11 - 15 от 617 поръчки

 • гр. Варна 69 000 лв. 28.01.2020 17:00

  Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани…

  Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията.Предметът на поръчката е разделен на шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ за депозиране на суми в лева“. Прогнозна стойност – 3 000 лева.Обособена позиция №2: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване на банкови гаранции и гаранции за изпълнение по договори, сключени по реда на ЗОП”. Прогнозна стойност 4 000 лева.Обособена позиция №3 „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 990 лв. 30.01.2020 17:00

  Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД

  Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 35 407 лв. 27.01.2020 12:00

  „Доставка на пакетирани закуски, плод и/или мляко и млечни произведения за учениците от I до IV клас на 143. ОУ…

  „Доставка на пакетирани закуски, плод и/или мляко и млечни произведения за учениците от I до IV клас на 143. ОУ „Георги Бенковски“ град София за 2020година”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 57 000 лв. 28.01.2020 17:00

  Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на община Минерални бани

  Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на община Минерални бани

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 000 BGN 04.03.2020 17:00

  „Архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура”

  Предметът на обществената поръчка е изграждане на архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура в обекти на Възложителя, наречено за кратко SD-WAN решение, което включва доставка на хардуер (оборудване) и софтуер, както и услуги свързани с инсталиране, конфигуриране, тестване и приемане на SD-WAN решението, описани подробно в Раздел XII, Приложение № 1 - „Техническа спецификация” и Приложение № 2 - „Функционални изисквания” от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00222-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки