16 - 20 от 1042 поръчки

 • гр. София 62 000 лв. 30.09.2019 16:00

  Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки на предпазни чували и консумативи за кололечение за нуждите на ВМА и…

  Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки на предпазни чували и консумативи за кололечение за нуждите на ВМА и подразделенията в страната по предварителни писмени заявки на Възложителя на видовете номенклатурни стоки по спецификацията, за които е представена подробна характеристика и изисквания в „Техническа спецификация” – Приложение № 1, представени в таблична форма като приложение, неразделна част от обявата.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 4 576 лв. 30.09.2019 17:00

  Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и доставка на компютърно оборудване по проект BG05M9OP001-2.040-0022 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни…

  Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и доставка на компютърно оборудване по проект BG05M9OP001-2.040-0022 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на мебелно обзавежданеОбособена позиция №2: Доставка на компютърно оборудване

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 270 000 лв. 20.09.2019 16:30

  Предмет на настоящата поръчка са строително-ремонтни дейности по части АС, ВиК и Електро, чиято необходимост е породена от текущи нужди…

  Предмет на настоящата поръчка са строително-ремонтни дейности по части АС, ВиК и Електро, чиято необходимост е породена от текущи нужди или аварийна ситуация. Извършваните СРР трябва да стават при спазване правилата за охрана и безопасност на труда, съгласно ПБТСМР, както и съблюдаване на всички действащи в РБългария норми и стандарти при извършване на СРР.Влаганите материали /предварително съгласувани с Възложителя/ да отговарят на изискванията на БДС и еквивалентни на него.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 5 700 лв. 27.09.2019 17:30

  Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново…

  Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офис Габрово, на обособени позиции №1 и №2, подробно описани в Приложение № 2 към обявата.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 53 333 лв. 19.09.2019 17:30

  „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, както следва: „Конструктивно укрепване на…

  „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, както следва: „Конструктивно укрепване на физкултурен салон” в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” с идентификатор 68134.108.196.3 м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец”;

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки