336 - 340 от 712 поръчки

 • България 69 000 BGN 13.02.2019 17:30

  Поддръжка и ремонт на офис техника

  Предметът на обществената поръчка е Поддръжка и ремонт на офис техника и включва:
  1. Ремонт на принтери съгласно техническа спецификация ТС С 92.2497.16 - Приложение № 9 към настоящата
  документация;
  2. Ремонт на плотери съгласно техническа спецификация ТС С 92.2502.16 - Приложение № 10 към настоящата документация;
  3. Ремонт на факс-апарати съгласно техническа спецификация ТС С 92.2499.16 - Приложение № 11 към настоящата документация;
  4. Ремонт на скенери съгласно техническа спецификация ТС С 92.2498.16 - Приложение № 12 към настоящата документация;
  5. Ремонт на непрекъсваеми захранвания (UPS) съгласно техническа спецификация ТС С 92.2500.16- Приложение № 13 към настоящата документация;
  6. Ремонт на мултимедийна техника съгласно техническа спецификация…

  Референтен номер: 00164-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 61 000 BGN 15.02.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне…

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли,детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги, разпределени в 2 обособени позиции, както следва: І."Хляб"; ІІ."Хлебни изделия".Видове, разфасовките и предвидени приблизителни (прогнозни) количества на хранителните продуктите, по обособени позиции, се съдържат в Технически спецификации, от документацията на настоящата обществена поръчка. Количествата на посочените видове хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за едногодишен период.

  Референтен номер: 00118-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 37 305 BGN 18.02.2019 17:00

  „Доставки на Пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” –…

  Доставки на Пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 1770-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 129 980 BGN 18.02.2019 17:15

  Предоставяне на услуги по застраховане, по 2 обособени позиции.

  Предоставяне на услуги по застраховане по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сключване на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” на работници и служители на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“; Обособена позиция № 2 „Застраховане срещу злополука на физически лица - доброволци от доброволно формирование „Пловдив 112“. Предметът на поръчката обхваща предоставяне на застрахователни услуги за сключване на застраховките по двете обособени позиции, в съответствие с техническата спецификация и условията на документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00267-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.02.2019 17:00

  Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "Водоснабдяване и канализация…

  Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на Дружеството, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани обектите, общия разход и месечното потребление на електроенергия за 12 календарни…

  Референтен номер: 00377-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки