896 - 900 от 1069 поръчки

 • гр. Бургас 40 000 BGN 06.11.2018 17:15

  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ–„МЯСТО…

  Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ. Изготвяне на окончателен доклад за строежа, след подписване на Констативен акт обр.15 и изготвяне на техническия паспорт.Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на строежа и самостоятелните обекти, съгласно ЗКИР.
  Строежът е Първа категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.1, буква „ж” и т.3, буква „б” във връзка с чл.137, ал.4 от ЗУТ, както и съгласно чл.2, ал.7 и чл.6, ал.2, т.3, във връзка с чл.13, ал.1 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
  Проектът е разработен в съответствие с ПУП-Парцеларен план за изграждане…

  Референтен номер: 00797-2018-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Разград 125 000 BGN 29.10.2018 17:30

  "Инженеринг складово хале ОП „Бизнес зона Перистър“ – проектиране, изграждане, упражняване на авторски надзор“

  Настоящата обществена поръчка обхваща проектиране – изготвяне на инвестиционeн проект във фаза „технически проект”, изпълнение на строителство – изграждане на складово хале за ОП "Бизнес зона Перистър", въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по време на строително-монтажните работи.

  Референтен номер: 00338-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 208 333 BGN 26.10.2018 17:30

  „Доставка и монтаж на медицинска апаратура - мамограф и ехограф за нуждите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение…

  Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на нова апаратура за образна диагностика за мамографски изследвания :
  -Доставка на апаратурата – Ехограф (1 бр.) и Мамограф (1 бр.)
  -Изготвяне на инвестиционен проект на помещенията за разполагане на Аналогово мамографска система по Части: Технологична, Електротехнологична, Лъчезащита, ОВК.
  -Монтаж (при готовност на помещенията за монтаж), пускане в действие и предварително изпитване на апаратурата по норми на производителя.
  -Пускови изпитания за контрол на качеството.
  -Изготвяне на документи за издаване на лицензия от АЯР на кабинета с апаратура с ИЙЛ.
  -Обучение на специалисти на персонала на място за работа с доставената апаратура
  -Гаранционен сервиз.

  Референтен номер: 00087-2018-0125
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 29.10.2018 17:00

  „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Бургас“

  Предмета на настоящата ОП включва: доставка, монтаж и баланс на нови гуми, в зависимост от нуждите на възложителя. При монтажа на новите се извършва и демонтаж на старите гуми.

  Референтен номер: 2716-2018-0138
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 17 000 BGN 24.10.2018 17:00

  Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет

  Обхватът на дейностите включва доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване, подробно описано в Техническите спецификации и проекта на договор.
  1. Компютърна техника за нуждите на Технически Университет Габрово
  Компютърни конфигурации ТИП К1 - 8 бр.
  Компютърни конфигурации ТИП К3 - 1 бр.
  Ноутбук компютри Н1 - 3 бр.
  Ноутбук компютри Н2 - 1 бр.
  2. Компютърна техника за нуждите наУЦНИТ при ТУ Габрово
  Компютърни конфигурации ТИП К1 - 2 бр.
  Компютърни конфигурации ТИП К2 - 2 бр.
  Мултифункционално устройство ТИП – П1 - 1 бр.
  Мултифункционално устройство ТИП – П2 - 1 бр.
  Мултимедийно оборудване ММ1 - 1 бр.
  Ноутбук компютри Н1- 2 бр.

  Референтен номер: 00574-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки