СМР
  -вдигане/демонтаж на железен път;
  -работа по земна основна площадка;
  -ремонт на железопътни съоръжения;
  -полагане на железен път;
  -баластиране и нивелации;
  -подмяна на контактния проводник и носещото въже;
  -трасиране на сигнален кабел с колчета, прекъсване действието на КЕРВ, демонтаж на въже за КЕРВ комплект, демонтаж и впоследствие монтаж на трансформаторни кутии

  Референтен номер: 00233-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.03.2019 23:59

  Доставка на резервни части за системата за пепелоизвозване

  Обхватът на доставката включва резервни части, посочени в количествени сметки ME1-MP-TRM-0473-А1 и ME1-MP-TRM-0473-А2 и Приложение ME1-MP-TRM-0473-A3 Специфични технически изисквания, приложения към техническа спецификация №: ME1-MP-TRM-0473. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя. Срок на договора - две години.

  Референтен номер: 05242-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 994 218 BGN 13.03.2019 16:00

  „Доставка на апаратура за НИД по работен пакети WP5 (Изграждане на система за мониторинг на критично болни пациенти) за Медицински…

  Предметът на поръчката включва доставка на следната медицинска апаратура:
  1. По обособена позиция № 1:
  Пациентен монитор I – 12 броя;
  Пациентен монитор II – 2 броя;
  Модул за мониториране на механиката на дихателната система, инкорпориран в респиратор от висок клас -12 броя;
  Монитор на електрическата активност на диафрагмата и механиката на дихателната система, инкорпориран в респиратор от висок клас – 2 броя;
  Катетър-електроди за мониториране на електрическата активност на диафрагмата (по 5 броя в пакет с различни размери) - 3 пакета /15 броя/;
  2. По обособена позиция № 2: Биоимпедансен монитор – 2 броя;
  3. По обособена позиция № 3:
  Биоимпедансен белодробен томограф – 2 броя;
  Колан с електроди…

  Референтен номер: 00512-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 849 BGN 05.03.2019 16:30

  „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА“

  Предметът на обществената поръчка„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА“ за нуждите на проект “Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)” от Националната пътна карта за научна инфраструктура е разделен на 2 обособени позиции (ОП):
  ОП № 1 „Преносими компютри“ – 4 бр.;
  ОП № 2 „Мултифункционално устройство“ – 1 бр.

  Референтен номер: 00251-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 200 000 BGN 25.03.2019 16:45

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2…

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2 години, както следва:
  1. Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия и картон и кламери/;
  2. Обособена позиция 2. Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на копирна хартия, пишещи средства и лепящи средства, пощенски пликове, дребно офис оборудване, компютърни акцесоари и други/;
  3. Обособена позиция 3. Доставка на консумативи за…

  Референтен номер: 00233-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки