926 - 930 от 1164 поръчки

 • България 1 250 000 BGN 31.07.2019 17:30

  Застраховка за 2020 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР,…

  "Застраховка за 2020 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях”, по позиции както следва:
  поз.1 - Застраховка „Каско”;
  поз.2 - Застраховка „Гражданска отговорност”.

  Референтен номер: 02851-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 440 000 BGN 30.07.2019 17:30

  „Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2019/2020 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния…

  Дейностите включени в обществената поръчка представляват извършване на почистване от сняг, опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Ивайловград за зимния сезон на 2019/2020 година, и привеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия и почистване на улиците от „опесъчаването” след зимния период.
  Снегопочистването, опесъчаването и почистването на улиците след зимния период се извършва по предварително зададени общински пътища и улици. Те са:
  По обособена позиция №1:включва позициите от №1 до №37, описани в Техническата спецификация –Таблица №1 към настоящата документация.
  По обособена позиция №2:включва позиция от №38, описана в Техническата спецификация –Таблица…

  Референтен номер: 00041-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 220 000 BGN 29.07.2019 17:30

  „Разработване и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“

  Обществената поръчка е насочена към развитието и укрепването на управленския капацитет и създаването на условия за по-добър контрол от страна на МОСВ чрез инвестиции за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги, специализирани за автоматизиране на дейности по отчет и контрол на състоянието на находищата на минерални води и свързаните с тях концесионни договори на територията на България.

  Референтен номер: 00258-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 008 961 BGN 01.08.2019 17:00

  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД“

  Предметът на обществената поръчка се разделя на 49 (четиридесет девет) обособени позиции с посочен Анатомо терапевтичен код (ATC) и Международно непатентно наименование (INN). Всеки участник в процедурата може да представи предложение за една или повече обособени позиции.Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от съответната обособената позиция.Не се допуска представяне на варианти в офертата.Място на изпълнение на поръчката - Болнична аптека на МБАЛ –Самоков ЕООД, адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ №49. Срок на валидност на офертата - 120 дни.Разяснения по условията на процедурата - съгласно чл. 33 ЗОП. Количествата на лекарствените продукти, посочени в „Техническа спецификация”…

  Референтен номер: 505-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 66 667 BGN 31.07.2019 17:00

  Разширяване с допълнителни софтуерни лицензи на съществуващата система с отдалечен достъп до дигитални образни изследвания във Факултет „Дентална медицина“ към…

  Системата с отдалечен достъп до дигитални образни изследвания, следва да е изградена на базата на:
  1. Софтуер за едновременен достъп през интернет браузер с базови функции за визуализация и обработка на изображенията – 50 броя лицензи.
  2. Софтуер за съхранение на изследвания, администриране на потребители и други. – 1 брой лиценз.
  3. Софтуерни лицензи за мобилна апликация – неограничен брой.

  Референтен номер: 00983-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки