11 - 15 от 1138 поръчки

 • България 256 370 BGN 03.08.2018 16:00

  ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“АД И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

  Предмет на обществената поръчка: „ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”. Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.
  Доставка на електрическа енергия ниско напрежение:Прогнозен енергиен недостиг: 10 % .Прогнозен енергиен излишък: 10% .
  Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на 1 550 Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.

  Референтен номер: 00733-2018-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 182 884 BGN 14.08.2018 16:30

  Извършване на текущи ремонти в сградата на Морфологичен блок за нуждите на Медицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора

  Извършване на ремонти дейности за нуждите на Медицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора. Настоящата поръчка обхваща строителна дейност по текущи ремонти на сгради, в чийто обем са включени основните видове работи от Количествената сметка на Възложителя за съответните обекти като: демонтаж и монтаж на врати; демонтаж и монтаж на мивки, изкъртване, изкърпване, шпакловане, боядисване с латекс и блажна боя на стени и тавани; демонтаж и монтаж на стенни облицовки и облицовки от фаянсови плочки; демонтаж и монтаж на ел. контакти и осветителни тела; подмяна и изграждане на ВиК инсталации; демонтаж и монтаж на подови настилки; доставка и монтаж…

  Референтен номер: 00373-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 06.08.2018 16:30

  "Доставка на канцеларски материали за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин

  “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин”
  І.1.. Поръчката е обособена в две позиции:
  обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин” , включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
  обособена позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин”

  Референтен номер: 02709-2018-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 217 500 BGN 13.08.2018 17:30

  Периодична доставка на хигиенни материали

  Предметът на поръчката е: "Периодична доставка на хигиенни материали" и включва три обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 - „Доставка на хартиени изделия за хигиенни нужди“.
  Обособена позиция № 2 - „Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи“.
  Обособена позиция № 3 - „Доставка на хигиенни материали - големи и малки пликове от полиетилен, сапун, кофи, парцали за бърсане на прах, перилни и почистващи материали, детергенти, обезмасляващи вещества, почистващи вещества, почистващи препарати за подове“.

  Референтен номер: 00728-2018-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 138 970 BGN 15.08.2018 17:00

  „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

  Предмет на обществената поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“. Предметът на поръчката включва: строителни работи по реконструкция на съществуващи трасета, изграждане на нови такива по водоснабдителната мрежа на с. Гела, община Смолян, както и изграждане на напорен резервоар с обем V=300 m3. Реконструкцията на водоснабдителната система е предвидена да се изпълни на три основни етапа: I етап, II етап и III етап, с приблизителната обща дължина на всички етапи от 9 426.02 м. Поръчката обхваща изграждане на шахти с регулатор на налягане и сградни водопроводни отклонения до регулационната линия на имота или до водомерна шахта,…

  Референтен номер: 00092-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки