946 - 950 от 1002 поръчки

 • България 340 000 BGN 25.09.2018 17:30

  „Доставка на специализирано оборудване за теренни проверки – GPS устройства“

  Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка на 80 броя GPS устройства за теренни проверки.
  Закупуването на специализираното оборудване е необходимо във връзка с осъществяване на теренни проверки и качествен контрол от служителите от ОД “Земеделие“ и дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ към МЗХГ.

  Референтен номер: 00696-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 662 217 BGN 19.09.2018 16:30

  Доставка на медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД по обособени позиции

  Предметът на обществената поръчка е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ–1–Русе ЕООД, индивидуализирани в Обявлението и Техническата спецификация от документацията за обществена поръчка.Поръчката съдържа 14 самостоятелно обособени позиции с номенклатури, с общ брой номенклатури в обособените позиции – 204. В Таблица № 1 във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерна единица, прогнозно количество и прогнозна стойност за всяко медицинско изделие.

  Референтен номер: 01713-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 603 BGN 20.09.2018 17:30

  Изготвяне на оценка за съответствието и упражняване на строителен надзор за обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни…

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да направи оценка за съответствие на инвестиционния проект във фаза технически проект и упражняване на строителен надзор на обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОД МВР-Варна“, който ще бъде възложен на инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) при изпълнението на проект – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“.

  Референтен номер: 00081-2018-0041
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 126 789 BGN 20.09.2018 17:30

  „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради -…

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да разработи инвестиционен проект във фаза технически проект, да извърши строителството за обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОД МВР-Варна“ и да осъществи авторски надзор по време на строителството му.

  Референтен номер: 00081-2018-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 494 275 BGN 02.10.2018 17:15

  „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в позиции"

  ОП 1: „Реконструкция на ул. „Христо Фотев“ от о.т. 1451 до о.т. 1453 и от о.т. 1445 до о.т. 1447, ул. „Цар Самуил“ от о.т. 1455 до о.т. 1467, ул. „Македония“ от о.т. 400 до о.т. 1460 и от о.т. 356 до о.т. 400, ул. „Пробуда“ от о.т. 20 - о.т. 1463 до о.т. 1462, ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 1543 до о.т. 21 и от о.т. 1 до о.т. 1543, междублоково пространство в УПИ III, кв. 160, междублоково пространство в УПИ I, кв. 162, междублоково пространство в УПИ I, кв. 145, междублоково пространство в УПИ I, кв. 144, гр.…

  Референтен номер: 00797-2018-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки