6 - 10 от 588 поръчки

 • България 20.07.2020 16:30

  „Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с…

  Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните дейности: Избраният въз основа на настоящата обществена поръчка изпълнител, който ще изпълнява функциите на звено за управление на проекта, ще следи изпълнението на договорите, сключени с избраните изпълнители на дейностите по проекта като всеки член на екипа ще осъществява контрол в рамките на своите компетенции. ЗУП ще изпълнява и други задачи и дейности подробно разписани в приложената към документацията техническа спецификация.

  Референтен номер: 01075-2020-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 039 447 BGN 20.07.2020 16:00

  „Доставка на лабораторна апаратура и оборудване за учебна и научна дейност за нуждите на Фармацевтичен факултет и Медицински колеж към…

  Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на лабораторна апаратура и оборудване за обезпечаване на нуждите на катедри на МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции.На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките по ОП №№4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 и 35 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези…

  Референтен номер: 00512-2020-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 126 695 BGN 16.07.2020 17:30

  „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00914-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.07.2020 17:00

  Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация…

  Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 186 обекта на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на ниво ниско напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. Във връзка с горното, с Изпълнителя ще бъде сключен договор за комбинирани услуги по смисъла на чл.11, т.10 и при условията на чл. 20 от ПТЕЕ /Правила за…

  Референтен номер: 00606-2020-0023
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 970 000 BGN 17.07.2020 16:00

  Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на…

  Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на обекти, собственост на Студентски столове и общежития ЕАД, гр.София, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, за срок от три години, считано от датата на регистрация в Електроенергиен системен оператор ЕАД, но не по-рано от 01.10.2020 г.

  Референтен номер: 01287-2020-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки