861 - 864 от 864 поръчки

 • България 5 239 477 BGN 12.12.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за строителство на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р. Марица при км 6+832”

  Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката):
  1.Строителните работи се изпълняват съгласно Техническия проект за строежа, одобрени от Възложителя, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
  2.Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и Техническия проект строителни продукти.
  3.Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа....Продължава в поле VI.3...

  Референтен номер: 00044-2019-0126
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 32 000 BGN 10.01.2020 17:00

  “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащите площи”

  Предмет на настоящата обществена поръчка е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението, конкретизирани в техническите спецификации от документацията за участие.

  Референтен номер: 00145-2019-0168
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 000 BGN 17.01.2020 16:00

  Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна информационна система.

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна и информационна система и предоставяне на услуги, чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група.

  Референтен номер: 3435-2019-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 322 000 BGN 12.12.2019 17:00

  „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3.…

  Предметът на поръчката е „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции:
  Обособена позиция 1:Процесна камера за изграждане на покрития;
  Обособена позиция 2: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация.
  Доставеното оборудване по всяка обособена позиция трябва да е ново, неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка.

  Референтен номер: 00193-2019-0044
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки