971 - 975 от 1222 поръчки

 • България 12 000 BGN 04.11.2019 17:00

  Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и…

  Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарaти, UPS устройства, модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Ивайловград. Абонаментното и сервизно обслужване обхваща както наличната към откриване на процедурата офис техника, упомената в документациятаза възлагане на обществена поръчка, така и придопбитата такава след този момент, и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техниката.

  Референтен номер: 2716-2019-0129
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 234 041 BGN 05.11.2019 17:30

  „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“

  Предметът на настоящата поръчка е „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“.
  В предмета на поръчката се включва доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 200 /двеста/ броя настолни компютърни конфигурации, с цел осигуряване на поетапна подмяна на физически и морално остарели, с ниски технически параметри компютърни конфигурации, в съответствие с постъпили заявки от РЗОК и ЦУ на НЗОК. Възлагането на поръчката е част от дейностите по разширяване и модернизиране на ИТ инфраструктурата на Националната здравноосигурителна каса.

  Референтен номер: 00207-2019-0097
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 700 BGN 08.11.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“

  Поръчката има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Габрово, находящо се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4. , чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, описани по видове и прогнозни количества в Техническата спецификация и Приложение към нея.

  Референтен номер: 00145-2019-0148
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 142 000 BGN 04.11.2019 17:00

  Зимно поддържане през 2020 г. на общинските пътища в община Стралджа

  Зимно поддържане през 2020 г. на общинските пътища в община Стралджа

  Референтен номер: 00065-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 700 BGN 08.11.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Габрово, включени в списъка по…

  Поръчката има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Габрово, находящо се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4. , чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, описани по видове и прогнозни количества в Техническата спецификация и Приложение към нея. Артикулите, предмет на настоящата поръчка са включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.07.2016 г., предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с…

  Референтен номер: 00145-2019-0149
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки