946 - 950 от 1138 поръчки

 • България 345 000 BGN 23.07.2018 17:00

  „Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване и модернизация на Читалище в гр.Летница, община Летница“

  Предметът на обществената поръчка е изпълнение на СМР на обект: „Обновяване и модернизация на Читалище в гр.Летница, община Летница“, в изпълнение на проект №11/07/2/0/00105 „Обновяване и модернизация на Читалище в гр. Летница, община Летница“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

  Референтен номер: 00823-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 045 038 BGN 18.07.2018 17:00

  „Реконструкция на водоснабдителната система с. Слънчево – етап 1”

  Предвижда се реконструкция на улични водопроводи в с. Слънчево с връзки към всички съществуващи водопроводи и с предвиждането на необходимия брой сградни водопроводни отклонения.
  Предвид спецификата на задачата – реконструкция на водопроводна мрежа в урбанизирана територия и факта, че не може да се спира водоподаването и да се разкопават едновременно всички улици, както и възможностите за финансиране на строежа, се предвижда етапност на изпълнението на СМР. Проектът за реконструкция на водоснабдителната мрежа обхваща населеното място в очертанията на регулационната линия и е предвиден за изпълнение на четири етапа, като предмет на настоящето възлагане е първият етап на изпълнение.

  Референтен номер: 00237-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 762 500 BGN 18.07.2018 16:00

  „Благоустрояване с устройване на нови места за паркиране на територията на Медицински университет гр. Пловдив ”

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждането на нов открит паркинг на територията на УПИ II 522.3585- болница, от кв.368 по плана на Младежки хълм в град Пловдив за 99 автомобила, от които 4 бр. са предвидени за инвалидни места.

  Референтен номер: 00512-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 18.07.2018 16:00

  "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, гр.Козлодуй".

  Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на "МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ"ЕООД, гр.Козлодуй и съгласно условията на документацията за участие. Медикаментите са посочени в техническата спецификация разпределенив 441 позиции. Участниците могад да подават оферти за една или повоче позиции.

  Референтен номер: 400-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.07.2018 16:00

  Сервиз и ремонт на металсигнализатори (детектори), монтирани на ТМО в „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево, по обособени позиции

  Сервиз и ремонт на металсигнализатори (детектори), монтирани на ТМО в „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево, по обособени позиции, както следва:
  обособена позиция №1: Сервиз и ремонт на металсигнализатори (детектори) тип BJMS, обем до 82140 лева без ДДС
  обособена позиция №2:Сервиз и ремонт на металсигнализатори (детектори) тип MS12/97PSQ, обем до 17160 лева без ДДС.
  Максималната стойност на договора включва абонаментна такса и резервни части, подлежащи на подмяна при необходимост.

  Референтен номер: 00265-2018-0085
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки