16 - 20 от 1138 поръчки

 • гр. Стара Загора 69 373 BGN 23.07.2018 17:30

  "Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда“

  Предвидените дейности целят максимално запазване на оригинала чрез реставрация и подмяна на компрометирани елементи по образец на съществуващите. Предвижда се и възстановяване на оградата в автентичния си вид.

  Референтен номер: 00774-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 38 333 BGN 06.08.2018 17:30

  Доставка на софтуерни лицензи за защита

  Обхватът на поръчката включва:
  1. Дейност 1 - Продължаване на действието на лицензно споразумение към клиентски номер 76917460 за предоставяне на право за ползване, получаване на актуализации за пакет софтуерни модули, техническа поддръжка и гаранционно обслужване на един брой специализирано устройство Panda GateDefender е250 за срок от една година.
  2. Дейност 2 - Продължаване на действието на лицензно споразумение към клиентски номер 82719788 за предоставяне на право за ползване, получаване на актуализации и техническа поддръжка за 1140 лиценза на антивирусен софтуер за централизирана защита на работни станции и сървъри с уеб базирана административна конзола Panda Adaptive Defense за срок от една година.
  3.…

  Референтен номер: 00258-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 4 000 лв. 24.07.2018 16:30

  Почистване на леки и товарни до 3,5 т автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен и ТДУ Север

  Почистване на леки и товарни до 3,5 т автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен и ТДУ Север

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Самоков 20 200 лв. 19.07.2018 17:00

  Периодична доставка след заявка от Възложителя на канцеларски материали и офис консумативи, съгласно приложената спецификация за нуждите на ,,МБАЛ-Самоков“ЕООД за…

  Периодична доставка след заявка от Възложителя на канцеларски материали и офис консумативи, съгласно приложената спецификация за нуждите на ,,МБАЛ-Самоков“ЕООД за срок от 1/една/ година от сключване на договора.Вид на поръчката: по чл.20,ал.4,т.3, чл.20,ал.3,т.2, във връзка с чл.20, ал.9 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на обява за събиране на оферти.Срок на поръчката: 12(дванадесет) месеца от датата на сключване на договора с изпълнителя. Място за изпълнение – „МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, гр.Самоков, ул.Македония №49 .Общи указания: Офертата за участие следва да бъде изготвена на български език и да е подписана от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 24 167 лв. 01.08.2018 15:00

  „Текущ ремонт на помещения в ДПБ-Кърджали“.

  „Текущ ремонт на помещения в ДПБ-Кърджали“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки