906 - 910 от 986 поръчки

 • България 29.03.2019 18:00

  Последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД

  Настоящата поръчка предвижда да се извършва последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери, измерващи активна и рективна енергия за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

  Референтен номер: 00609-2019-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 097 836 BGN 28.03.2019 16:00

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД

  Предметът на поръчката обхваща доставка на лекарствени продукти на лечебното заведение с прогнозно количество съгласно Техническата спецификация - Приложение №2 от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

  Референтен номер: 00733-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 1 652 863 BGN 29.03.2019 17:30

  „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница…

  Изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на инвестиционен проект „Реконструкция на сграда – общежитие в кв. Гозница, гр.Ловеч в социални жилища за настаняване на уязвими групи“ с влязло в сила Разрешение за строеж № 34/25.04.2017 г. и допълнено със Заповед №6/15.09.2017 г. на главен архитект на Община Ловеч. Предметът на настоящата поръчка е дейност, предвидена в проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр.Ловеч“ на Община Ловеч, финансиран пo Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско…

  Референтен номер: 00169-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 210 364 BGN 28.03.2019 16:30

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП – гр. Пазарджик, ЦСПП- гр. Казанлък при Академията на МВР…

  Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП – гр. Пазарджик и ЦСПП- гр. Казанлък при Академията на МВР по предварителна заявка”, по обособени позиции, за период от 24 (двадесет и четири )месеца или до достигена на максималната стойност на договора, както следва: Обособена позиция № 1 "Доставка на захарни и шоколадови изделия ", Обособена позиция № 2 "Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа ", Обособена позиция № 3 "Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води ", Обособена позиция № 4 " Доставка на кафе,…

  Референтен номер: 00563-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 8 400 000 BGN 25.03.2019 17:00

  ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ

  ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ

  Референтен номер: 00339-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки