936 - 940 от 1011 поръчки

 • България 2 916 000 BGN 05.03.2019 17:00

  „Доставка на асфалтови смеси за нуждите на ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" към Община Раковски“

  Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на aсфалтови смеси за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски“
  1. Асфалтови смеси за основен пласт на покритието АС 31,5 осн А0 - 3 000 тона
  2. Асфалтови смеси за долен пласт на покритието АС 16 биндер – 15 000 тона
  3. Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн А с БВ 50/70 – 15 000 тона
  В изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 1, точка 1, буква „б“ от ЗОП, Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18,…

  Референтен номер: 00575-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 430 000 BGN 28.02.2019 16:00

  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ Карнобат" ЕООД

  Периодична доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ Карнобат" EООД, по обособени позиции, подробно описани в документацията за участие.

  Референтен номер: 00163-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 342 500 BGN 05.03.2019 17:30

  „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПТИЧНО-МИКРОСКОПСКО, ЕЛЕКТРОННО И КОРОЗИОННО –ИЗПИТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“

  Избор на изпълнители за доставка,монтаж, въвеждане в експлоатация,обучение,гаранционна поддръжка на ооборудване в 7 поз.: поз.1-Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на обърнат микроскоп за отразена светлина,поз.2-Доставка, монтаж,въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на импедансен честотен анализатор,поз.3-Доставка, монтаж,въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на прав оптичен микроскоп за изследване на материали,поз.4-Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация,обучение,гаранц. поддръжка на високоволтов усилвател за изследване на микрочастици в електрично поле,поз.5-Доставка,монтаж,въвеждане в експлоатация,обучение,гаранц.поддръжка на двуканален осцилоскоп,поз 6-Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на центрофуга за получаване и фракциониране на микрочастици,поз.7-монтаж,въвеждане в експлоатация, обучение,гаранц.поддръжка на на камера за солена мъгла с възможност за изследване в динамичен режим

  Референтен номер: 00988-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 500 BGN 28.02.2019 17:00

  “Д-ка на резервни части, аксесоари, смаз. м-ли, антифриз и др.консумативи, и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранц. поддръжка и ремонт…

  Доставка на резервни части, аксесоари, смазочни материали, антифриз и други консумативи - според потребностите на Възложителя и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Суворово, при СИДП Шумен за календарната 2019 год.

  Референтен номер: 02711-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 564 640 BGN 01.03.2019 17:30

  „Дефектация, възстановяване на работоспособността (ефективността) и надграждане на мобилни системи за наблюдение”

  Дефектация, възстановяване на работоспособността (ефективността) и надграждане на мобилни системи за наблюдение

  Референтен номер: 02849-2019-0008
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки