276 - 280 от 752 поръчки

 • България 90 000 BGN 21.02.2019 17:00

  „Доставка на учебни материали за нуждите на УС „Зъботехник“ към Медицински колеж при Медицински университет - Варна“

  Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник“ към Медицински колеж, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1). Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Доставяните стоки следва да са с минимум 80% остатъчен срок на годност от посочения от производителя и маркиран на етикета на продукта. Стоките трябва да са в оригинална опаковка на производителя с обозначен произход и да бъдат придружени със съответния сертификат.Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова…

  Референтен номер: 00983-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 885 283 BGN 19.02.2019 17:00

  Избор на изпълнител/и за доставка на материали, консумативи, инструментариум и оборудване за нуждите на УМДЦ при МУ “Проф. д-р П.…

  Предмет на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на мат-ли, конс-ви, инструментариум и обор-не за нуждите на УМДЦ при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, по 7 обос. поз-ии, съгл. техн. спец-я (Прил. №1) от док-ята, с цел обезпечаване на лечебната и диагн. д-ст при провеждане на практ. обучение на студенти и докторанти, следдипл. обучение на лекари по дент. медицина, както и при извършване на научна д-ст в УМДЦ. Кол-вото на доставките се определя от Възл-ля в зависимост от конкр. потребности и фин. обезпеченост. Посоч. кол-ва в док-ята са прогнозни - за 2 г. и ще служат при…

  Референтен номер: 00983-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 33 075 BGN 19.02.2019 17:00

  „Доставка на хардтопи и вани за товарен отсек на пикапи за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности:
  1. доставка на различни по размер хардтопи за пикапи, посочени в Техническата спецификация.
  2. доставка на вани за товарен отсек на пикапи, подробно описани в Техническата спецификация.
  3. монтаж на хардтопите и ваните за товарен отсек.

  Референтен номер: 2724-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 798 570 BGN 25.02.2019 17:00

  „Доставка на медицински консумативи , лабораторни реактиви за клинична и микробиологична лаборатория и консумативи за образна диагностика ,за нуждите на…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е разделена на 53 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ мед. консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните техничиски характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция .Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават- за цялата процедура; - за една или повече обособени позиции. Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не…

  Референтен номер: 505-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 083 248 BGN 20.02.2019 17:30

  „Доставка на сървъри и дискови устройства“

  Предметът на обществената поръчка включва:
  - Доставка и инсталация на сървъри и дискови устройства, доставка и инсталация на софтуер;
  - Доставеното активно хардуерно оборудване да е окомплектовано със специализиран софтуер и съответните лицензи, описани подробно в ТС;
  - Инсталация и пускане в експлоатация на доставеното оборудване съгласно процедурите и изискванията, описани в ТС;
  - Гаранционен срок и гаранционна поддръжка на хардуерното оборудване и софтуера - минимум 60 месеца, , считано от датата на подписване на обобщения приемо-предавателен протокол за изпълнение на цялостната дейност по договора. Дейностите по гаранцията се извършват на местата за инсталация на оборудването.Поддръжката включва възстановяване работоспособността на устройствата и получаване на…

  Референтен номер: 02849-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки