16 - 20 от 971 поръчки

 • гр. Габрово 71 291 BGN 13.12.2018 17:00

  Проектиране на СМР и осъществяване на авторски надзор за ремонт на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале,…

  Проектиране на СМР и осъществяване на авторски надзор за ремонт на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ-Габрово, във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие “на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“.
  Поръчката обхваща:
  • Изготвяне на работни проекти;
  • Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строителството;

  Референтен номер: 00574-2018-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 471 917 BGN 13.12.2018 17:00

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на стандартна…

  Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и основните му звена.

  Референтен номер: 00983-2018-0033
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28 340 BGN 17.12.2018 17:00

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Разград и прилежащи площи

  Изпълнението на поръчката включва комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих.
  Място на изпълнение на поръчката: Административна сграда на ТП на НОИ – Разград, бул.”Бели Лом” № 40 и филиалите в град Кубрат, ул.”Княз Борис I” № 9 и град Исперих, ул.”Дунав” № 2.
  Организацията на почистването, средствата и местата за почистване подробно са описани в техническата спецификация за изпълнение на поръчката.

  Референтен номер: 00145-2018-0197
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 350 000 BGN 12.12.2018 16:00

  Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на…

  Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания

  Референтен номер: 00085-2018-0049
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 13.12.2018 17:00

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС,собственост на АПИ-ОПУ Силистра

  Предмета на поръчката включва: 1.Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ зачислени на Областно пътно управление гр.Силистра;
  2. Доставка на консумативи като спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес и др.
  Предмета на поръчката не включва закупуването на автомобилни гуми.

  Референтен номер: 00044-2018-0106
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки