956 - 960 от 986 поръчки

 • България 05.04.2019 17:00

  Доставка на релейни защити високо напрежение, локални контролери, комутатори и други устройства за интегриране към телемеханични системи.

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на релейни защити високо напрежение, локални контролери, индустриални комутатори и други устройства за интегриране към телемеханични системи, съгласно техническите спецификации и е със срок на договора за 4 (четири) години. Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: Доставка на релейни защити високо напрежение, локални контролери, комутатори и други устройства за интегриране към телемеханични системи за 110 kV.
  Обособена позиция № 2: Доставка на релейни защити високо напрежение 220/400 kV.
  Първоначалната доставка и всички последващи доставки ще се извършват след изпращане на отделна поръчка за доставка от възложителя.

  Референтен номер: 01379-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 761 989 BGN 28.03.2019 17:00

  "Изграждане на дневен център за деца с увреждания", от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен…

  Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.
  Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.9 и във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка.
  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект № 01/07/2/0/00634 а именно "Изграждане на дневен център за деца с увреждания", от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда

  Референтен номер: 00616-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.03.2019 17:00

  Доставка на изолатори полимерни и междуфазни (дистанционери) за въздушни линии високо напрежение.

  Предметът на настоящата поръчката е доставка на изолатори полимерни и междуфазни (дистанционери), съгласно техническите спецификации и е със срок на договора за 36 /тридесет и шест/ месеца. Полимерните изолатори ще се монтират на електропроводи с напрежение 110 кV, 220 кV и 400 кV. Доставените изолатори ще се използват както за носително, така и за опъвателно окачване на проводниците.
  Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: Доставка на изолатори полимерни и междуфазни (дистанционери) за въздушни линии 110 kV;
  Обособена позиция № 2: Доставка на изолатори полимерни и междуфазни (дистанционери) за въздушни линии 220 kV;
  Обособена позиция № 3: Доставка на…

  Референтен номер: 01379-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 910 000 BGN 26.03.2019 17:00

  Възлагане на дейности по извършване на строително-монтажни работи за Повишаване на Енергийната Ефективност в Административна сграда за обществено обслужване -…

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши необходимото строителство, за да се постигне основната цел на проекта, а именно повишаване на енергийната ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – град Поморие.

  Референтен номер: 00712-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 55 000 BGN 25.03.2019 17:30

  Обучение Cisco Networking и програмно осигуряване

  Предметът на обществената поръчка е „Обучение Cisco Networking и програмно осигуряване“, включващ обучение в 4 (четири) модула по следните теми: Въведение в мрежите – Introduction to Networks, Основи на маршрутизирането и комутирането – Routing and Switching Essentials, Мащабиране на мрежи – Scaling networks и Свързване на мрежи – Connecting Networks.

  Референтен номер: 05401-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки