986 - 990 от 1042 поръчки

 • България 1 014 000 BGN 24.09.2019 17:00

  Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет…

  Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, училищата и заведенията за социални услуги в Община Хайредин по обособени позиции, за срок от 36 (тридесет и шест месеца), считано от датата на подписване на съответните договори.
  Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Приложение №1 към Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Посочените в количества са прогнозни.
  Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналата необходимост на съответните общински структури

  Референтен номер: 00614-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 278 500 BGN 24.09.2019 17:30

  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура във ФХФ и ФзФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по…

  С възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура, обособена в следните позиции: ОП № 1-Аргонов лазер; ОП № 2- X-Y позиционираща масичка за микроскоп с автофокус; ОП № 3- Оптична кювета за високо налягане (с диамантени прозорчета); ОП № 4- Оптичен микрокриостат (охлаждане с течен азот, окомплектован с вакуумна и криогенна техника) и ОП № 5- Флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане. Изпълнението на обществената поръчка обхваща следните етапи: 1 доставка и 2 монтаж и въвеждане в eксплоатация. Подробно описание на изисквания към изпълнението…

  Референтен номер: 00640-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Разград 1 701 260 BGN 19.09.2019 17:30

  Изпълнение на строително-монтажни работи чрез инженеринг – изграждане на социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на…

  Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реда на Закона за устройство на територията.Изискванията, свързани…

  Референтен номер: 00338-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 5 499 000 BGN 20.09.2019 14:00

  „Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”…

  Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на документацията.

  Референтен номер: 00178-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 36 000 BGN 24.09.2019 16:30

  „Доставка на електрическа енергия за срок от 36 месеца” за нуждите на ТП „ДЛС –Извора”

  „Доставка на електрическа енергия за срок от 36 месеца” за нуждите на ТП „ДЛС –Извора” Прогнозното количество електроенергия ниско напрежение, което ще се доставя за срока на договора е в размер на 8 333 kWh /месечно или 100 000 kWh /годишно, изчислено на база период от 12 месеца назад. Общата прогнозна стойност на поръчката за срок от 36 месеца е 36000.00 /тридесет и шест хиляди / лева без ДДС, от които 6000,00 лeва. без ДДС, предвидени за „опция за допълнителни доставки” – реализиране допълнителни количества доставки на електрическа енергия, при възникнала допълнителна необходимост от количества електрическа енергия 4.1 ОПЦИЯ: Възложителя…

  Референтен номер: 02718-2019-0143
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки