26 - 30 от 971 поръчки

 • България 5 000 BGN 30.11.2018 17:30

  „Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор на обект : „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване, находяща…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор на обект : „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване , находяща се в кв. „Капитан Петко войвода” гр.Свиленград”.Обектът, предмет на поръчката се намира в гр.Свиленград в кв. „Капитан Петко войвода”, кв.31 по плана на гр.Свиленград. Имотът е публична общинска собственост, АОС №50 от 04.12.1998г., представляващ парк – 7 765 кв.м.

  Референтен номер: 00040-2018-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 427 000 BGN 07.12.2018 17:00

  Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Отклонение от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II – 84 –…

  Трасето на пътя следва съществуващото платно, като се придържа да е в изкоп около дебелината на конструкцията на настилката. Дължината на участъка е 2003м, пътното платно е с ширина 3.50 м. Трасето на пътя преминава последователно през изкопи и насипи. В участъците на пътя в изкоп е предвидено да се изпълни земен окоп или ригола, които да отвеждат повърхностните води надлъжно на пътя и ще се заустват във водосток. Предвиден е нов тръбен водосток ф 800 на км 1+910.

  Референтен номер: 00156-2018-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 14.12.2018 17:30

  "Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се…

  Предоставяне на услуги по абонаментно техническо обслужване и поддръжка, включително доставка на необходимите резервни части, материали и консумативи, ремонт при необходимост и други дейности, подробно описани в документацията на обществената поръчка, които поддържат в техническа изправност системата за контрол на достъпа и работното време и системата за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12.

  Референтен номер: 00530-2018-0110
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 833 BGN 10.12.2018 17:30

  Ремонт и укрепване мостове на общинска пътна мрежа

  Целта на ремонтните работи е заздравяване на бетонното покритие на армировката – повърхностни олющвания и оронване на материала по пътните съоръжения от стоманобетонни конструкции, оздравителни дейности по конструкциите от каменна зидария – подмяна на изветрял или извлечен между камъните разтвор до min 5 см дълбочина, овлажняване на фугите и полагане с интензивно щиковане нов цименто-пясъчен раствор 1:2, отвеждане на повърхностните води, застрашаващи целостта на пътните платна и пътните съоръжения с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите по тези пътища. Пътищата, по които се планират ремонтните дейности на пътните съоръжения са трета категория.

  Референтен номер: 00151-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 43 333 BGN 03.12.2018 17:30

  Упражн. на стр. надзор по време на стр. дейности на обект: „РАЗШ., РЕК-ЦИЯ И ПРЕУСТР-ВО НА СП. ЗАЛА (ФИЗК. САЛОН)…

  Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности на обект: „РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ЗАЛА (ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН) КЪМ СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СВОГЕ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ІІІ-ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 54 ПО ПУП НА ГР. СВОГЕ“

  Референтен номер: 00227-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки