11 - 15 от 986 поръчки

 • България 1 485 000 BGN 19.04.2019 16:30

  Строително - монтажни работи на обект сграда №14 – битов корпус във войскови район №1315 - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.…

  Настоящата обществена поръчка предвижда да се извършат строително -монтажни работи на обект сграда № 14 – битов корпус във войскови район №1315 - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. №889/14.03.2019г. и Образец № 5 – Количествена сметка. Посочените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Референтен номер: 909-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 941 667 BGN 16.04.2019 17:30

  „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2019 г.” по…

  Предметът на обществената поръчка е осъществяване на строителство. Целта на настоящата поръчка е да бъде извършен текущ ремонт и преасфалтиране с цел осигуряване на по-добри условия за удобен, безопасен и икономически транспорт на пътници и товари и за достъпност на лица с увреждания, при опазване на околната среда.

  Референтен номер: 00151-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Видин 1 250 BGN 15.04.2019 16:30

  Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК –Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за…

  Обществената поръчка обхваща следгаранционно сервизно обслужване на 1/един/ брой служебен автомобил на РЗОК –Видин. Изпълнението на поръчката се изразява в предоставянето на сервизни услуги включващи техническо обслужване (без годишен технически преглед), поддържане, ремонт и доставката на резервни части, консумативи и принадлежности за служебните автомобили, собственост на РЗОК-Видин. Обществената поръчка не включва доставка на гуми.

  Референтен номер: 00207-2019-0009
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 151 000 BGN 15.04.2019 16:00

  Доставка на електрическа енергия

  Доставка на активна ел.енергия за ниско напрежение. Прогнозното й количество е 756 000 кВтч за срока на изпълнение на ОП. Местата за доставка са две, те се намират в гр.Стара Загора и са посочени в техническите спецификации.

  Референтен номер: 00731-2019-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 11.04.2019 17:00

  "Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово"

  "Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово"

  Референтен номер: 02711-2019-0093
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки