341 - 345 от 986 поръчки

 • България 949 650 BGN 27.03.2019 17:00

  „Изпълнение на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 6 към документацията за участие.

  Референтен номер: 00099-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.04.2019 16:00

  Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров…

  Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект
  1.Обособена позиция -Изграждане на абсорбери
  2.Обособена позиция -Изграждане на агрегатно
  3.Обособена позиция- Изграждане на Варово стопанство
  4.Обособена позиция -Изграждане фундаменти за опори за димоходи и монтаж на димоходи
  5.Обособена позиция -Доставка на оборудване за СОИ и варово стопанство
  6.Обособена позиция -Изработка и доставка на димоходи и метална конструкция
  7.Обособена позиция -Монтаж на оборудване за СОИ и Варово стопанство
  8.Обособена позиция-Инженеринг Ел…

  Референтен номер: 00678-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 93 100 BGN 28.03.2019 16:30

  „Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

  Предметът на поръчката е „Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Описание на обекта на поръчката - застраховане професионалната отговорност на физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия в или от името на лечебно заведение.

  Референтен номер: 00494-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Искрец 55 000 лв. 26.03.2019 15:30

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация.

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 15.04.2019 17:30

  „Осигуряване на самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на Дипломатическия институт към министъра на външните работи“

  Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на Дипломатическия институт към министъра на външните работи“

  Референтен номер: 1194-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки