921 - 925 от 986 поръчки

 • България 73 485 BGN 26.03.2019 17:00

  Ремонт на четири общински сгради намиращи се на територията на Община Ардино.

  Предвижда се ремонт на сградите на кметство Млечино, читалище Млечино и читалище Ябълковец, както и ремонт на общинска сграда в с. Кроячево, общ. Ардино

  Референтен номер: 00532-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 332 415 BGN 28.03.2019 17:00

  „Реконструкция на улична мрежа в община Ардино”

  Ще се извърши реконструкция на улици в девет населени места в Община Ардино, посочени в обособените позиции.

  Референтен номер: 00532-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 423 BGN 25.03.2019 17:00

  "Текущ ремонт на обекти общинска собственост по обособени позиции"

  Об.поз.№1:Бетониране на задблоково пространство ул.“Г.Кисьов“№2,гр.Раднево.Предв. е ремонт на същ.бетонова настилка и ремонт на стъпалата на бетон.пътека.Ще бъде направен кофраж за полагане на бетон В15 за настилка,стъпалата ще бъдат облечени с квадратни бет.плочи 33/33см.Благоустрояване на м/ублоково пространство ул.„Заводска“№6,гр.Раднево.Предв. е ремонт на настилка и стъпала пред входовете на бл.№6 на ул.Заводска.Съществ.ревиз.шахти ще бъдат повдигнати на нивото на новоположената замазка,разрушените стъпала на входовете ще бъдат облечени с квадратни бет.плочи 33/33см.Об.позиция №2:За всички обекти по позицията е предвид. подмяна на стара дървена дограма с нова изработена от PVC,която следва да се изпълнява според заложените изисквания в КС.Преди изработването на дограмата и комарниците е необходимо…

  Референтен номер: 00662-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 723 980 BGN 25.03.2019 17:00

  „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“, УПИ ІІІ и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и обновяване на площад и градска градина, разположени в УПИ ІІІ и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда, в това число:
  • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническата спецификация, инвестиционния проект и количествената сметка.
  • дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
  • гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията…

  Референтен номер: 00616-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 043 000 BGN 25.03.2019 16:00

  „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път…

  „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път I - 5 Кърджали – Подкова” - Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград
  Дейностите, които изпълнителят ще трябва да осъществява са:
  • Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза комплексен проект – ПУП – ПП и работен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества
  и институции съгласно изискванията на нормативната база;
  • Получаване…

  Референтен номер: 00239-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки