916 - 920 от 953 поръчки

 • България 224 727 BGN 01.07.2019 17:30

  „Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения във връзка с повишаване на компетентността на персонала…

  Организация и провеждане на обучения по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Запознаване на служителите с последните тенденции за международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид и практическо обучение на персонала за разработване на бюджет за неопределеност при калибриране на разходомери за газ“, финансирана от ОПДУ;
  Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Калибриране на средства за измерване на магнитни величини – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“, финансирана от…

  Референтен номер: 01200-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 150 691 BGN 05.07.2019 16:00

  Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания

  Доставка на девет лекарствени продукта за лечение на онкологични заболявания. Всеки лекарствен продукт е отделна обособена позиция. Определените в спецификацията прогнозни количества ЛП не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на лечебното заведение.

  Референтен номер: 00232-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 950 000 BGN 27.06.2019 17:30

  „„Предоставяне на услуги по защитена комуникационна среда и доставка на клиентско оборудване за нея за ДФ „Земеделие“

  Предмет на настоящата обществена поръчка e предоставяне на комплексно интегрирано решение включващо два основни компонента:
  1. Услуги по защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на Държавен фонд „Земеделие” на територията на Република България. Поръчката включва и осъществяване на свързаност чрез оптична преносна среда между крайните активни мрежови устройства на Държавен фонд „Земеделие” и съответните устройства в техническите възли на Изпълнителя;
  2. Доставка на ново клиентско оборудване, осигуряващо функционирането на защитената среда, включващо 34 броя комутатори и 10 броя маршрутизатори, както и удължена гаранционна поддръжка на съществуващо такова.

  Референтен номер: 00737-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 450 480 BGN 27.06.2019 17:00

  „ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП БКС ,ОП „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ И ОП…

  Обществената поръчка включва седем обособени позиции, както следва: ОП № 1 – „Доставка на един брой употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил и един брой употребяван мултифункционален автомобил тип тристранен самосвал с кранова уредба за събиране на едрогабаритни отпадъци“; ОП № 2 – „Сметосъбиращ автомобил с вместимост на коша до 20 м3 - 1 бр. за ОП БКС“; ОП № 3 – „Цистерни за поливомиячни автомобили – 3 бр. за ОП БКС и Гребло за сняг и пясъкоразпръскващо устройство – 1 бр. за ОП БКС“; ОП № 4 – „Лекотоварен автомобил високопроходим за ОП БКС“; ОП № 5 – „Закупуване на два…

  Референтен номер: 00814-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.07.2019 17:00

  Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за…

  Обществената поръчка е за проектиране, доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) за I-ви и II-ри метродиаметър на метрото в гр. София, с цел обезопасяване на пероните от попадане на хора на железния път на метрото. Първоначално система за АППВ трябва да се изгради на две метростанции от I-ви метродиаметър, като се предвиди и опция за още 10 метростанции от I-ви и II-ри метродиаметър.

  Референтен номер: 00423-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки