331 - 335 от 990 поръчки

 • България 64 883 BGN 16.07.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за закупуване/ доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай…

  Настоящата обществена поръчка включва следните дейности:
  -доставка на оборудването съгласно техническата спецификация и лицензи за връзка между компонентите на системите;
  -монтаж, инсталация и тестване на оборудването съгласно изискванията на техническата спецификация;
  -интегриране на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в с. Генералово, общ.Свиленград към НСРПО съгласно представеното техническо решение (в това число ъпдейт и конфигуриране на компонентите на НСРПО);
  -провеждане на функционалните изпитания и тестове за интегриране съгласно представената методика от избрания Изпълнител и представяне на изискуемите протоколи;

  Референтен номер: 00040-2019-0037
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 162 000 BGN 10.07.2019 17:00

  „Доставка на резервни части, консумативи и принадлежности за поддръжка на ППС, собственост на Община Кюстендил, по обособени позиции“

  Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки на резервни части за поддръжка на ППС, собственост на Община Кюстендил, описани в техническата спецификация. Поръчката се осъществява от Изпълнителя чрез доставки по заявки на Възложителя, в които се посочват стоките, които трябва да бъдат доставени, количеството им и мястото на тяхната доставка.
  След получаване на съответната заявка Изпълнителят в срок до 24 (двадесет и четири) часа изпраща по факс или електронна поща оферта или проформа фактура с пълно описание на стоките, единични цени в лв. без ДДС, срокове и място за доставка, срокове на годност, гаранционни срокове и/или гаранционни условия на завода…

  Референтен номер: 00426-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 185 000 BGN 09.07.2019 17:00

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНА ПОПОВО”

  „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Попово”, съгласно техническа спецификация и документация за участие.

  Референтен номер: 00012-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 11.07.2019 17:30

  "Текущ ремонт на уличната мрежа в Бизнес зона „Перистър““

  Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на ремонт на обслужващи улици и паркинги в Бизнес зона „Перистър“, гр. Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя.

  Референтен номер: 00338-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Павел баня 45 000 лв. 01.07.2019 17:00

  „Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2019/2020 г. в ТРИ позиции :Позиция…

  „Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2019/2020 г. в ТРИ позиции :Позиция №1 - Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене;Позиция №2 - Доставка на въглища;Позиция №3 - Доставка на пелети."

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки