16 - 20 от 986 поръчки

 • България 23.04.2019 16:00

  Доставка на батерии

  Доставка на батерии:
  Обособена позиция №1 - Обикновени, алкални, NiCd и NiMH батерии;
  Обособена позиция №2 - Електрокарни батерии;
  Обособена позиция №3 - Стартерни акумулаторни батерии;
  Обособена позиция №4 - Специфични батерии
  Батериите са описани в Техническата спецификация на Възложителя, която е неразделна част от документацията за участие. Доставката ще се извършва при възникнала необходимост, в рамките на осигурените финансови средства.
  Конкретните количества и номенклатура ще бъдат посочени в писмените покани на Възложителя до изпълнителите по рамковото споразумение. Процедурата е за сключване на рамкови споразумения с до 3 /три/ лица по всяка от обособените позиции със срок от 3 (три) години от сключването им.

  Референтен номер: 00353-2019-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 83 000 BGN 02.04.2019 16:30

  Доставка на рентгенова тръба за апарат SPECT-CT SYMBIA T2

  Обществената поръчка включва доставка, монтаж, настройка, провеждане на тестове за качество, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване) на нова, неупотребявана, нерециклирана рентгенова тръба за апарат SPECT-CT SYMBIA T2, произведен от Сименс (Siemens), както и демонтаж на старата рентгенова тръба.

  Референтен номер: 00801-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 990 592 BGN 12.04.2019 17:00

  „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовните води“

  Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избрания изпълнител следва да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни дейности за реконструкция и възстановяване на ул. Вит в с.Подем, община Д.Митрополия.
  За реализирането на проекта е осигурено частично финансиране. Предвид това стр-вото на обекта е разделено и ще се осъществи на два етапа както следва:
  - І етап „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем – пътни работи“
  - ІІ етап „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем - изграждане на система за предпазване от дъждовните води»
  Предвидените за изпълнение видове работи по двата етапа на стр-вото…

  Референтен номер: 00601-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 71 980 BGN 11.04.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита,торове и подобрители за почва за „ЮЦДП” – гр. Смолян и терит. му…

  „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, торове и подобрители за почва за нуждите на „ЮЦДП” – гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив и област Пазарджик, за срок от 24 месеца, по обособени позиции”. Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва :?ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита”. Предмета включва доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита. Описание на стоките по вид и характеристики се съдържа в част II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.?ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка чрез закупуване на торове и подобрители за почва”. Предмета включва доставка чрез…

  Референтен номер: 02718-2019-0037
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 199 990 BGN 11.04.2019 16:30

  „Избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005г.

  Предметът на настоящата поръчка е избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от оператор, при спазване на изискванията на Наредба №7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Предоставянето на ваучерите за храна ще се извършва ежемесечно въз основа…

  Референтен номер: 00360-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки