946 - 950 от 986 поръчки

 • България 57 640 BGN 25.03.2019 17:30

  Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проекти,финансирани по Оперативна програма "РР"

  Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на следните проекти: BG16RFOP001-5.001-0003-C01 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” и BG16RFOP001-5.001-0054-C01 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

  Референтен номер: 00080-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 650 000 BGN 18.04.2019 16:45

  Доставка и въвеждане в експл. на 2 бр. желез. мот. влек. „лек тип” с тов. платф. и кр. устр., за…

  Предметът на поръчката включва доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя железопътни моторни влекачи „лек тип” с товарна платформа и краново устройство, за междурелсиe 1435 мм и свързаните с тях допълнителни работни устройства, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“, както следва:
  1.Железопътен моторен влекач „лек тип“ с товарна платформа и краново устройство за междурелсие 1435 мм. и свързаните с тях допълнителни работни устройства, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи със снегорин - 1 бр.
  2.Железопътен моторен влекач „лек тип“ с товарна платформа и краново устройство за междурелсие 1435 мм.…

  Референтен номер: 00233-2019-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 855 381 BGN 15.04.2019 16:45

  Проектиране, доставка и изграждане на обект: Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София – Карлово

  Предметът на поръчката включва проектиране, доставка и изграждане на обект: Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София – Карлово, както следва:
  Обектът ще се изпълнява в два етапа:
  Етап I – Изготвяне на детайлни работни проекти за внедряване на диспечерската централизация и замяна на пултовете в гарите Яна, Кремиковци с компютърно управление;
  Работният проект подлежи на одобрение от експертен технически съвет /ЕТС/ на Възложителя.
  Етап ІІ – Доставка, монтаж и изпълнение на СМР, съгласно одобрения работен проект от Етап І в съответствие с представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена количествена сметка. Предвижда се доставка на резервни части, инструменти, специализирани и…

  Референтен номер: 00233-2019-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Доспат 110 620 BGN 25.03.2019 17:00

  „Доставка и монтаж на офис мебели за обзавеждане на офиси на Общинска Администрация гр.Доспат на ул. „К.П.Войвода” №3 ”

  Доставка и монтаж на офис мебели за обзавеждане на офисите на Общинска Администрация гр.Доспат на ул. „К.П.Войвода” №3
  Описание на необходимото обзавеждане съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 00166-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 996 372 BGN 26.03.2019 16:00

  Доставка на медицински изделия по шест обособени позиции за нуждите на НМТБ Цар Борис ІІІ

  Доставка на медицински изделия по шест обособени позиции за нуждите на НМТБ Цар Борис ІІІ за период от две години.

  Референтен номер: 00708-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки