11 - 15 от 588 поръчки

 • България 71 583 BGN 20.07.2020 17:00

  „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“

  Поръчката включва доставка на 65 бр. проектори, стойки за мултимедийни проектори - 24 бр., прожекционни екрани - 26 бр., мултимедийни показалки/презентери - 18 бр., безжични връзки 7бр. и аксесоари към тях 21 бр., подробно описани в техническата спецификация. Всички предлагани артикули и аксесоари трябва да са оригинални, нови, неупотребявани, в оригинални фабрични опаковки, те трябва да отговарят на посоченото от възложителя описание в Техническата спецификация и да фигурират в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не са свалени от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението.

  Референтен номер: 00193-2020-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 62 717 BGN 23.07.2020 17:00

  Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“

  Предметът на поръчката е : Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“, по обособени позиции:
  обособена позиция № 1: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“
  обособена позиция № 2: „Доставка на измервателни уреди и уреди за анализ за Филиал Пловдив при Технически университет-София“
  обособена позиция № 3: Доставка на измервателна апаратура за радиочестотен анализ за нуждите на ТУ – София
  - Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.
  Доставеното оборудване трябва да…

  Референтен номер: 00193-2020-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 302 600 BGN 31.08.2020 16:30

  „Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции”

  Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД

  Референтен номер: 00444-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 101 292 BGN 17.07.2020 17:30

  „Кетъринг услуги и сервизно обслужване“

  В изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят следва да осигури кетъринг и сервизно обслужване („Услугите“) за следната целева група включваща следните дейности (курсове):
  • за курс „Протокол и етикет" – 440 души общо (вкл. и лектори) по поддейност 1.1 от проекта – 20 групи по 22 души всяка (20 обучаеми и 2 лектори) по 2 дни, тоест общо 20 обучения с обща продължителност 40 дни.
  • за курс „Публична дипломация" – 550 души общо (вкл. и лектори) по поддейност 1.2 от проекта - 25 групи по 22 души всяка (20 обучаеми и 2 лектори) по 2 дни, тоест общо 25 обучения с обща…

  Референтен номер: 1194-2020-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 950 000 BGN 20.07.2020 17:30

  „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“, разделена на 3 (три) обособени позиции:
  Обособена позиция 1: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи в Община Ловеч“.
  Обособена позиция 2: „Събаряне и премахване на сгради в Община Ловеч“
  Обособена позиция 3: „Премахване на гаражи клетки в Община Ловеч“

  Референтен номер: 00169-2020-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки