16 - 20 от 617 поръчки

 • България 2 423 080 BGN 26.03.2020 17:15

  Аб.подд.,рем. и преустр. на асанс.,ескал.,вертик.хидр.платф.,накл.стълб.платф. за ЛНП,за ср. от 3г,стоп. от УДВГД Сф,ЖПС Сф,УДВГД Пв,ЖПС Пв и УДВГД ГО по…

  Обособена позиция №1:„Абонаментно поддържане, ремонт и преустройство на aсансьори, ескалатори и наклонени стълбищни платформи за лица с намалена подвижност стопанисвани от УДВГД София, ЖПС София и УДВГД Горна Оряховица“
  Обособена позиция №2: „Абонаментно поддържане, ремонт и преустройство на aсансьори, вертикални хидравлични платформи и наклонени стълбищни платформи за обслужване на лица с намалена подвижност стопанисвани от УДВГД Пловдив и ЖПС Пловдив“

  Референтен номер: 00233-2020-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 325 000 BGN 20.02.2020 17:15

  „Изготвяне/актуализиране на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект и анализ „разходи - ползи“/финансов анализ по четири обособени позиции“

  Обособена позиция 1 – „Изготвяне на формуляр за кандидатстване и актуализация на Анализ „разходи – ползи“ за проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: жп участък Перник - Радомир“;
  Обособена позиция 2 – „Актуализация на Формуляр за кандидатстване и Финансов анализ за проект „Модернизация за железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“;
  Обособена позиция 3 – „Актуализация на Формуляр за кандидатстване и Анализ „разходи – ползи“ за проект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман: жп участък Волуяк - Драгоман“;
  Обособена позиция 4 – „Изготвяне на формуляр за кандидатстване и Финансов анализ за проект „Възстановяване, ремонт…

  Референтен номер: 00233-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 000 BGN 20.02.2020 17:00

  Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Струмяни", за срок от 36 месеца

  Предмета на обществената поръчката включва доставка на електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП) за срок от 36 месеца за три обекта стопанисвани от ТП "ДГС Струмяни". Прогнозно количество електроенергия за три години е 93 000 кВтч и е определено на база разходваните количества за предходните 12 месеца за всички обекти стопанисвани от Възложителя. Предмета на поръчката е подробно описан в техническа спецификация - приложение № 2 и проекта на договор - приложение № 3 от…

  Референтен номер: 2724-2020-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 631 550 BGN 17.02.2020 17:00

  „Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", гр. Кюстендил, обособени в позиции“

  Предмета на общ. поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки, според нуждите на ОП "Чистота" гр. Кюстендил. Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя. Пределна обща прогнозна стойност на об. позиция, за която възложителя ще сключи договор и която включва всички разходи съпътстващи доставката, франко мястото на изпълнение е прогнозната стойност на съотв. об. позиция без включен ДДС.
  Обособена позиция №1. ДОСТАВКА НА ФРАКЦИЯ СЪС ЗЪРНОМЕТРИЯ 0-4 MM - 1000 тона
  Обособена позиция№2. ДОСТАВКА НА ФРАКЦИЯ СЪС ЗЪРНОМЕТРИЯ 4-16 MM - 1000 тона;
  Обособена позиция №3. ДОСТАВКА НА…

  Референтен номер: 00426-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 301 400 BGN 19.02.2020 17:00

  Доставка на механизация за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй

  В изпълнението на тази дейност се предвижда да бъде извършена доставка и монтаж на механизация, необходима за функциониране на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Козлодуй, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация, разделена на шест обособени позиции.
  Необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация следва да бъде:
  - Доставка на машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране;
  - Доставка на пресевна машина за компост;
  - Доставка челен товарач;
  - Доставка и монтаж на бариера;
  - Доставка и монтаж на автоматична пароструйка за измиване на сметосъбиращи коли;
  - Доставка и монтаж на…

  Референтен номер: 00307-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки