791 - 794 от 794 поръчки

 • България 1 078 000 BGN 29.05.2020 17:00

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

  Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, мрежа ниско и средно напрежение, находящи се в гр. Благоевград – 20 обекта, гр. Рила – 1 обект и м. Предел – 1 обект, съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща за балансираща група и не поема…

  Референтен номер: 00285-2020-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 287 300 BGN 17.06.2020 16:00

  „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД по 92 номенклатурни единици”

  Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД по 92 номенклатурни единици” с три обособени позиции”.Обособена позиция № 1: „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД".Обособена позиция № 2: „Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД" и обособена позиция №3 „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД" по 92 номенклатурни единици”
  В предмета на обществената поръчка са включени лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък…

  Референтен номер: 1407-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 886 596 BGN 24.06.2020 16:00

  „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени…

  „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % /три процента/ от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 2 (два) месеца или застраховка със срок…

  Референтен номер: 00705-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки