981 - 985 от 1042 поръчки

 • България 1 884 000 BGN 19.09.2019 17:30

  „Извършване на охранителни дейности на територията на Икономическа зона София – Божурище“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е :„Извършване на охранителни дейности на територията на Икономическа зона София – Божурище“. Основните дейности са: Физическа невъоръжена охрана; Пропускателен режим (при необходимост); Своевременно реагиране на алармени сигнали от монтираните сигнално – охранителни системи; Осъществяване на видеонаблюдение чрез съществуваща системи за видеонаблюдение; Охрана чрез охранителни патрули с патрулни моторни превозни средства и реагиране на получени сигнали от техническите системи за сигурност чрез мобилен охранителен патрул.

  Референтен номер: 01954-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29 167 BGN 19.09.2019 17:30

  „Благоустрояване на прилежащото пространство и създаване на достъпна среда към сградата на Агенция за социално подпомагане гр. Разград“

  Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи за основен ремонт на градинката пред сградата на Агенция за социално подпомагане/АСП/-Регионална дирекция гр. Разград, с адрес:гр.Разград 7200,бул„Княз Борис I“№72.Предвижда се подмяна на плочника и полагане на асфалтови алеи с ориентировъчен обем от 1200 кв.м.,съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя.Предвижда се да се извършат следните видове работи:Настилка(плочник) пред сградата-демонтаж на стари бетонови плочи,изнасяне,разбиване на стар бетон,подравняване на основата,направа на трошенокаменна настилка 15 см,бетон за настилка,армирани мрежи,доставка и полагане на вибропресовани плочи 40/40/6см.Натоварване и изнасяне на стр.отпадъци и земните маси на депо до 10 км; Алеи и…

  Референтен номер: 00338-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 494 376 BGN 04.10.2019 16:45

  Механизиран среден ремонт в гара Хан Крум на жп стрелки и парчета между тях

  Механизиран среден ремонт на железопътни стрелки и парчета железен път между тях, състоящо се:
  І.СМР по жп стрелки СО – 49Е1 – 1:9 – 300 - 13 бр и кръстолиние 1 бр, включващо: изгребване и извозване до 5 км на 1130 м3 баластова призма, изкоп на земна маса и извозване 540 м3, доставка, полагане и уплътняване на пясък за пясъчна възглавница 490 м3,първа нивелация на жп стрелки 14 бр.
  ІІ. СМР по "парчета" железен път с обща дължина 242 м: включващо: изгребване и извозване до 5 км на 567 м3 баластова призма, изкоп на земна маса и извозване 200 м3, доставка, полагане…

  Референтен номер: 00233-2019-0066
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 19.09.2019 17:30

  "Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на АСП"

  Предметът на настоящата поръчка включва доставка и гарационна поддръжка на не по-малко от 160 /сто и шедтдесет/ броя настолни компютърни конфигурации /компютър, монитор и лицензирана операционна система/в рамките на пределната прогнозна стойност на обществената поръчка с цел обезпечаване на Агенция за социално подпомагане.

  Референтен номер: 00496-2019-0093
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.09.2019 16:30

  Доставка на уред за измерване пробивно напрежение на изолационно масло

  Предмет на поръчката е доставка на 1 бр. преносим уред за определяне на пробивно напрежение на изолационно масло

  Референтен номер: 01379-2019-0157
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки