911 - 915 от 986 поръчки

 • България 5 000 000 BGN 25.03.2019 17:00

  „Текущ ремонт на улици на територията на община Враца”, по две обособени позиции.

  Обществената поръчка е с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Текущ ремонт на улици на територията на гр. Враца“ и Обособена позиция № 2 - „Текущ ремонт на улици в населените места на територията на Община Враца“. Предвидените в обществената поръчка дейности обхващат ремонт и възстановяване на уличните настилки, на участъци от уличната мрежа (улични профили), в гр. Враца и населените места в общината, с цел подобряване безопасността на движение по тях.

  Референтен номер: 00814-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 27.03.2019 16:15

  Доставка на ехокардиографски апарат за сърдечно-съдова диагностика за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД

  Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на ехокардиографски апарат за сърдечно-съдова диагностика за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД.
  Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца след направена писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на медицинската апаратура, предмет на процедурата и описани в документацията за участие.
  Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска…

  Референтен номер: 00692-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.04.2019 17:00

  Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспечерски център в ТДУ Юг

  Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспечерски център в ТДУ Юг. Обществената поръчка е за изготвяне на работен проект и доставка и монтаж на гавно разпределително табло и на Дизел – генератор; полагане на 2 бр. силови кабели между п/ст „Пловдив“ 400кV и ТДУ „Юг“; обучение на служители на възложителя.

  Референтен номер: 01379-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 152 833 BGN 25.03.2019 17:00

  Доставка чрез лизинг на нови МПС за нуждите на Община Габрово и ДСП по 3 обособени позиции

  Предметът на процедурата касае доставка, чрез лизинг на:
  - 1 брой високопроходим автомобил;
  - 1 брой нов товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж /Заведение за социални услуги/ гр. Габрово;
  - 2 броя автомобила.
  Обхватът на дейността е съгласно Техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

  Референтен номер: 00038-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 104 BGN 27.03.2019 17:00

  „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: Център за грижа за…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителнo-монтажните работи, включително изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт във връзка с въвеждането в експлоатация на обект: „Център за грижа за лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с идентификатор №77195.518.192…

  Референтен номер: 00211-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки