966 - 970 от 1042 поръчки

 • България 36 000 BGN 30.09.2019 17:00

  "Ремонт и поддръжка на МПС, включително и доставка на резервни части и консумативи за МПС" на ТП ДГС Белоградчик за…

  1. Предметът на поръчката включва:
  1.1. Поддръжка и текущ ремонт - обхващат цялостното поддържане в изправност на МПС, проверка на ходовата част, спирачна система и кормилната уредба; проверка на съединител, скоростна кутия и диференциал; проверка и ремонт на ел. инсталацията, без радиоапаратите; проверка и смяна на консумативите при необходимост - масла, филтри, антифриз, спирачна течност и др.; диагностика на двигател; извършване на текущ ремонт на МПС, включително доставка и монтаж на гуми.
  1.2. Доставка на резервни части и други консумативи за същите, необходими при правилната работа на МПС.
  Изпълнителят трябва да е в състояние и да има възможност за извършване ремонти на двигател,…

  Референтен номер: 02709-2019-0084
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.09.2019 17:00

  Доставка и поддръжка на приложен CAD софтуер за автоматизиране на проектирането

  Поръчката е разделена на две обособени позиции и включва:
  - обособена позиция № 1 "Доставка на продукти на „AUTODESK“ - включва доставка и поддръжка за срок от три години на следните продукти - One AutoCAD, AutoCAD LT и AutoCAD Civil, по заявка на възложителя за срока на договора.
  - обособена позиция № 2 "Доставка на продукти на "AUCOTEC" - включва доставка и поддръжка за срок от три години на софтуерни продукти ELCAD, по заявка на възложителя за срока на договора. В обособената позиция се включва и провеждане на еднократно въвеждащо обучение за ELCAD на 6 служители на възложителя.

  Референтен номер: 01379-2019-0160
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 931 020 BGN 24.09.2019 17:30

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Национална образователна телевизия"

  В предмета на поръчката е включена доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа на определени от възложителя лица, цялостна гаранционна поддръжка, обслужване и сервиз през време на гаранционния срок на специализирано ТВ и видео оборудване. Подробни технически спецификации на оборудването, могат да бъдат намерени на адреса на профила на купувача на възложителя: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

  Референтен номер: 00640-2019-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 468 600 BGN 24.09.2019 17:00

  „Доставка на готова и суха храна за арести“ по обособени позиции

  Обособени позиции от обществената поръчка, които се възлагат с настоящата процедура, са следните: :
  Обособена позиция № 1 – „Доставка на готова и суха храна за Арест Габрово“;
  Обособена позиция № 2 – „Доставка на готова и суха храна за Арест Хасково и Арест Свиленград“;
  Обособена позиция № 3 – „Доставка на готова и суха храна за Арест Добрич“;
  Обособена позиция № 4 – „Доставка на готова и суха храна за Арест Русе“.

  Референтен номер: 02030-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 27.09.2019 16:30

  "Периодична доставка на резервни части за МПС собственост на СЦДП ГАБРОВО стопанисвани от ТП ДЛС РОСИЦА

  Периодична доставкана резервни части за МПС и собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица за 12 месеца

  Референтен номер: 2712-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки