991 - 995 от 999 поръчки

 • България 754 600 BGN 27.09.2019 17:30

  Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2020…

  Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2020г. Поръчката има две обособени позиции, подробно описани в настоящото обявление:
  Обособена позиция № 1 - Застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "Злополука на местата в МПС". Обособена позиция № 2 - Застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подченение на министъра на отбраната и Българската армия със застраховка "Каско".
  Участниците могат да подават оферти за една или всички обособени позиции.

  Референтен номер: 00164-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 202 065 BGN 23.08.2019 16:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО…

  Избор на доставчик на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен” за срок от 12 месеца. Прогнозни количества и условия по доставката са подробно описани в ГЛАВА II „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от документацията за участие в процедурата. Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в "Профил на купувача" на адрес http://zop.mbal.sliven.net/auction/82/.

  Референтен номер: 00705-2019-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 835 137 BGN 19.09.2019 17:00

  Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София.

  Поръчката включва: Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ - София по обособени позиции. Об.позиция № 1 „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в учебните блокове и Библиотечно – информационния център (БИЦ) на ТУ - София“. Включва дейности по поддръжка и ремонт на 21 бр.асансьорни уредби,от които 13 бр. (2 бр.товарни и 11 бр.пътнически асансьора) с полуавтоматични врати (ПАВ) и 8бр. пътнически асансьора (6 бр. от тях са триплекси) с автоматични врати (АВ);Об.позиция №2 „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в студентските общежития и столове (СОС) на ТУ - София“. Включва дейности…

  Референтен номер: 00193-2019-0016
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.08.2019 16:30

  УТИЛИЗАЦИЯ НА ОТРАБОТЕНА БЕЛИЛНА ПРЪСТ

  Приемане от площадката на Възложителя за обезвреждане (по приложение №1 от преходни и заключителни разпоредби от Закона за управление на отпадъците (ЗУО )) или оползотворяване (по приложение №2 от преходни и заключителни разпоредби от ЗУО) на 240 т. отработена белилна пръст с код по Наредба №2-19 11 01* - „Отработени филтруващи глини”, по смисъла на Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО.

  Референтен номер: 01379-2019-0126
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 921 140 BGN 09.09.2019 17:30

  Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на много-функционална апаратура за рентгеново разсейване във Факултета по Химия и Фармация на Софийски…

  Обект на настоящата обществената поръчка е " доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Избраният изпълнител следва да достави, инсталира и въведе в експлоатация много-функционална апаратура за рентгеноворазсеване във Факултета по химия и фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски", по проект BG05M2OP001-1.002-0012.
  Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и параметрите на апаратурата са посочени в част IV „Изисквания към изпълнението на поръчката, Техническа спецификация“ от документацията за участие.

  Референтен номер: 00640-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки