6 - 10 от 986 поръчки

 • България 360 000 BGN 24.04.2019 17:00

  Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS…

  Поддръжката на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок, включва услугите, описани в Техническата спецификация по отношение на техника, подробно описана в Приложение към Техническата спецификация - неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.

  Референтен номер: 00120-2019-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 360 000 BGN 30.04.2019 17:30

  Закупуване и доставка на оборудване,съоръжения,обзавеждане,техника и машини,необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци по проект…

  „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“.
  С изпълнението на предмета на поръчката избрания Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит, изпълнява качествено, точно и навременно следните доставки, които са в обхвата на възлагането:
  2.1. Специализирани камиони за разделно събиране на биоразградими отпадъци – 2 броя;
  2.2. Контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци – 152 броя.

  Референтен номер: 00109-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.04.2019 16:00

  Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори

  Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори ” - по две обособени позиции, съгласно технически характеристики.
  - Първа обособена позиция - „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с текстилен корд”
  - Втора обособена позиция - „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с метален корд”

  Референтен номер: 00246-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 242 967 BGN 16.04.2019 13:30

  "Доставка на лекарствени продукти през 2019г - 2020г"

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по 5 обособени позиции,подробно описани в "техническите спецификации" от документацията на ОП.

  Референтен номер: 00224-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 154 200 BGN 11.04.2019 13:00

  “Доставка на минерални торове за нуждите на ЗИ - Шумен с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на…

  Позиция 1 - Амониев нитрат - 184 тона;
  Позиция 2 - Комплексна минерална тор - Комплексен минерален тор (NP)20:20+13S ЕО ТОР - 130 тона

  Референтен номер: 724-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки