901 - 905 от 986 поръчки

 • България 366 667 BGN 25.03.2019 17:00

  Текущ ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Неделино по осем обособени позиции

  Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложените към документацията за участие - Количествени сметки.

  Референтен номер: 01019-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.03.2019 16:30

  Доставка чрез покупка на употребявани тролейбуси категория М3 клас I за нуждите на Общински Транспорт Русе АД по две обособени…

  Възложителят открива настоящата обществена поръчка, като към този момент финансиране не е осигурено. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител за изпълнение на продажбата, гарантиращи професионално, качественото и своевременно изпълнение на предмета на обществената поръчка, а именно: Доставка чрез покупка на пет броя употребявани тролейбуси категория М3 клас I и дванадесет броя употребявани тролейбуси категория М3 клас I с механична рампа за качване на инвалидни колички.

  Референтен номер: 05549-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.04.2019 17:00

  Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“…

  Об. позиция №1:За обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“ е изготвен идеен проект, с който се предвижда: По част Водоснабдяване: Изгр. на нова водопр. мрежа-7508м;Рек-ция на същ. водопр. мрежа по открит способ–6453м;Поставяне на регулатори на налягане–27 бр.;Гранични спират. кранове–21 бр.;Измерв. устройства –24 бр.По част Канализация: Изгр. на нова канал. мрежа–8839м;Рек-ция на същ. канал. мрежа по открит способ–9821м;Рек-ция на канал. колектори по безизк.способ-1073м;Изгр. на нови дъждопр-ци–15 бр.;Рек-ция на същ. дъждопр-ци–4 бр.;Брегоукрепване (изгр. на нови подпорни стени)–H=2m L= 72m–2 бр.; H=4m L=103m–4бр.;Брегоукрепване (рек-ция на същ. подпорна стена)–H=6m L=30m–1бр.
  Об.позиция №2:За обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор“ /ГГСК/…

  Референтен номер: 00295-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 28.03.2019 16:00

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС“

  Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга по смисъла на чл.3, ал., т.3 от ЗОП и включва: -Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, монтаж на резервни части, тенекеджийско-бояджийски дейности и др. на 16 броя служебни МПС с висока проходимост;
  - Доставка на резервни части и консумативи, придружени със сертификат за произход и качество, на 16 броя служебни МПС с висока проходимост.

  Референтен номер: 02716-2019-0015
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.03.2019 18:00

  Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД.

  Настоящата поръчка предвижда доставка чрез закупуване на трифазни, двунамотъчни, маслонапълнени разпределителни трансформатори, с нанесено външно защитно антикорозионно покритие за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

  Референтен номер: 00609-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки