21 - 25 от 735 поръчки

 • България 12.06.2019 16:30

  Доставка или доставка и монтаж на резервни части и резервни модули за изпълнителни механизми AUMA.

  Доставка или доставка и монтаж на резервни части и резервни модули за изпълнителни механизми AUMA. Възложителят ще поръчва стоки и/или услуги, предмет на договора съобразно своите нужди. На Изпълнителя не са гарантирани количества за възлагане.

  Референтен номер: 00435-2019-0038
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 78 000 BGN 13.06.2019 16:30

  „Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД”

  Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности по видове, съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 00010-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 554 395 BGN 13.06.2019 17:30

  „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

  Предметът на поръчката представлява ремонтни дейности на сгради на Община Хасково.

  Референтен номер: 00211-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 800 BGN 14.06.2019 17:00

  „Поддръжка, ремонт и резервни части и консумативи за компютърна техника за срок от 36 месеца според нуждите на ТП ДГС-Берковица”

  Поддръжка, ремонт и резервни части и консумативи на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДГС-Берковица. Включва: поддръжка и ремонт на 12 (дванадесет) броя компютърни конфигурации, 3 (три) броя принтери, 9 (девет) броя мултифункционални устройства, 1 (един) брой копирна машина, 3 (три) броя преносими компютри, както и снабдяването им с резервни части и принадлежности по необходимост.

  Референтен номер: 02709-2019-0066
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 17.06.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Обслужваща сграда и трибуни на градски…

  Предмета на обществената поръчка включва следните дейности:
  Предмет на изпълнение по настоящата процедура ще бъде осъществяване на дейности по строителен надзор на строително монтажни работи по градски стадион в гр. Гълъбово.
  Строителния надзор, осъществяван от изпълнителя ще обхваща следните СМР:
  - СМР по Част Архитектура
  - СМР по Част Конструкции
  - СМР по Част ЕЛ
  - СМР по Част ОВК
  - СМР по Част ВИК
  - СМР по Част Паркоустройство и благоустройство

  Референтен номер: 00420-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки