931 - 935 от 1050 поръчки

 • България 880 000 BGN 05.03.2019 16:00

  “Извънгаранционно сервизно обслужване на високоспециализирана медицинска апаратура - Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с верификационна, планираща и…

  1)Профилактика,при спазване разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения и съобразена с изискванията на производителя на притежавания от възложителя мултимодален линеен ускорител,с многолистен колиматор в комплект с верификационна,планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и прилежащо технологично оборудване,с периодичност съобразно изискванията на производителя,но не по-малко от 4 пъти годишно;2)Диагностика и отстраняване на повреди,възникнали в хода на експлоатация на медицинската апаратура;3) Настройка и калибриране на медицинската апаратура,в съответствие с техническите изисквания на производителя й;4)Актуализация на софтуера и на необходимите лицензии на ускорителя и на системата за планиране;5)Доставка на нови,оригинални,неупотребявани и технически съвместими с наличната апаратура…

  Референтен номер: 743-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 400 BGN 05.03.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на гуми за машини за изв. на изкопно-насипни работи, в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене,баланс,изправяне на джанти и…

  Поръчката включва доставка, (в т.ч. демонтаж, монтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти) на нови външни гуми за комбиниран багер товарач, стопанисван от ТП „ДГС-Клисура”. Описание на необходимите гуми по размер и цолаж се съдържа в техническата спецификация – Приложение №2 от съответстващата документация. Посочените в т.1 от техническата спецификация брой гуми са прогнозни и възложителят не се задължава да ги поръча. Заявките за доставка и монтаж на гумите ще се осъществяват при възникнала необходимост. Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани, да отговарят за съответната марка комбиниран багер товарач и да са произведени най-рано предходната година спрямо годината…

  Референтен номер: 02718-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 900 BGN 04.03.2019 17:00

  Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с…

  Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“

  Референтен номер: 02711-2019-0018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 05.03.2019 17:00

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК…

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на Възложителя за смяна на доставчика на електроенергия.
  2. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно…

  Референтен номер: 207-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 138 429 BGN 01.03.2019 17:00

  „Ремонт на улици и пътища на територията на община Вършец“

  Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови настилки на улици и общински пътища в населените места на община Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид. Ремонтът на уличните и пътни настилки обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване/разваляне на асфалтови пластове и подмяната им с нови, изкърпване на единични дупки, направа на основа от трошен камък (локални ремонти) за подобряване носимоспособността на отслабени участъци. Целта е подобряване на отделните компоненти на физическата среда, възстановяване на транспортно – експлоатационните качества на улиците и пътищата в съответствие с действащите нормативни изисквания и…

  Референтен номер: 00850-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки