326 - 330 от 953 поръчки

 • България 7 000 BGN 23.07.2019 16:00

  "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Белица за срок от 36 месеца"

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия-ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и ЗОП за срок от 36 месеца за нуждите н а ТП "ДГС Белица". Прогнозното количество електрическа енергия за срок от 36 месеца е 32 400 Kwh.

  Референтен номер: 2724-2019-0048
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 228 633 BGN 26.07.2019 17:30

  “Доставка чрез закупуване на нови моторни превозни средства за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ – МВР, по…

  “Доставка чрез закупуване на нови моторни превозни средства за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ – МВР, по 4 (четири) обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Доставка чрез закупуване на 1 брой ново моторно превозно средство категория М1, Хечбек 4x4
  Обособена позиция 2: Доставка чрез закупуване на 1 брой ново моторно превозно средство категория N1, лекотоварен ван 4х4
  Обособена позиция 3: Доставка чрез закупуване на 1 брой ново моторно превозно средство категория М1, високопроходимо SUV 4х4
  Обособена позиция 4: Доставка чрез закупуване на 1 брой ново моторно превозно средство категория M1, Седан 4х4

  Референтен номер: 5228-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 760 000 BGN 22.07.2019 17:00

  Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД

  Предметът на поръчката включва доставка на видовете хигиенни материали, посочени изчерпателно в Техническите спецификации – част от документацията за участие в процедурата. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката и следва да се доставят във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя. При всяка заявка възложителят ще посочва дали изпълнителят на обществената поръчка трябва да доставя заявените материали до сградите на възложителя или служители на възложителя ще приемат заявените материали в склада на изпълнителя. При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали в сградите на възложителя,…

  Референтен номер: 00120-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 342 691 BGN 22.07.2019 16:30

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪНШНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.007-0006 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В НПЦБ…

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪНШНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.007-0006 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2014-2020”.
  Дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проекта:
  ? Дейности, свързани с изпълнение на договорите в обхвата на проекта – чрез участие в екипа за управление на проекта “Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“
  ? Дейности по осигуряване спазването на всички нормативни документи на ОП „Околна среда 2014 – 2020” и общите нормативни документи за изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС;

  Референтен номер: 00500-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 660 000 BGN 29.07.2019 17:00

  Предоставяне на услугa по “Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово“

  Предмет на дейността по поръчката е предварително третиране/сепариране на битови отпадъци с код 20 03 01 (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции от група 20 съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, като следва да се има предвид, че в нея влизат отпадъци със сл.кодове: 20 01 01 - хартия и картон; 20 01 02 – Стъкло; 20 01 10 – Облекла; 20 01 11 -текстилни материали; 20 01 38- дървесина, различна от упоменатата в 20 01…

  Референтен номер: 00038-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки