21 - 25 от 31 поръчки

 • България 18 394 BGN 31.08.2020 17:30

  “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд -…

  прод. от поле II.1.1...финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 – 2020“
  Предметът на настоящата обществена поръчка е “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 - 2020.
  Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изпълнението на следните дейности: подобряване на пътната безопасност и изработване и доставяне на рекламни материали. Изпълнението на обществената поръчка ще допринесе за популяризиране…

  Референтен номер: 00044-2020-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 105 203 BGN 01.09.2020 17:00

  „Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартия за…

  В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на канцеларски материали, тонер касети и мастилници за печатащи и копирни устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартии и картони за нуждите на Технически университет - Габрово и неговия разпоредител с бюджет по пет обособени позиции.
  Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставката следва да бъде извършена от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни за обособени позиции № 1, 3, 4, 5 и в срок от 2 (два) работни дни за обособена позиция № 2, считано от получаване на конкретна заявка от…

  Референтен номер: 00574-2020-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.08.2020 16:30

  Инженеринг по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Перник" -Реконструкция и разширение на…

  Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник" - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA.
  Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  Предмета на обществената поръчка включва, проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA“

  Референтен номер: 01021-2020-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 309 462 BGN 05.08.2020 16:30

  "Доставка на медицински изделия – общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия – общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и/или обособени позиции и сключване на договор за доставка при най - благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия за срок от 24 месеца.

  Референтен номер: 00848-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Костинброд 400 000 BGN 27.08.2020 17:00

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1…

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г., до 03.2021г, включително” в две обособени позиции: № 1: Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд; № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, в обхвата на Техническите спецификации и изискванията към изпълнението от документацията.Териториален обхват за 1 обособена позиция: 176,656 дка; за 2 обособена позиция: 246 дка.При необходимост ще се извършва почистване и…

  Референтен номер: 00035-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки