16 - 20 от 1164 поръчки

 • с. Струмяни 1 350 лв. 19.07.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на три броя моторни помпи за оборудване на противопожарни депа, за нуждите на ТП ДГС Струмяни

  Доставка чрез закупуване на три броя моторни помпи за оборудване на противопожарни депа, за нуждите на ТП ДГС Струмяни

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Каолиново 50 396 лв. 29.07.2019 16:30

  Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в община…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в община Каолиново по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Каолиново“Сервизното обслужване на автомобилите описани подробно в Приложение А към Техническата спецификация (МПС, попадащи в обхвата на ОП № 1) и Приложение Б към Техническата спецификация (МПС, попадащи в обхвата на ОП № 2), което…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Долна Митрополия 27 707 лв. 19.07.2019 17:00

  Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно…

  Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на окончателен технически проект и упражняване на последващ авторски надзор по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сливен 10 000 лв. 19.07.2019 16:00

  „Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1“

  „Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стрелча 69 883 лв. 18.07.2019 17:30

  „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на…

  „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча и ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча”

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки