331 - 335 от 987 поръчки

 • България 508 255 BGN 28.03.2019 17:00

  „Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2019…

  „Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2019 г. по 7 обособени позиции“. По обособени позиции №1, 3,4 и 5 се предвижда ремонт на асфалтова настилка на 32 отделни обекта, около 15 900,00 кв.м., включително НТК, ремонт/изграждане на тротоарна настилка 1425,00 кв.м. и отводняване. По обособена позиця №2 се предвижда ремонт на паважна настилка на 2 обекта, около 690 кв.м, включително НТК и направа ревизионна шахта. По обособени позиции №6 и 7 се предвижда изграждане и ремонт на тротоарна настилка около 1140,00 кв.м.

  Референтен номер: 01042-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.03.2019 17:00

  „Архитектурно заснемане сгради на „Топлофикация София” ЕАД”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Архитектурно заснемане сгради на „Топлофикация София” ЕАД”.

  Референтен номер: 00277-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 300 000 BGN 03.04.2019 17:30

  „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) - Възстановяване на част от площадки, тераси, хидроизолация и отводняване на част…

  Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:
  Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Техническата спецификация, и Количествена сметка (по окрупнени показатели), приложени към документацията по следните части:- Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение);- Конструктивна (становище);- Водоснабдяване и Канализация;- Геодезическа;- План за Безопасност и Здраве;- ПУСО;- Сметна документация;
  Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект; Дейност III – Упражняване на авторски…

  Референтен номер: 00105-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 051 812 BGN 04.04.2019 16:00

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област" ЕООД, по…

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област" ЕООД, по 32 обособени позиции за период от 24 месеца. Описание на лекарствените продукти и прогнозните количества са посочени в настоящето обявление и в Спецификацията.

  Референтен номер: 00288-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 60 000 BGN 11.04.2019 16:30

  "Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге".

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга "Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге", включва техническо обслужване и ремонт на Мотоциклет ИЖ Планета 5-7 броя, Мотоциклед ЗИД ЗДК 5.104-1 брой, Лек автомобил ВАЗ21214-3 броя, Лек автомобил УАЗ 31514-1 брой, Лек автомобил Грейт Уол Ховер-2 броя, Товарен автомобил Тойота Хайлукс 2.5 ТД-1 брой, Товарен автомобил Грейт Уол Стийд 5-1 брой. Резервните части за автомобилите са нови. Осигуряват се от изпълнителя. Възможно е възложителя също да достави определена от него резервна част. Ремонта, поддръжката се осъществява за…

  Референтен номер: 02709-2019-0028
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки