976 - 980 от 1222 поръчки

 • България 11.11.2019 16:30

  Доставка на силиконови изолатори по проект LIFE BIRDS ON POWERLINES, LIFE16/NAT/BG/000612

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК: 130277958, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на силиконови изолатори по проект LIFE BIRDS ON POWERLINES, LIFE16/NAT/BG/000612“, реф.…

  Референтен номер: 01467-2019-0071
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 112 000 BGN 07.11.2019 16:30

  Доставка чрез закупуване на един брой нов автобус-20 местен за нуждите на ТП ДГС Родопи

  Доставка чрез закупуване на един брой нов автобус-20 местен за нуждите на ТП ДГС Родопи

  Референтен номер: 02718-2019-0167
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 650 BGN 05.11.2019 16:00

  „Доставка на компютърна, периферна и интерактивна техника за научни цели на ННП "E-ЗДРАВЕ"”

  Предметът на поръчката е обособен в пет обособени позиции и включва доставка на:
  1. По Обособена позиция № 1 - НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР - 1 бр. и МОНИТОР - 1 бр.
  2. По Обособена позиция № 2 - ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ - 2 бр.
  3. По Обособена позиция № 3 - ПРЕНОСИМА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА - 2 бр.
  4. По Обособена позиция № 4 - ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР 2 в 1 - 6 бр.
  5. По Обособена позиция № 5 – ПРИНТЕР - 1 бр. и МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО - 2 бр.
  В предмета на поръчката се включва доставка и гаранционен сервиз на доставената техника по време на гаранционния срок.

  Референтен номер: 00512-2019-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.11.2019 16:30

  Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV

  Изработване и доставка на 9 бр. моторни задвижвания за управление на главни ножове на разединител тип РГ-126.ІІ/1600УХЛ1 и РГ1-126.ІІ/1600УХЛ1.
  Изработване и доставка на 6 бр. моторни задвижвания за управление на земни ножове на разединител тип РГ-126.ІІ/1600УХЛ1 и РГ1-126.ІІ/1600УХЛ1.
  Изработване и доставка на 6 бр. опорни колони от стоманена конструкция, адаптирани към съществуващите разединители за новодоставените моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж без земен нож за разединител тип РГ-126.ІІ/1600УХЛ1.
  Изработване и доставка на 3 бр. опорни колони от стоманена конструкция, адаптирани към съществуващите разединители за новодоставените моторни задвижвания на разединител паралелен монтаж с два зеземителни ножа за разединител тип РГ1-126.ІІ/1600УХЛ1.

  Референтен номер: 01379-2019-0206
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 826 420 BGN 05.11.2019 17:30

  Сключване на рамково споразумение за доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол

  “Сключване на рамково споразумение за доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол“, съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена в 5 (пет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на Рамково споразумение с един изпълнител за всяка обособена позиция.

  Референтен номер: 00164-2019-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки