851 - 855 от 855 поръчки

 • България 48 000 BGN 10.12.2019 17:00

  Предоставяне на усруги по почиставне помещения в сгради на ТП на НОИ - Стара Загора и прилежащи площи

  Обект на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ –Стара Загора и прилежащи площи, изразяваща се в съвкупност от дейности, извършването на които осигурява ежедневно поддържане на хигиената и санитарния минимум в работните помещения и прилежащите части на сградите на ТП на НОИ. Конкретните изисквания по отношение извършването на услугата са посочени от възложителя в Техническите спецификации - част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00145-2019-0166
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 32 000 BGN 10.01.2020 17:00

  “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащите площи”

  Предмет на настоящата обществена поръчка е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението, конкретизирани в техническите спецификации от документацията за участие.

  Референтен номер: 00145-2019-0168
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 000 BGN 17.01.2020 16:00

  Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна информационна система.

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна и информационна система и предоставяне на услуги, чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група.

  Референтен номер: 3435-2019-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 322 000 BGN 12.12.2019 17:00

  „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3.…

  Предметът на поръчката е „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции:
  Обособена позиция 1:Процесна камера за изграждане на покрития;
  Обособена позиция 2: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация.
  Доставеното оборудване по всяка обособена позиция трябва да е ново, неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка.

  Референтен номер: 00193-2019-0044
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 10.12.2019 16:30

  „Извършване на услуги по обслужване, поддръжка и ремонт на извънгаранционни автомобили, ползвани от Център за спешна медицинска помощ – Бургас”

  Обществената поръчка е за възлагане извършването на услуги по ремонт на ползваните от ЦСМП–Бургас извънгаранционни автомобили, услуги по извършване на периодично техническо обслужване, небходимите за поддръжката и ремонта на автомобилите заваръчни услуги, услуги по извършване на годишен технически преглед на автомобилите, извършване на необходимите доставки на части за автомобилите. Видовете услуги и доставки, прогнозни количества, са посочени в техническата спецификация–част от документацията за поръчката. Услугите и доставките следва да се извършват в съответствие с посочените в документацията за поръчката срокове, условия, изисквания.Подробна информация и описание, предмет и обхват на поръчката, количество/обем, място, срок за изпълнение, условия, изисквания, указания, в т.ч.…

  Референтен номер: 00181-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки