911 - 915 от 953 поръчки

 • България 490 000 BGN 27.06.2019 17:30

  Доставка на оригинални резервни части, оборудване и консумативи за биогазова когенераторна инсталация, намираща се на ИБТ „Хан Богров“ – ОП…

  Доставка на оригинални резервни части, оборудване и консумативи за биогазова когенераторна инсталация, намираща се на ИБТ „Хан Богров“ – ОП СПТО и планови технически обслужвания на когенератори Vita-Grandis 255kW и Vita-Grandis 600kW

  Референтен номер: 00087-2019-0050
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис -1

  Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали по за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора, като поръчката има за цел подсигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите в поделението. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение №1 към техническите спецификации. Изискванията за доставката са посочени от възложителя в Техническите спецификации от документацията…

  Референтен номер: 00145-2019-0052
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис – 2“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора

  Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали по за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора, като поръчката има за цел подсигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите в поделението. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение №1 към техническите спецификации. Изискванията за доставката са посочени от възложителя в Техническите спецификации от документацията…

  Референтен номер: 00145-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 35 000 BGN 27.06.2019 17:30

  „Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е избор на застраховател, за предоставяне на застрахователни услуги за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ.

  Референтен номер: 00044-2019-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 26.06.2019 17:30

  „Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните…

  Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд на наетите лица и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица и изготвяне на аналитичен доклад. Докладът следва да включва анализ и изводи от проведеното анкетно проучване и фокус групи и изводи и препоръки за повишаване на доходите от труд и увеличаване на предлагането на труд чрез активиране и интегриране на икономически неактивните и продължително безработните лица на пазара на труда.

  Референтен номер: 00422-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки