11 - 15 от 20 поръчки

 • България 5 060 000 BGN 17.08.2020 16:00

  Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020-2022г.

  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД. Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1- Лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС и включва съответните номенклатурни единици, Обособена позиция № 2 - Помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки и включва съответните номенклатурни единици и Обособена позиция №3 - други лекарствени продукти и включва съответните номенклатурни единици. Продуктите са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата докуматация, по генерични наименования (INN) или други непатентни наименования, качествен и количествен състав, лекарствени форми и…

  Референтен номер: 00027-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 34 000 BGN 02.10.2020 17:00

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Сливен и прилежащи площи

  Предметът на поръчката включва текущо, периодично и извънредно почистване. Подробно описание на изброените видове дейности, които следва да се извършат се съдържа в Техническа спецификация “Описание на дейностите в обхвата на услугата. Изисквания към съдържанието, периодичността, начина на изпълнение” - приложение №1.
  Избраният за изпълнител е необходимо да извършва услугата с квалифициран персонал, собствена и/или наета техника, специализирани почистващи препарати и консумативи, в указаната от Възложителя регулярност в горепосочената Техническа спецификация – приложение №1 и с оглед на неговите изисквания посочени в Техническа спецификация „Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка“ – приложение №3.
  Обектите, които ще бъдат почиствани са подробно описани по…

  Референтен номер: 00145-2020-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 770 BGN 20.08.2020 17:30

  „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина –…

  прод. от полеII.1.1....в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъдат предоставени консултантски услуги съгласно ЗУТ при изготвянето на технически проект и проект на ПУП и изграждането на 90 м от участъка между транспортната инфраструктура на ГКПП Калотина и началото на обекта, подлежащ на изграждане съгласно договор РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителство на обект „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна…

  Референтен номер: 00044-2020-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 023 BGN 27.08.2020 17:30

  “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП,…

  прод. от II.1.1... -Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 – 2020“.
  Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изпълнението на следните дейности: подобряване на пътната безопасност, съставителство и изработване на брошури и диплянки, и изработване и доставяне на рекламни материали. Изпълнението на обществената поръчка ще допринесе за популяризиране на финансовия принос на Европейския съюз за подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона между България и Румъния и за прилагане на мерки за повишаване безопасността на движението в рамките на проект…

  Референтен номер: 00044-2020-0046
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 600 000 BGN 24.08.2020 17:30

  „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“.
  Целта на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнителя за срок от 36 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс по него, като на същите следва да се възлага извършването на дейностите по поръчката, а именно:
  1. Доставяне на автомобилни гуми, посочени в Образец № 3.1 – Количествено-стойностна сметка, които са предмет на обществената поръчка, като количеството на гумите се определя според нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ до размера на стойността на рамковото споразумение.
  2. Подмяна на дефектните…

  Референтен номер: 00044-2020-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки