901 - 905 от 953 поръчки

 • България 8 728 698 BGN 01.07.2019 17:30

  Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми

  “Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми“, разделена в 11 (единадесет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение с един изпълнител за всяка обособена позиция със срок 36 месеца.

  Референтен номер: 00164-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 210 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП…

  Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Варна, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансираща група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На Изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.

  Референтен номер: 00145-2019-0051
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 36 000 BGN 28.06.2019 17:30

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК…

  1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от Технич. изисквания и спецификации.
  1.2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
  1.3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  1.4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване…

  Референтен номер: 207-2019-0032
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 333 BGN 27.06.2019 17:30

  „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на РДГП Смолян“

  Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на РДГП Смолян“ включва: 1. Об. позиция № 1 „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на ГПУ Ново село”. 2. Об. позиция № 2: „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на ГПУ Ивайловград”. 3. Об. позиция № 3: „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на ГПУ Момчилград и ГПУ Крумовград”. 4. Об. позиция № 4: „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на РДГП Смолян, ГПУ Златоград и ГПУ Рудозем”. 5. Об. позиция № 5: „Доставка…

  Референтен номер: 02849-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.07.2019 17:00

  Доставка на два броя апарати за определяне на тангенс от ъгъла на диелектричните загуби на трансформаторни масла

  Поръчката е за доставка чрез покупка на два броя апарати за определяне на тангенс от ъгъла на диелектричните загуби на трансформаторни масла за ЦЛЕМ-Пловдив и ЦЛЕМ-Варна, всеки окомплектован с еталонен калибратор съвместими с него с две различни сертифицирани стойности на тангенс от ъгъла на диелектричните загуби. Инсталиране, въвеждане в експлоатация, контролна проверка с еталона, както и обучение на персонала на ЦЛЕМ-Пловдив и ЦЛЕМ-Варна за работа с доставения апарат.

  Референтен номер: 01379-2019-0094
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки