896 - 900 от 1165 поръчки

 • България 350 258 BGN 22.07.2019 17:00

  Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере;облицовка на Центр.дере от Центъра до ул."М. Толбухин";ревизия и възстановителни СМР на Центр.дере-покрита част…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР относно ревизия на съществуващата система от отводнителни дерета иканали.
  Общото им състояние и функционалността им е от изключителна важност, тъй като освен, че преминават през населената градска част, те пресичат с водостоци републиканският път Провадия-Айтос и жп линията София-Варна.
  В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени три подобекта, а именно:
  Подобект 1.Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере до ул. "Св.Св. Кирил и Методий"
  Подобект 2. Облицовка на Централно дере от центъра до ул. „Маршал Толбухин";
  Подобект 3: Ревизия и възстановителни СМР на Централно дере - покритата част под центъра, съществуващата облицована част до път…

  Референтен номер: 00127-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 801 016 BGN 18.07.2019 17:00

  „СМР по проект " Подмяна на довеждащи водопроводи към с.Лозенец и с.Северци, общ.Крушари"

  В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по изграждане на нови довеждащи водопроводи към две населени места, чрез подмяна на съществуващи асбестоциментови водопроводи Ф125мм към с.Северци и Ф100 към с.Лозенец, както и ремонт на напорни резервоари/водоеми в с.Северци и с.Лозенец и ремонт на Помпена станция с.Лозенец.

  Референтен номер: 00613-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 108 333 BGN 22.07.2019 16:30

  „Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Хитрино по три обособни позиции“

  Обект на поръчката е „предоставяне на услуги”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да изготви инвестиционни проекти за строителни обекти, които ще се осъществят от Обшина Хитрино.
  Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 00172-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 270 833 BGN 18.07.2019 17:00

  „Доставка чрез покупка на 1 бр. фабрично нов сметосъбиращ автомобил със сметосъбираща надстройка тип вариопреса”

  „Доставка чрез покупка на 1 бр. фабрично нов сметосъбиращ автомобил със сметосъбираща надстройка тип вариопреса”. С настоящата обществена поръчка се възлага доставката на един фабрично нов сметосъбиращ автомобил със сметосъбираща надстройка тип вариопреса. Техническите характеристики на предвидения за доставка сметосъбиращ автомобил със сметосъбиращата надстройка са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя. Стойността на доставката е в праговете на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, възлагането се извършва чрез публично състезание. Настоящата поръчка предвижда и осигуряване от страна на изпълнителя за негова сметка гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи),…

  Референтен номер: 00564-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 122 873 BGN 18.07.2019 17:00

  „Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции"

  Строително монтажни работи на обекти общинска собственост на теритотията на Община Ситово съгласно Техническите спецификации и Количествени сметки по обособени позиции.

  Референтен номер: 00630-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки