951 - 955 от 1138 поръчки

 • България 280 000 BGN 19.07.2018 17:00

  Укрепване на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в с.Медвен

  Предметът на поръчката включва изпълнение на строително - монтажни и пътни работи, съгласно одобрен инвестиционен проект за укрепване на свлачище на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в с.Медвен с обща дължина 48 м.
  Всички видове СМР подлежащи на изпълнение, съгласно одобрения инвестиционен проект са посочени в количествена сметка, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
  Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка
  Категория на обекта съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - І (първа) категория. За обекта има издадено Разрешение за строеж.

  Референтен номер: 00111-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 242 500 BGN 19.07.2018 17:00

  Укрепване на свлачище на пътя с.Нейково - гр.Елена /общински път SLV 1005: II-48 (Котел-Градец) – Катунище – Нейково – границата…

  Предметът на поръчката включва изпълнение на строително - монтажни и пътни работи, съгласно одобрен инвестиционен проект за укрепване на свлачище на пътя с.Нейково - гр.Елена /общински път SLV 1005: II-48 (Котел-Градец) – Катунище – Нейково – границата с община Сливен/.
  Всички видове СМР подлежащи на изпълнение, съгласно одобрения инвестиционен проект са посочени в количествена сметка, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
  Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка
  Категория на обекта съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - І (първа) категория. За…

  Референтен номер: 00111-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 817 762 BGN 20.07.2018 17:00

  „Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна“.

  Предметът на обществената поръчка включва извършването на ремонтни работи в Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в гр. Кресна. В предмета на поръчката са включени ремонтни работи на следните два обекта:
  - Ремонт на сградата на училището;
  - Ремонт на прилежащото дворно пространство, в т.ч. облагородяване на околното пространство и зелените площи в имота на училището.
  Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация, както и в приложените Количествено-стойностна сметка на дейностите – образец № 4.1. и инвестиционен проект. Работите следва да бъдат извършени въз основа на същите, като изпълнителят се съобрази…

  Референтен номер: 00611-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 57 000 BGN 20.07.2018 17:00

  Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково

  стърг. на б-я по стен. – 450 кв.м., грундиране – 450 кв.м., изпълн. на гипс. шпахл. – 450 кв.м., цял. трикр. б-не – 2700 кв.м., офор. на страници на дограма – 110 кв.м., прогонка на п-ци -15 бр; демонт. на настил. от балат. и мовел. шпахлов. под – 1080 кв.м., изпъл. на нов. настил. балатум – 1020 кв.м. и на лам. п-ет – 60 кв.м.;дост. монт./демонт. на вътр. в-ти – 3бр.;дост. и монт. на витрини с двук., негор., димоуп., самозатв. се в-та160/210 с автом. за затв., алум. с един. остък. (дебел. на стък. мин. 5 мм) 5 бр.; дост., монт./демон.…

  Референтен номер: 00145-2018-0084
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 68 295 BGN 23.07.2018 16:30

  Извършване на ремонти дейности за нуждите на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора

  Извършване на ремонти дейности за нуждите на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора. Настоящата поръчка обхваща строителна дейност по текущи ремонти на сгради, в чийто обем са включени основните видове работи от Количествената сметка на Възложителя за съответните обекти, за която се подава оферта като: демонтаж и монтаж на врати; боядисване с латекс и блажна боя на стени и тавани; демонтаж и монтаж на стенни облицовки и облицовки от фаянсови плочки; демонтаж и монтаж на ел. контакти и осветителни тела; подмяна и изграждане на ВиК инсталации; демонтаж и монтаж на подови настилки и ламинирани паркети; дейности по изграждане…

  Референтен номер: 00373-2018-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки