11 - 15 от 735 поръчки

 • гр. Габрово 688 000 BGN 24.06.2019 17:00

  „Доставка на електронно-лъчева CNC система за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни…

  „Доставка на електронно-лъчева CNC система за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”
  Изпълнението на обществената поръчка включва:
  1) Доставка на машината на адрес на възложителя.
  2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на машината от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на машината.
  3) Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.
  4) Гаранционно обслужване на доставената машина.

  Референтен номер: 00574-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 1 042 000 BGN 24.06.2019 17:00

  Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново

  Предмета на обществената поръчка включва: Проектиране, изпълнение на строително – монтажни дейности, доставка и монтаж на подземни контейнери за събиране на битови отпадъци. Индикативен общ брой на подземните контейнери, които предстои да бъдат изградени в периода на договора е 100 броя. Преобладаващо контейнерите са групирани по 2 бр. и по 4 бр. в една точка (определено място). Определените за изграждане места включват, но не само, площадни и междублокови пространства, пешеходни алеи, улици и тротоари и други зони за обществен достъп. Изграждането, доставката и монтажът на подземни контейнери за конкретната зона или пространство се извършва след изрично възлагателно писмо от страна…

  Референтен номер: 00073-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 920 BGN 27.06.2019 17:00

  Поддръжка на съществуващи лесокултурни прегради

  Поддръжка на съществуващи лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Елхово.

  Референтен номер: 02716-2019-0071
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 320 BGN 20.06.2019 17:30

  „Услуги, свързани с изработката на билбордове, информационни табели и рекламни материали по проект № BG16RFOP001-5.002-0012 „Изграждане на „Център за грижа…

  Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги, свързани с изработката на билбордове, информационни табели и рекламни материали по проект № BG16RFOP001-5.002-0012 „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна”

  Референтен номер: 00081-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 688 BGN 20.06.2019 17:30

  „Услуги по изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали по проект BG16RFOP001-5.002-0012 „Изграждане на „Център за грижа за…

  Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали по проект BG16RFOP001-5.002-0012 „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства на територията на община Варна” за възлагане, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

  Референтен номер: 00081-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки