896 - 900 от 1011 поръчки

 • България 138 429 BGN 01.03.2019 17:00

  „Ремонт на улици и пътища на територията на община Вършец“

  Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови настилки на улици и общински пътища в населените места на община Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид. Ремонтът на уличните и пътни настилки обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване/разваляне на асфалтови пластове и подмяната им с нови, изкърпване на единични дупки, направа на основа от трошен камък (локални ремонти) за подобряване носимоспособността на отслабени участъци. Целта е подобряване на отделните компоненти на физическата среда, възстановяване на транспортно – експлоатационните качества на улиците и пътищата в съответствие с действащите нормативни изисквания и…

  Референтен номер: 00850-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.03.2019 16:00

  Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности – производство, създаване, медия планиране и медия купуване за нуждите на ЕP Юг…

  Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности – производство, създаване, медия планиране и медия купуване за нуждите на Електроразпределение Юг EАД (ЕР Юг ЕАД), ЕВН България Електроснабдяване EАД (ЕВН България ЕС ЕАД) и ЕВН България Топлофикация ЕАД (ЕВН България ТР ЕАД), със следните прогнозни стойности за срок от 36 календарни месеца:
  Електроразпределение Юг ЕАД - 2 400 000,00 лв.
  ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - 1 680 000,00 лв.
  ЕВН България Топлофикация ЕАД - 1 440 000,00 лв.

  Референтен номер: 00143-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.03.2019 18:00

  Доставка на стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД

  Настоящата поръчка предвижда да се доставят стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции според нуждите на Електроразпределение Север“ АД.

  Референтен номер: 00609-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 275 000 BGN 11.03.2019 16:30

  Доставка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево

  Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево от продукти за растителна защита, за осъществяване на дейности в сектор „Производство”, подпомагащи основната дейност – научноизследователска през 2019г. Обществената поръчка е за доставка на продукти за растителна защита по списък, с определени максимални количества за доставка и активни вещества и концентрация. Предложените от участника и съответстващи ПРЗ следва да фигурират в регистрите на БАБХ (за биоцида - в регистрите на МЗ) като разрешени за продажба и употреба: хербициди, фунгициди,инсектициди и биоцид.

  Референтен номер: 00507-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 377 449 BGN 27.02.2019 16:30

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Пета МБАЛ - София“ ЕАД

  Периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, по прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура.

  Референтен номер: 00293-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки