6 - 10 от 991 поръчки

 • гр. Суворово 67 265 лв. 26.11.2019 17:00

  Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките…

  Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово за зимен сезон 2019-2020г. - по самостоятелно обособени позиции.Изпълнението на поръчката цели:- Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия;- Създаване на условия за по-бързото и гарантирано придвижване по отделните пътни артерии при зимни условия; - Осигуряване на необходимата проходимост по всички артерии, както и достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението – здравни и учебни заведения, квартални търговски обекти, общински и държавни служби и др. Подобряване на организацията на движение и повишаване безопасността на пътуващите. -…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Каспичан 60 591 лв. 25.11.2019 17:00

  Ремонт и реконструкция на спортен комплекс - гр.Каспичан“ - етап 2: Площадка за скейтборд и преустройство на съществуваща трибуна в…

  Ремонт и реконструкция на спортен комплекс - гр.Каспичан“ - етап 2: Площадка за скейтборд и преустройство на съществуваща трибуна в скейтборд атракция”, финансиран съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0015-C01/15.05.2019 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ – проект „Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 40 000 лв. 19.11.2019 17:30

  „Проектиране и рехабилитация на отбивни съоръжения по западния отвесен работен кей на I-ви участък на Пристанищен терминал Русе - Запад“

  „Проектиране и рехабилитация на отбивни съоръжения по западния отвесен работен кей на I-ви участък на Пристанищен терминал Русе - Запад“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 55 000 лв. 20.11.2019 16:30

  Предоставянето на комплексна услуга, включваща следните дейности:разделно изпиране; дезинфекция; отстраняване на трайно фиксирани петна на болнично бельо, включително инфекциозно бельо,…

  Предоставянето на комплексна услуга, включваща следните дейности:разделно изпиране; дезинфекция; отстраняване на трайно фиксирани петна на болнично бельо, включително инфекциозно бельо, работно облекло, одеяла; изсушаване; омекотяване; гладене; сортиране по отделения; опаковане в пликове по начин, предпазващ от замърсяване и измачкване, без рискове от увреждане; транспортиране до Възложителя

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 54 500 лв. 25.11.2019 16:30

  Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, за нуждите на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД” по обособени позиции:Обособена позиция…

  Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, за нуждите на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД” по обособени позиции:Обособена позиция №1: Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор Abacus Plus.Обособена позиция №1:2Реактиви, консумативи и резервни части за биохимичен аналуизатор AU480.Обособена позиция №3: Тест ленти за урина за анализатор Laura – Erba.Обособена позиция №4: Епруветки и консумативи за венозно вземане на кръв.Обособена позиция №5: Микроепруветки за периферна кръв.Обособена позиция №6: Реактиви и консумативи за мануална работа.Обособена позиция №7: Тест-ленти и касети за експресна диагностика.Обособена позиция №8: Епруветки за СУЕ – венозно вземане на кръв.Обособена позиция №9: Епруветки за СУЕ – периферно вземане…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки