921 - 925 от 999 поръчки

 • България 12 125 BGN 27.08.2019 16:30

  „Доставка на лекарствен продукт Imatinib за лечение на пациенти с гастро –интестинални стромални тумори (GIST) в „КОЦ-В.Търново ЕООД“

  Доставка на лекарствен продукт Imatinib за лечение на пациенти с гастро –интестинални стромални тумори (GIST) в „КОЦ-В.Търново ЕООД

  Референтен номер: 00763-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 418 234 BGN 26.08.2019 17:00

  „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

  „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

  Референтен номер: 00125-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 195 000 лв. 23.08.2019 17:00

  „Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив“. В предмета на поръчката…

  „Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив“. В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: - Временно строителство, в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация;- Демонтажни работи в т.ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци;- Доставка на необходимите материали и оборудване;- Строително - монтажни работи (СМР);- Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия;- Изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;- Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа: - Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 5 000 лв. 09.09.2019 17:00

  “АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, МОНТИРАНИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА ТП НА НОИ…

  “АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, МОНТИРАНИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА ТП НА НОИ – ВАРНА”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, ЗАХРАНВАНА С ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, РАБОТЕЩ С ДИЗЕЛОВО ГОРИВО, МОНТИРАНА В СГРАДА НА УЛ.“ОХРИД“ №6, ГРАД ВАРНА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, ЗАХРАНВАНА С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, МОНТИРАНА В СГРАДА НА УЛ.“ХАН АСПАРУХ“ №4, ГРАД ВАРНА“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 700 BGN 27.08.2019 16:00

  "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС…

  Предметът на поръчката включва доставката на нетно количество електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и координиране на балансиращата група. Доставката на нетно количество електрическа енергия и координиране на балансиращата група се извършва в обекти, собственост на ТП ДГС „Алабак” както следва: Административна сграда на ТП „ДГС –Алабак”, гр. Велинград, бул. „Съединение” № 125, обект местност „Начовото”, гр. Велинград, ремонтна работилница, обект с. Драгиново, горски пункт, с. Абланица, горски пункт- Цветино, гр. Велинград, горски пункт Чепино, гр. Велинград, ловен дом- местност Самоводица и исторически музей м. Заврат /разсадник/, като пълния обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 02718-2019-0121
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки