11 - 15 от 975 поръчки

 • гр. Търговище 70 000 лв. 30.11.2017 15:30

  “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище,…

  “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2018г., за ползването им в ЦСМП –Търговище и филиалите в гр. Търговище, Омуртаг, гр. Антоново и в гр. Попово, в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 54 693 лв. 27.11.2017 16:30

  Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на специализирано работно облекло на медицинския и немедицински персонал на…

  Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на специализирано работно облекло на медицинския и немедицински персонал на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД, осъществявано по Проект BG05M9OP001-1.008-2179 „Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 259 000 лв. 27.11.2017 17:30

  Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на административната сграда…

  Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на административната сграда на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и обособяването на полифункционална конферентна зала

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пазарджик 12 000 лв. 28.11.2017 17:00

  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2017 г.”,„В и К”- ЕООД - Пазарджик в ликвидация, открива процедура за възлагане на…

  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2017 г.”,„В и К”- ЕООД - Пазарджик в ликвидация, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на компания, осигуряваща задължителното застраховане на наличните автомобили, транспортна техника, механизация и персонал от 228 човека в дружеството на „В и К - в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик, за обособена позиция:Обособена позиция 1: Пакета от рискове, свързани с автомобилното застраховане;

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ябланица 45 000 лв. 29.11.2017 17:00

  Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Ябланица“.

  Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Ябланица“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки