986 - 990 от 999 поръчки

 • България 79 873 963 BGN 19.09.2019 16:45

  „Модерниз.на железен път,конт.мрежа и с-ми за сигнал.и телекомуник.в гара Пловдив и изгр.на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“по…

  Обществената поръчка обхваща следните етапи, както следва:
  ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж;
  ЕТАП II: Строителство;
  ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост.

  Референтен номер: 00233-2019-0057
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.08.2019 16:30

  Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp

  Настоящата обществена поръчка е за доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар. Предметът на обществена поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от Закон за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на обектите на „Столичен електротранспорт” ЕАД, разположени на територията на гр.София и присъединени към мрежа Ср.Н и Н.Н. със собствена кабелна мрежа и на основание чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „б”, във връзка с чл. 19, ал. 2, чл. 22, ал. 2 и чл. 132 и чл.133 от Закон…

  Референтен номер: 203-2019-0019
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.08.2019 17:15

  Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).

  Референтен номер: 00797-2019-0040
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 23.08.2019 17:30

  „ПОДДРЪЖКА, ПЛАНОВИ РЕМОНТИ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЙЛЕР-УТИЛИЗАТОР, РЕМОНТ НА ШНЕКОВИ ВАЛОВЕ И ПРИЕМНА КАМЕРА И ДР. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНСИНЕРАТОРА”

  Инсинераторът е инсталация за изгаряне на опасни болнични отпадъци, ръководен от дирекция „Нефинансови стопански дейности“ при ПУДООС. Предметът на обществената поръчка включва поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор с изпитателно налягане до 10 аtm, почистване на тръбни снопове, подмяна на тръби, поддръжка и ремонт на обшивката на бойлера, подмяна на сегменти за шнеков вал, частичен ремонт на газоходи, и други дейности съгласно техническа спецификация и приложена към нея таблица по дейности и доставки. Количествата и видът на отделните дейности се определя периодично, въз основа на заявка от страна на възложителя и в зависимост от неговите потребности. Видовете и…

  Референтен номер: 00906-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 23.08.2019 16:00

  Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини и извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини…

  Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини и извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер - товарачи, снегорини и др.), включително доставка на резервни части и консумативи

  Референтен номер: 02718-2019-0109
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки