916 - 920 от 986 поръчки

 • България 500 000 BGN 10.04.2019 17:00

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през…

  Зимно поддържане и снегопочистване се състои в: снегопочистване на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане.
  Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия се състои в: извършване на дейности за отстраняване на повредите на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките; полагане/освежаване на надлъжна пътна маркировка по пътищата; извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци при възникване на необходимост; подравняване и профилиране на банкетите и почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до и над 15 см. по банкетите и канавките.
  Обема на дейностите зависи от конретните…

  Референтен номер: 00159-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Правец 400 000 BGN 26.03.2019 17:30

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ФОНТАН В ГР.ПРАВЕЦ

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на технологичното оборудване за градски фонтан в гр.Правец, а също пуск на управлението и контрола на технологичното оборудване за установяване годност на експлоатация.
  Подробно описание на предмета на поръчката и изискванията към нейното изпълнение са посочени в Техническото спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
  Всички елементи на технологичното оборудване са посочени в количествената сметка, неразделна част от документацията за обществената поръчка

  Референтен номер: 00100-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Белене 1 444 200 BGN 27.03.2019 17:00

  Извършване на агротехнически услуги за нуждите на ТП на ДП "Фонд затворно дело"

  Агротехнически услуги за нуждите на ТП Белене, ТП Враца, ТП Пазарджик и ТП Ловеч към ДПФЗД включващи: дисковане, дълбока оран, сеитба, валиране, пръскане, торене, балиране, косене, жътва и др., подробно описани в Техническите спецификации, извършвани с техника на изпълнителя /собствена, наета или с право на ползване/.

  Референтен номер: 00537-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 61 934 BGN 27.03.2019 17:30

  „Разработване на доклади във вр.с реализацията на проект“LYSIS–Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното упр.на водните…

  „Разработване на доклади във връзка с реализацията на проект “LYSIS – Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градската среда“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014-2020 г., по обособени позиции:
  Обособена позиция №1 „Разработване на Техническо изследване и Проучване на развитието на интелегентните напоителни (поливни) системи“;
  Обособена позиция №2 „Изготвяне на доклад за оценка, измерване на ефективността и представяне на възможностите на интелигентни напоителни (поливни) системи“.
  Основната цел на обществената поръчка е подобряване качеството на живот на гражданите и опазване на околната среда и по-конкретно да представи и да…

  Референтен номер: 00109-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 197 624 BGN 25.03.2019 17:00

  Ремонт на пет общински сгради намиращи се на територията на Община Ардино.

  Предвижда се ремонт на сградите на три кметства - Бял извор, Ахрянско и Стояново, както и ремонт на читалище Жълтуша и ремонт на общинска сграда в с. Главник.

  Референтен номер: 00532-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки