956 - 960 от 1002 поръчки

 • България 24 383 BGN 19.09.2018 17:00

  „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на СМР по проект „Подобряване на ТЕN-Т мрежата в трансграничния…

  Обществената поръчка обхваща: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 176а ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни…

  Референтен номер: 00383-2018-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.10.2018 17:00

  „Градоустройствено решение (концепция) на нов градски център и изготвяне на работни проекти”

  Референтен номер: 00166-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22 500 BGN 19.09.2018 16:30

  Ремонт и поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима

  Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ДГС Борима, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.
  Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили: Ланд Ровер Дефендер 110 - 1 бр; Тойота РАВ 4 - 1 бр; Тойота Хайлукс - 2 бр. Услугата включва: І.Техническо обслужване на МПС 1. Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите., 2.Изготвяне и поддържане на сервизна книжка; ІІ.Текущ ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние; ІІІ.Доставка на резервни…

  Референтен номер: 02709-2018-0049
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 038 BGN 20.09.2018 17:00

  "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В УПИ III,

  Предмет на настоящата поръчка е частична подмяната на дограмата, частична подмяна на осветителни тела, ремонт на санитарните помещения и вътрешно боядисване. Подмяна на стара дървена дограма с нова от PVC и алуминиеви обикновени профили. Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

  Референтен номер: 00189-2018-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 561 950 BGN 01.10.2018 17:30

  „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде изготвен технически проект за новo съоръжение и за реконструкция на участъците от двете му страни до превързването им със съществуващия път и строителството им.

  Референтен номер: 00044-2018-0071
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки