956 - 960 от 1015 поръчки

 • България 108 333 BGN 24.04.2018 17:15

  Доставка и гаранционно обслужване на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван за нуждите на Община Пловдив

  Доставка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил – за нуждите на Община Пловдив съгласно изискванията в техническата спецификация.

  Референтен номер: 00267-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 38 443 BGN 24.04.2018 18:00

  „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции…

  Предметът на поръчката е избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на проекти на Община Ловеч, финансирани по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г., по две обособени позиции: Обособена позиция №1- проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч-етап 1", със следните подобекти: Подобект №1: Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Ловеч с адрес ул. "Георги Сава Раковски" №3; Подобект №2: Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.…

  Референтен номер: 00169-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 220 587 BGN 24.04.2018 15:00

  ”Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД по обособени позиции”

  Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ ВРАЦА ЕООД, посочени в 26 обособени позиции съдържаща различен брой номенклатурни единици, съгласно разпоредбата на чл. 30 от ППЗОП.

  Референтен номер: 00813-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 500 000 BGN 26.04.2018 16:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”

  Видовете стоки, предвидени за доставка, са 782 и представл.лекарствени продукти, опис.подробно в Техническа спецификация от Докум-ята за поръчката.Същите са разпред.в 5 самост.обособени позиции, включващи самостоятелни номенклатури на лекарствени продукти, всяка от които е за доставка на 1 артикул/лек.продукт/ и е посоч.със самост.пореден номер в Техн.специф-я. Всеки участник може да предст.оферта за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на общ.поръчка, както и за една, повече или всички обос.позиции от поръчката. Участниците в процед.задълж.оферират и дост.лек.продукти, разреш.за употр.на тер.на РБългария, по реда на ЗЛПХМ. Предл.стоки тр.да отг.на вс.постав.за тях изискв.в Техн.специф-я. Посоч.кол-ва на лек.продукти са ориентир. и…

  Референтен номер: 00757-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 25.04.2018 17:30

  Доставка на обор.и канц.мат.за целите на Проект„Комб.проц.за проект.и изгр.на компост.инст.и на инст.за предв.трет.на бит.отп.за общ.по проц.чрез дир.пред.BG16M1OP002-2.002, по пр.ос2, ОП…

  Настоящата обществена поръчка е свързана с възлагане на дейностите по доставка на оборудване и канцеларски материали, необходими в процеса на управление на Проекта. Обществената поръчка предвижда Доставката на оборудване и канцеларски материали и по-конкретно - офис техника, консумативи и канцеларски материали, в т. ч.: 1. Доставка на:9 бр. Преносими компютри със софтуер; 4 бр. Комб. устройства за принтер, факс и скенер; 3 бр. Мултимедийни устройства.
  2. 20 бр. Тонер касети; 350 бр. CD – R, 700 MB (записващи дискове); 350 опаковки Пликове за CD; 220 пакета Копирна хартия, формат А4; 150 бр. Химикали; 27 компл. Текст маркери (по 4 броя в…

  Референтен номер: 00385-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки