971 - 975 от 999 поръчки

 • България 28.08.2019 17:00

  "Доставка на цифрови релейни защити и автоматики за Ср.Н".

  Поръчката е за доставка на цифрови релейни защити и автоматики за Ср.Н, включваща и провеждане на приемни изпитания и обучение.
  Съгласно техническите спецификации е със срок на договора за 4/четири/ години.
  Всички доставки ще се извършват след изпращане на конкретна поръчка за доставка от възложителя.

  Референтен номер: 01379-2019-0134
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.08.2019 17:00

  „Доставка чрез лизинг на два броя употребявани комбинирани багер - товарачи и един брой употребяван каналокопател”.

  Поръчката е с две обособени позиции в зависимост от вида на доставяните машини.
  Доставката е за два броя употребявани комбинирани багери – товарачи, които да са произведени не по-късно от 01.01.2016 год. и един брой употребяван каналокопател с дата на производство след 01.01.2014 год., с минимални технически характеристики и изисквания, посочени в документацията за участие.
  Доставките на машините ще се осъществяват франко „Помощна и спомагателна дейност” (ПСД) на "ВиК" ЕООД град Стара Загора.
  Гаранционният срок за доставените машини се оферира в месеци – минимум 2 месеца.
  Доставката ще се извърши при условията на 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг с включено в сумата…

  Референтен номер: 00397-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 160 000 BGN 26.08.2019 17:30

  „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център…

  Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление „води“ и „отпадъци“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019. Избраният изпълнител следва да ивърши изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации от ЧАСТ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА от документацията за участие на възложителя., неразделна част от настоящата документация за участие. Изпълнението на…

  Референтен номер: 00640-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Горна Оряховица 770 400 BGN 30.08.2019 16:45

  Абонаментно обслужване, ремонт и доставка на резервни части за извънгаранционни електронни вагонни везни за период от 4 години

  Основните задължения на Изпълнителя без да се ограничават, са:
  1)Техническо обслужване на вагонни везни собственост на ДП НКЖИ;
  2)Присъствие на представител на Изпълнителя при извършване на метрологична проверка;
  3)Ремонт на повредени вагонни везни, в това число доставка, демонтаж и/или монтаж на резервни части, материали и/или консумативи;
  4)Доставка на мобилен интернет 35 GB на месец;
  5)Он-лайн поддръжка - дистанционната поддръжка се осъществява през Интернет чрез комуникационен софтуер предложен от Изпълнителя.

  Референтен номер: 00233-2019-0058
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 154 165 BGN 28.08.2019 17:30

  Изграждане на уеб базирана платформа за електронно дистанционно обучение (ЕДО) за нуждите на Интеграционен портал по проект „Изграждане и развитие…

  Основна цел на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ е подобряване на средата за научноизследователска дейност, повишаване качеството на научните разработки и пазарната реализация на резултатите от тях в сферите на Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ (процедура BG05M2OP001-1.001, ОП НОИР).
  Услугата включва разработване, внедряване и поддръжка на уеб базирана платформа за електронна дистанционна форма на обучение (ЕДО) „Наследство БГ“. В техническата спецификация са посочени подробни технически параметри към изискванията за изпълнение нa услугата.

  Референтен номер: 00640-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки