896 - 900 от 1222 поръчки

 • България 9 000 000 BGN 07.11.2019 17:30

  „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции“
  Обособена позиция №1 „Инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения за нуждите на Община Варна“
  Обособена позиция №2 „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна“
  Обособена позиция №3 „Устройствено проектиране за нуждите на Община Варна“

  Референтен номер: 00081-2019-0055
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 145 000 BGN 08.11.2019 17:30

  "Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване и предоставяне на комплексни услуги по зимно почистване на ГКПП "Маказа"

  Предметът на обществената поръчка е обособен в две обособени позиции, както следва:
  - Обособена позиция № 1 с предмет: „Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на ГКПП Маказа“;
  - Обособена позиция № 2 с предмет: „Предоставяне на комплексни услуги по зимно почистване на ГКПП „Маказа“.

  Референтен номер: 00334-2019-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 734 000 BGN 07.11.2019 16:15

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за УМБАЛ "Света Анна" - София…

  Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за УМБАЛ "Света Анна" - София АД.
  Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите дейности по доставка на електрическа енергия трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата.
  Потреблението на Възложителя през предходните 12 /дванадесет/ месеца е 2 184,14 МWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го усвои през…

  Референтен номер: 00692-2019-0026
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.11.2019 16:30

  Eлектронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на…

  Услуга по електронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на “Софийска вода” АД, съгласно условия посочени в договора.Възложителят генерира електронни файлове съдържащи в структуриран вид информация за фактурите и/или писмата в зависимост от графика си за отчитане и фактуриране. Клиентите на Възложителя са в границите на концесионната област, графично изобразена на карта, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Бланката за фактура е с размер А4 (210 мм х 297 мм) и цветност 4+0. Графично изображение на бланката за фактура е приложено към документацията за участие в…

  Референтен номер: 00435-2019-0074
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 600 000 BGN 11.11.2019 16:30

  „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С…

  Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия университет.

  Референтен номер: 00520-2019-0011
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки