326 - 330 от 987 поръчки

 • България 335 958 BGN 16.04.2019 17:30

  Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков” по шест обособени…

  Предметът на обществената поръчка включва рязане на асфалтова настилка,машинен изкоп, ръчен изкоп, полагане на възглавница, полагане на тръба, полагане на лента и засипване на следните участъци: част от ул. “Подридна“ от ул.»Македония» до ул. «Константин Фотинов» с дължина 300 м. ф 90 мм.; част от ул. “Мусала“ от ул.»Христо Смирненски» до ул. «Захари Зограф», с дължина 100 м.,ф 90 мм.; част от ул. “Мусала “от ул.»Христо Смирненски» до ул. «Мургаш», с дължина 350 м.,ф 110 мм.; част от ул.”Христо Смирненски” от ул. “Мусала” до ул.”Цар Борис III” с дължина 340 м,ф 90 мм.; част от ул.”Христо Ботев” от ул. “…

  Референтен номер: 00580-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 411 042 BGN 08.04.2019 17:00

  Извършване на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции

  Предмет на обществената поръчка е извършването на строително-монтажните работи по проект „Хършова – Добричка, Заедно по красивия път на устойчиво развитие, чрез трансгранична култура“ ROBG – 456, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V A Румъния – България 2014-2020, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 98699 / 11.09.2018 г. Обществената поръчка включва 2(две)обособени позиции,като се извършва ремонт на сгради общинска собственост.Предвидените строително-ремонтни дейности ще се изпълняват на територията на селата Черна и Ловчанци община Добричка,две читалищни сгради-обекти от техническата инфраструктура.
  Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.
  Прогнозните количества на видовете…

  Референтен номер: 00159-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 01.04.2019 16:00

  „Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на…

  Дейностите, които ще се извършват, като без да е изчерпателно изброено включват: демонтажни работи, изолационни работи – хидроизолационни и топлоизолационни; облицовъчни работи и дограми, инсталационни работи - Електро, климатични системи, бояджийски работи, довършителни работи и др. Техническата спецификация, включва Количествени сметки с обосновка за предвидените СРР.

  Референтен номер: 1517-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 134 442 BGN 29.03.2019 16:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение от

  Изпълнителят извършва доставка, за период от 12/дванадесет/ месеца, на 1 386Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група за ниско напрежение за обекти на възложителя, а именно: местата на присъединяване на обектите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” № 4 към електро разпределителната мрежа

  Референтен номер: 00468-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 139 118 BGN 29.03.2019 17:30

  ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ОБЕКТИ, ПРИСЪЕДИНЕНИ НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

  Във връзка с либерализирането на електроенергийния пазар е необходимо да се осигури доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на балансираща група, за нуждите на Община Своге, за обекти присъединени на ниско напрежение.

  Референтен номер: 00227-2019-0007
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки