926 - 930 от 935 поръчки

 • България 340 000 BGN 14.12.2018 17:30

  „Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на…

  Основната цел на обществената поръчка е гарантиране на сигурността и безопасността на територията на охраняваните административни сгради, опазване живота и здравето на служителите и посетителите, както и осигуряване изпълнението на Правилника за пропускателния режим и вътрешния трудов ред на МРРБ. Поръчката е разделена на три обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София, прилежащите паркинги и подземен гараж“;
  Обособена позиция № 2: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан…

  Референтен номер: 00028-2018-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.01.2019 17:30

  ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНИ РАЙОНИ 210,…

  Референтен номер: 00774-2018-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 31 200 BGN 11.12.2018 17:00

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи

  Референтен номер: 00145-2018-0172
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 21.01.2019 17:00

  „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“

  Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части включва: оглед, диагностика, почистване при необходимост и други действия с цел поддържане техниката в изправност и годност за експлоатация, отстраняване на повреди, а при необходимост и подмяна на дефектирала част на офис техниката, описана в Техническите спецификации от документацията за участие.

  Референтен номер: 00145-2018-0176
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 31 000 BGN 11.12.2018 16:00

  Доставка на нетна активна ел.енергия ниско напреж. и осъществ. функциите на координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на…

  Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна ел. енергия ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандратна балансираща група за нуждите на възложителя, по отношение на конкретни обекти /5 обекта на ЦСМП–Бургас на територията на обл. Бургас, посочени в техническата спецификация – приложение към документацията на поръчката/, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, в т.ч. и осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участието на възложителя в либерализирания…

  Референтен номер: 00181-2018-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки