326 - 330 от 712 поръчки

 • гр. Белоградчик 1 000 лв. 24.01.2019 16:00

  Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК за срок от 12 месеца.

  Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК за срок от 12 месеца.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 158 021 лв. 31.01.2019 17:30

  Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Довеждащ път в ПИ с идентификатор 63427.85.39 от км. 0+000 до 0+090.00,…

  Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Довеждащ път в ПИ с идентификатор 63427.85.39 от км. 0+000 до 0+090.00, местност „Слатина“ по кадастрална карта на гр. Русе”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Септември 260 000 лв. 30.01.2019 17:30

  „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по бул. „България” от км 0+000 до км 1+480, гр.Септември"

  „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по бул. „България” от км 0+000 до км 1+480, гр.Септември"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 65 500 лв. 28.01.2019 17:30

  „Доставка на машини, инструменти и оборудване за поддръжка на детски площадки и спортни бази по обособени позиции“: Обособена позиция №1:…

  „Доставка на машини, инструменти и оборудване за поддръжка на детски площадки и спортни бази по обособени позиции“: Обособена позиция №1: “Доставка на машини, инструменти и оборудване за поддръжка на детски площадки за нуждите на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“-Обособена позиция №2: “Доставка на машини, инструменти и оборудване за поддръжка на спортни бази за нуждите на Общинско предприятие “Спорт Варна“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 489 100 BGN 14.02.2019 17:00

  „Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", гр. Кюстендил, обособени в позиции"

  Предмета на общ. поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки, според нуждите на ОП "Чистота" гр. Кюстендил. Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя. Пределна обща прогнозна стойност на об. позиция, за която възложителя ще сключи договор и която включва всички разходи съпътстващи доставката, франко мястото на изпълнение е прогнозната стойност на съотв. об. позиция без включен ДДС.
  Обособена позиция №1. ДОСТАВКА НА ФРАКЦИЯ СЪС ЗЪРНОМЕТРИЯ 0-4 MM - 5000 тона
  Обособена позиция№2. ДОСТАВКА НА ФРАКЦИЯ СЪС ЗЪРНОМЕТРИЯ 4-16 MM - 2500 тона;
  Обособена позиция №3. ДОСТАВКА НА…

  Референтен номер: 00426-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки