336 - 340 от 987 поръчки

 • България 1 090 000 BGN 12.04.2019 16:30

  „Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „Пета МБАЛ - София" ЕАД"

  „Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на „Пета МБАЛ - София" ЕАД.
  Предметът на поръчката включва периодична доставка на 848 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура.
  Участникът може да оферира една, няколко или всички номенклатури от Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00293-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 66 666 BGN 11.04.2019 16:00

  Доставка на тестени изделия за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

  Предмет на обществената поръчка e доставка на тестени изделия за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли - хляб, питки, козунак, закуски и др.

  Референтен номер: 00895-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 10.04.2019 17:00

  Следгаранционно сервизно техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини и оборудване, включително доставка на резервни части и консумативи…

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване ( в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др. ), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП „ ДГС Доспат” за срок от 24 месеца“.

  Референтен номер: 02718-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 265 587 BGN 10.04.2019 17:00

  „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в…

  Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП - изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП;
  Предметът на настоящата обществена поръчка е
  „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци"
  Обособена позиция №1: „Площадни пространства за обществено ползване в село Сирищник“
  Обособена позиция №2: „Площадни пространства за обществено ползване в село Светля“
  Обособена позиция 3: „Площадни пространства за обществено ползване в село Косача”

  Референтен номер: 00841-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 123 000 BGN 28.03.2019 17:00

  „Извършване на групово ресертифициране на управление на горите по FSC и последващи годишни одити за нуждите на териториални поделения на…

  Предметът на обществената поръчкса включва изпълнението на услуги, свързани с осъществяването на : 1/един/ Ресертификационен одит и 4 /четири/ последващи годишни одита за съответствие с изискванията на FSC стандарти за управление на държавните горски територии за ТП както следва: ТП ДГС "Алабак", ТП ДГС "Батак", ТП ДГС "Пазарджик", ТП ДГС "Панагюрище", ТП ДГС "Пещера", ТП ДГС "Ракитово", ТП ДГС "Родопи", ТП ДГС "Селище", ТП ДЛС "Борово", ТП ДЛС "Чепино", ТП ДЛС "Широка поляна" , обособени в група "Пазарджик".

  Референтен номер: 02718-2019-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки