931 - 935 от 1158 поръчки

 • България 29.07.2019 18:00

  Доставка на горива по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

  Поръчката предвижда се доставят горива от вида – бензин А95Н, дизел и втечнен нефтен газ пропан-бутан, по 3 /три/ обособени позиции за нуждите на “Електроразпределение Север” АД, както следва:
  І-ва обособена позиция: Големи населени места;
  ІІ-ра обособена позиция: Малки населени места;
  ІІІ-ва обособена позиция: Отдалечени населени места.

  Референтен номер: 00609-2019-0013
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 431 583 BGN 26.07.2019 16:00

  Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Мина– Пловдив“ ЕООД

  Поръчката е за приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина"-Пловдив” ЕООД. Менютата по диети са посочени в ценовата оферта, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00551-2019-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 70 392 BGN 30.07.2019 17:30

  Извършване на две проучвания в рамките на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион с 2 (две)…

  Изготвяне на проучвания, които да осигурят подробна, надеждна и актуална информация за развитието на фестивалите и крузиния туризъм, приносът им за развитието на туризма в страните от Дунавската стратегия, а именно:
  - Анализ на съществуващите ресурси (съществуващи фестивали) и определяне на водещи фестивали от всяка държава от Дунавската стратегия (14 държави);
  - Изследване съществуването на различни фестивали и тяхното значение за културната идентичност на Дунавския регион;
  - Изследване на връзката и сътрудничеството на избраните фестивали с други фестивали, организации и мрежи на фестивалите, както в Дунавския регион, така и извън него, и други.
  - Преглед и анализ на съществуващата инфраструктура и пристанища по р.…

  Референтен номер: 05024-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 700 BGN 30.07.2019 16:30

  Доставка на лекарствени средства за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД

  Доставка на лекарствени средства за лечение на пациенти в КОЦ- В. Търново ЕООД, подробно описани в приложение Б на обявлението.

  Референтен номер: 00763-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.07.2019 16:00

  Монтаж на химически устойчиво еластично покритие по стените на йонообменни филтри и други съоръжения в цех ХВО и Р

  Монтаж на химически устойчиво еластично покритие по стените на йонообменни филтри и други съоръжения в цех ХВО и Р, съгласно зададени технически изисквания и предварителен обем в документацията по поръчката.

  Референтен номер: 00246-2019-0064
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки