331 - 335 от 1230 поръчки

 • гр. Симеоновград 893 145 BGN 21.04.2020 17:00

  „Изпълнение на СМР за обект: „Ремонт на средно училище „Свети Климент Охридски гр. Симеоновград"

  Обект на настоящата обществена поръчка е въвеждането на мерки за енергийна ефективност и изпълнение на строително ремонтни работи в сградата на средно училище "Свети Климент Охридски" гр. Симеоновград. Сградата е Г-образна и се състои от пет части, стара част (стар корпус) изграден през 1966г и нови части изградени през 1996г на три етажа и сутерен. За изпълнение са предвидени подмяна на съществуващата дървена дограма, полагане на външна топлоизолация по фасадата, подмяна на вътрешни настилки и стенни покрития, ремонт на санитарни помещения включително водопроводна и канализационна система, подмяна осветителни тела, изграждане на мълниезащита и заземителна инсталация, пожароизвестителна инсталация, система за гласово…

  Референтен номер: 00638-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 153 813 BGN 23.04.2020 16:00

  Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс “Възраждане”

  Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс “Възраждане”, с административен адрес: гр. София, ул. „Българска морава“ № 4, в открити и закрити басейни, организирани съобразно представена Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие и съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182 от 24.07.1996 г., изм. ДВ. бр. 31 от 19.04.2016 г.

  Референтен номер: 02885-2020-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 84 600 BGN 10.04.2020 16:30

  „Доставка на вакуумен елемент - фабрично нова рентгенова тръба към OBI, съвместима с Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна…

  „Доставка на вакуумен елемент - фабрично нова рентгенова тръба към OBI, съвместима с Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, производител „Вариан Медикал Систем“ – САЩ“

  Референтен номер: 00045-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 489 442 BGN 21.04.2020 17:00

  Извършване на строително-монтажни работи на обект: "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност «Къро» на община Бобошево"

  Предмет на настоящата обществена поръчка е рекултивация на депо за твърди битови отпадъци. Теренът на депото, предмет на рекултивация, не попада на територията на защитена зона.
  Депото е разположено на площ от 5584 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 67252.43.21, вид собственост – общинска частна, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци, местност „Къро”, землище на с. Слатино, община Бобошево.
  Техническото решение за рекултивация на депото предвижда рекултивация на терена в границите на имота, отреден за сметище.
  В обхвата на възлаганите строителни работи следва да се изпълняват:
  - Техническа рекултивация
  - Биологична рекултивация
  За всяка от дейностите са предвидени комплекс от действия и мероприятия…

  Референтен номер: 00845-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 008 126 BGN 21.04.2020 17:00

  Закриване и рекултивация на съществуващо депо твърди битови отпадъци в местност„Балабана“ в землището на гр. Обзор, община Несебър

  Основните рекултивационни мероприятия в проекта предвиждат:
  - Изграждане на котлован с дълбочина 1,0м и откоси 1:3;
  - Полагане на долен изолиращ екран в съответствие с изискванията на Наредба No 6 от 2013г;
  - Оформяне на ново тяло на депото, чрез предепониране на наличните отпадъци на по-малка площ. Проектното тяло се предвижда с полезен обем 70000куб.м., като в него се депонират и замърсените земни маси от почистените терени освободени след предепониране на отпадъците с обем от 3340куб.м;
  - Запечатване тялото на депото–изграждане на горен изолиращ екран в съответствие с изискванията на Наредба No 6 от 2013г;
  - Техническа рекултивация - полагане на земни маси осигурени при…

  Референтен номер: 00126-2020-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки