951 - 955 от 1015 поръчки

 • гр. София 24.04.2018 16:30

  ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД /ТРАНЗИТ 2.5D/, ШКОДА И ГАЗ 53

  ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД /ТРАНЗИТ 2.5D/, ШКОДА И ГАЗ 53, разделени на 16 обособени позиции, подробно описани в документацията за участие, за нуждите на под."Трансенерго и РП" към "Столичен електротранспорт"ЕАД, за период от две години.

  Референтен номер: 00203-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Ведрина 177 207 BGN 24.04.2018 17:00

  Ремонт на сгради, публични пространства, водостоци и канавки на територията на община Добрич

  Предмет на обществената поръчка е извършването на строително-ремонтни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 15 (петнадесет) обособени позиции.
  Предвидено е да се извършат ремонтно-възстановителни работи в единадесет читалищни сгради, шест кметства, пет детски градини, четири социални патронажа, два клуба на пенсионера, здравна служба, сграда вишка, две естествени чешми, сграда дом на покойника, външни тоалетни и инфраструктурни обекти. Строителните дейности се извършват в двадесет и шест населени места на територията на община Добричка, област Добрич.
  Всеки Участник може да подаде оферта за една или повече или всички обособени позиции.
  Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция…

  Референтен номер: 00159-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 25.04.2018 17:00

  Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС Етрополе за срок от 36 месеца

  "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС Етрополе за срок от 36 месеца" като пълния обхват на поръчката е съгласно приложената техническа спецификация към одобрената документация за участие - Приложение № 10.
  В предмета на обществената поръчка се включва доставка на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група с място на изпълнение 1 брой обект на територията на стопанството.
  Прогнозното количество за потребление на електрическа енергия от обекта, за срока на договора, а именно 36 /тридесет и шест/ месеца, е 33033 kWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава…

  Референтен номер: 02724-2018-0017
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 000 BGN 24.04.2018 17:00

  „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по три обособени позиции“

  Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора.
  Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите…

  Референтен номер: 00038-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 467 053 BGN 24.04.2018 15:00

  ”Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД”

  Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на КОЦ ВРАЦА ЕООД, посочени в 42 обособени позиции, съгласно спецификация към Документацията на Възложителя .

  Референтен номер: 00813-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки